Beste partijgenoten,

In deze nieuwsbrief onder andere: motie opvang minderjarige vluchtelingen, dierenpension in de Oude Polder, laadkabels over de stoep, geen verruiming winkeltijden en herhaalde oproep leergang lokale politiek.
 
Motie opvang minderjarige vluchtelingen
Tijdens de begrotingsbehandeling deze maand heeft onze fractie samen met de Partij voor de Dieren en D66 een motie ingediend die het College van B&W oproept om zich aan te sluiten bij de ‘coalition of the willing’. Deze coalitie roept het kabinet op om meer te doen dan nu gebeurt voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  Een meerderheid van de raad stemde tegen. Het doel is om 500 kinderen opvang te bieden in Nederland. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten waaronder onze buren Lansingerland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Den Haag en Rotterdam gingen hierin al voor.
 
Jan Nederveen betoogde in de vergadering dat het landelijke beleid op dit moment ondermaats is en dat de kinderen om wie het gaat groot onrecht wordt aangedaan door hen onder de huidige omstandigheden in de kampen te laten zitten. Het enige dat de rijksoverheid nu doet is geld sturen en 50 kinderen uit Griekenland opvang bieden ten koste van 50 andere vluchtelingen.
 
Het probleem is groot en de fracties van Progressief PN, PvdD en D66, gesteund door de fractie van CU/SGP, vinden dat onze gemeente het signaal moet afgeven dat ook in onze gemeente vluchtelingenkinderen welkom zijn. Helaas dacht de meerderheid van de gemeenteraad daar anders over. Het belangrijkste argument van de partijen die tegen stemden was dat zij vonden dat dit onderwerp niet thuishoort in de lokale politiek.
 
Overige moties begrotingsbehandeling
Bij de bespreking van de begroting van 2021 had onze fractie nog drie moties ingediend. Ten eerste een motie om te onderzoeken hoeveel het kost om voor alle circa 22.000 woningen in onze gemeente een warmtescan te laten maken, met als doel te zien bij welke woningen er met isolatie de meeste winst te behalen is. 
 
Ten tweede een motie om gedurende enkele zaterdagen een loket van de Woonwijzerwinkel, die in Rotterdam is gevestigd, te openen in de woonkernen om zo onze inwoners informatie te geven over energie besparen in huis. De wethouder heeft toegezegd  deze moties op korte termijn uit te voeren. Stemmen was daarom niet meer nodig. 
 
De derde motie betrof het kwijtschelden van de kosten voor het ophalen aan huis van het grofvuil voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De wethouder antwoordde dat ik voorstel al zal worden opgenomen in het nieuwe beleid. Het is nog niet duidelijk of de grens voor kwijtschelding 110% wordt. Dit wordt deels in de afvalstoffenheffing geregeld. Begin volgend jaar staat het onderwerp weer op de agenda.
 
VOBP Oude Polder (dierenpension)
De gemeente wil het dierenpension dat nu gevestigd is aan de in Pijnacker verplaatsen naar de Oude Polder (tussen de N470 en de wijk Tolhek). Onze fractie heeft als enige tegen dit voorstel gestemd. Er wordt straks een bedrijfswoning gebouwd op een locatie die nu nog als groene contour bestemd is; het bedrijf wordt veel groter (de opvang van huisdieren wordt vier keer zo groot) met meer activiteiten dan nu het geval is; het overlastprobleem wordt verplaatst van de ene woonwijk, naar de andere woonwijk en als dit doorgaat verdwijnt de duidelijke scheiding tussen de bewoonde en groene omgeving. Het voorstel is aangenomen, maar aangezien het in strijd is met het provinciale beleid, zal het college in overleg moeten treden met de provincie.
 
Motie Laadkabels en -palen
Momenteel is het niet toegestaan om een laadkabel voor je elektrische auto over de stoep te laten lopen. Je mag alleen je auto voor je eigen deur laden als je een parkeerplek op eigen terrein hebt. D66 en VVD namen het initiatief voor een motie die door ons mede werd ingediend om in de integrale visie op laadinfrastructuur een overzicht op te nemen van ‘alternatieve laadvoorzieningen’. Wij zien hierin geen ideale oplossing, maar wel een tijdelijke tussenoplossing als het aantal elektrische auto’s sneller groeit dan het aantal laadpalen. De motie is aangenomen.
 
Motie verruiming winkeltijden
De winkels in onze gemeente mogen altijd open, behalve op 1e kerstdag, 1e paasdag, 1e pinksterdag, 4 mei na 19 uur en 24 december na 19 uur. Op verzoek van twee supermarkten diende D66 een motie in om het mogelijk te maken om de winkels ook op de “1e” feestdagen te openen. Onze fractie heeft hier tegen gestemd omdat wij van mening zijn dat er best drie dagen over mogen blijven dat er niet geconsumeerd wordt, dat mensen niet hoeven te werken en dat de omwonenden van de supermarkten ook eens een echte rustdag hebben. De motie heeft het net niet gered en is verworpen. Dus de winkels blijven op deze drie dagen dicht.
 
Overige onderwerpen november 2020
Over de volgende onderwerpen is zonder of met weinig discussie een positief besluit genomen:

  • Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024;
  • Zienswijze 2e wijziging begroting 2020 GGD en Veilig Thuis;
  • Wet voorkeursrecht gemeenten gebieden Overgauw, Rijskade, en Balijade te Pijnacker en Dwarskade te Nootdorp;
  • Belastingverordeningen 2021;
  • Ontwerpbestemmingsplan Ruyven Zuidpolder.

Volgende maand
Voor de komende maand staan onder andere op de agenda:

  • Herziening APV;
  • Vaststellen bestemmingsplan De Scheg;
  • Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandse Bos;
  • Evaluatie starterslening;
  • Najaarsnota.


Oproep leergang lokale politiek
Eerder deden wij een oproep over de leergang over lokale politiek. Tijdens deze leergang maak je kennis met onze afdeling en ontdek je welke mogelijkheden er zijn om actief te worden binnen de partij. De leergang wordt georganiseerd door de PvdA maar is ook toegankelijk voor Progressief PN- en GroenLinks-leden.
 
In zeven avonden van elk twee uur krijg je een uniek kijkje in de politieke keuken. Voor elke bijeenkomst worden interessante sprekers uitgenodigd uit de landelijke en de lokale politiek. De bijeenkomsten zullen (waarschijnlijk digitaal) worden gehouden op: 12 januari, 26 januari, 9 februari, 16 februari, 9 maart, 23 maart en 30 maart. De leergang staat open voor iedereen met een progressieve achtergrond, dus uitdrukkelijk ook de leden van Progressief P-N.
 
Aanmelden kan bij de afdelingsvoorzitter van de PvdA Zoetermeer, Michael Jurriaans: leergang@pvdazoetermeer.nl
 
Fractievergaderingen
De fractie vergadert elke maandagavond vanaf 20.00 uur online via MS Teams. Alle leden zijn van harte welkom om aan te schuiven. Stuur een e-mail naar j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl dan krijg je van Jan de link naar de vergadering. 

Wij wensen iedereen een gezond en gezellig Sinterklaas-weekend,

Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Wineke ’t Hart
Dilara Gök

Categories: Fractie