Wonen in gezonde en leefbare wijken

Bijdragen aan de oplossing van wooncrisis; tot 2040 komen er wat Progressief PN betreft 4000 woningen bij. Meer sociale huur en betaalbare woningen en meer passende woningen voor verschillende doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn belangrijke doelgroepen in onze gemeente. We willen ook goede maatschappelijke voorzieningen in de wijken, ontmoetingsplekken, mooi groen en wandel- en fietspaden.

Bijdragen aan de oplossing van wooncrisis; tot 2040 komen er 4000 woningen bij.

“Wij pleiten ervoor zoveel mogelijk in de kernen te bouwen en zo min mogelijk groen op te offeren.” 

Er moeten woningen bij komen, ook in Pijnacker-Nootdorp. In de Woonvisie staat dat er tot 2040 er zo’n 4000 nieuwbouwwoningen bijgebouwd nodig zijn. We zijn het eens met deze woningbouwopgave. We willen deze woningen binnen de kernen laten bouwen of op locaties waar verouderde kassen staan, zoals de Dwarskade Nootdorp en tussen de Westlaan en Tuindershof in Pijnacker. De Balijade willen we grotendeels teruggeven aan de natuur. Op de nieuwbouwlocaties komt een bouwprogramma meer verschillende soorten woningtypen. Voor betaalbare appartementen voor jongeren of ouderen willen wij hoogbouw met meer dan vier verdiepingen toestaan. Bij de nieuwbouw van woningen zien we ouderen en jongeren als belangrijke doelgroepen.

Regelen van woningen voor doelgroepen

“Een wachttijd van ruim vijf en een half jaar voor een sociale huurwoning is niet uit te leggen.”

Pijnacker-Nootdorp heeft naar verhouding weinig sociale huurwoningen (ongeveer 20%) of woningen voor speciale doelgroepen. Landelijk wordt een percentage van 30% voor sociale huurwoningen aangehouden. Daarnaast is er extra aandacht nodig voor kwetsbare doelgroepen. Progressief PN wil naar het landelijke percentage toegroeien door 40% van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor sociale huur. Daarmee zorgen we ervoor dat er meer sociale huurwoningen voor onze inwoners komen. Ook is er aandacht nodig voor kleine koopwoningen voor starters, appartementen voor ouderen en woningen voor kwetsbare doelgroepen. 

Passend wonen voor onze ouderen mogelijk maken

“Dringend meer passende woningen voor onze ouderen nodig.”

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een enorm grote opgave om onze ouderen in de komende jaren passend te laten wonen. Dit komt door de steeds groter wordende groep ouderen in onze gemeente. We willen ervoor zorgen dat ouderen langer, maar verantwoord zelfstandig kunnen wonen in de eigen woning. Ook willen we (alleenstaande) ouderen die hun eengezinswoning willen verlaten om naar een (betaalbare) appartement te verhuizen ook dit perspectief bieden. We willen meer plekken beschikbaar hebben in onze gemeente waar wonen en zorgen met elkaar gecombineerd worden. Wij zetten ons in voor vernieuwende projecten samen woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders om wonen-, welzijn- en zorgvoorzieningen dichtbij elkaar te realiseren. Ook moeten er dringend veel extra verpleeghuisplekken bij in onze gemeente.

Woningen realiseren voor jongeren, statushouders, spoedzoekers, arbeidsmigranten

“We moeten creatief zijn als het gaat om woningen die met spoed nodig zijn.”  Voor sommige groepen woningzoekers is de urgentie voor nieuwe tijdelijke huisvesting zo hoog, dat het bouwen van tijdelijke woningen de voorkeur heeft. Wij willen dit probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Dat kan met aantrekkelijke (door robots) industrieel gebouwde woningen. Het zijn woningen waarvan de onderdelen later hergebruikt kunnen worden. Voor zowel jongeren als ouderen willen we een grotere variatie aan woningtypen aanbieden. Voor jongeren denken wij bijvoorbeeld aan appartementen met gedeelde voorzieningen, net als in studentenhuizen.

Kaders stellen voor passende huisvesting arbeidsmigranten

“Wat Progressief PN betreft horen arbeidsmigranten te wonen in de samenleving en niet langs de snelweg of op een bedrijventerrein.” 

Progressief PN is het ermee eens dat de gemeente een ondersteunende rol heeft voor passende huisvesting van de arbeidsmigranten werkzaam in de gemeente. De gemeente zou ook de leef- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten moeten monitoren. We willen in beeld krijgen hoeveel woningen er nodig zijn voor de arbeidsmigranten in onze gemeente. Deze huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaat van de huisvesting van andere kwetsbare doelgroepen. We vinden dat arbeidsmigranten niet (gelijk) hun woning uit moeten als het werkcontract stopt. Dat maakt de arbeidsmigranten te veel afhankelijk van werkgevers/ de uitzendbranche. Daardoor bestaat de kans dat zij uitgebuit worden.  

Zorgen voor ontmoetingsplekken in elke wijk

“Een wijkontmoetingsplek is een lang gekoesterde wens van de wijkvereniging Pijnacker-Noord. Wij wensen elke wijk een ontmoetingsplek toe.”

Voor leefbare wijken en voor een goede fysieke en mentale gezondheid zijn ontmoetingsplekken in de wijk een vereiste. Ontmoetingsplekken binnen en buiten zorgen voor mogelijkheden om elkaar ongedwongen te ontmoeten en contacten te leggen. Progressief PN wil graag speciale aandacht voor ontmoetingen tussen generaties en tussen mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Een mooi voorbeeld is de nieuwe Huiskamer van de Wijk in Pijnacker- Zuid. Hierin werken de Wijkvereniging Pijnacker- Zuid en de SWOP samen, waardoor inwoners elkaar gaan ontmoeten. We bouwen alleen nieuwe wijken met voldoende maatschappelijke voorzieningen. In bestaande wijken willen we ook op zoek gaan naar voldoende ontmoetingsplekken. Veel maatschappelijke initiatieven zoeken ruimte, we willen deze ruimte bieden.  Progressief PN is voor een nieuwe visie op maatschappelijk vastgoed waarin de gemeente meer maatschappelijk vastgoed in bezit heeft en beschikbaar stelt; dat zijn ruimtes voor bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, gezondheidscentra. Ook kiezen we voor een beweegvriendelijke openbare ruimte waar ouderen en inwoners met een beperking goed in kunnen bewegen.