Terugblik: dit bereikte Progressief PN in de afgelopen vier jaar

‘Een stem op Progressief PN maakt duidelijk het verschil.’

Duurzaam

 • Er komt een warmtescan voor woningen in de gemeente.
 • Bij de ontwikkeling van Pijnacker Centrum komt aandacht voor de karakteristieke elementen die van belang zijn voor Pijnacker en aandacht voor materiaalgebruik.
 • We hebben de toezegging gekregen dat de Japanse duizendknoop actief bestreden wordt.
 • Er is een passende uitrit gekomen voor een melkveehouder in Oude Leede. “Zij zorgen voor koeien in de wei”.
 • De duurzaamheidslening is door Progressief PN ruimer te benutten: 100% lenen voor zonnepanelen als dit de enige passende maatregel is in plaats van 70% lenen’.
 • Het College gaat aan de slag met het werken aan collectieve energieadviezen.
 • Bij de omgevingsvisie is een motie van Progressief PN aangenomen met betrekking tot communicatie en participatie.
 • Bij de nota Parkeernormen hebben we aandacht gevraagd door deelmobiliteit en fietsparkeren.
 • De zeggenschap over het wel/niet toestaan van een Autobusmuseum wordt bij de gemeenteraad belegd.
 • Bij de economische visie hebben we aandacht gevraagd voor duurzaamheid en circulaire economie.
 • Bij het programma Water en Klimaat hebben we ingezet op extra actie tegen hittestress en gebruik te maken van landelijke tools die al beschikbaar zijn.
 • Bij het beheerplan baggeren is aandacht gevraagd voor eerder stoppen met baggeren vanwege het steeds vroeger wordende broedseizoen.
 • Bij het dierenwelzijn hebben we aandacht gevraagd voor het welzijn van bedrijfsmatig gehouden dieren.
 • De Ja-sticker is ingevoerd in onze gemeente, waardoor we minder papier verspillen.
 • Het loket van de woonwijzerwinkel komt ook op zaterdagen in de kernen van onze gemeente.

Sociaal

 • Er is extra inzicht gegeven in de tarieven van het persoons gebonden budget (PGB)  en het gebruik ervan.
 • We hebben meegewerkt aan het initiatief van D66 voor het realiseren van extra betrokkenheid van de gemeenteraad bij de H10- inkoop jeugdhulp.
 • Bij de cultuurnota hebben we aandacht gevraagd voor voorzieningen/ activiteiten in Delfgauw, financiële toegankelijkheid van cultuur en hebben we gepleit voor extra investeringen.
 • Bij de woonvisie hebben we aandacht gevraagd voor betaalbare en toegankelijke woningen voor jongeren, het koppelen van wonen & zorg en duurzaamheid.
 • Bij de plannen voor het Integrale Kindcentrum (IKC) in Pijnacker-Noord hebben we aandacht gevraagd voor vrij liggende fietspaden, behoud van het groen, voldoende parkeergelegenheid en te onderzoeken of de realisatie van een wijkontmoetingscentrum daar mogelijk is.
 • In algemene zin hebben we steeds ingebracht, zo ook bij de nieuwe wijk Tuindershof, om voorzieningen in wijken te plaatsen.
 • Er is inzicht en aandacht gevraagd voor wachtlijsten, wachttijden en werkdruk in het sociaal domein.
 • Er is mede door onze vragen inzicht gekomen in het steeds groter wordende beroep van kinderen en jongeren voor jeugdhulp en inzicht in de kostenontwikkeling in het sociaal domein.
 • Het sociaal cultureel centrum komt écht in het centrum van Pijnacker, op de oude Rabobanklocatie.
 • Er is aandacht voor inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen verdient een kans op werk, dus niet alleen werkzoekenden met de grootste kans op werk.
 • Er is aandacht gevraagd voor het vergroten van de expertise van het Kernteam voor inwoners met GGZ-problematiek, het betrekken van mantelzorgers en voldoende huisvesting.

Een mooie gemeente

 • Voor het gebouw aan de Westlaan 1-27 komt aandacht voor kleur en materiaalgebruik.
 • Bij de ontwikkeling van Ruyven-Zuidpolder wordt een participatienota gemaakt, waardoor inbreng van inwoners goed meegenomen kan worden in de ontwikkeling.
 • De reclamemast in Delfgauw van 35 meter hoog hebben we met succes tegengehouden.