We hadden in mei weer een drukke raadsagenda met een extra vergadermoment. Er waren twee hoorzittingen waarbij inwoners hun bezwaren op bestemmingsplannen konden inbrengen en raadsleden aan hen vragen konden stellen. Deze plannen komen later ter besluitvorming in de raad. De besluitvormende raadsvergadering zelf was binnen veertig minuten voorbij. Dat is ook wel eens fijn!

Deze editie is wederom opgesteld door Mirjam Hubert.

Ontwikkelingen collegevorming
Sinds 19 mei zitten we in de formatiefase, onder leiding van Bert van Alphen. Begin mei kwamen de vertegenwoordigers van de negen fracties samen om te komen tot een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Gemeentebelangen gaf snel aan niet meer mee te doen. De overige partijen zijn doorgegaan. Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 juni wordt de stand van zaken nader toegelicht.

Samenstelling fractie
Met ingang van de besluitvormende raadsvergadering van 2 juni kan elke fractie twee fractieleden van buiten de raad aandragen. We kondigden aan dat bij Progressief PN Wineke ’t Hart deze plek zou innemen. Intussen heeft Wineke het besluit genomen andere prioriteiten te stellen. Op volgorde van de lijst gaat de fractie nu een andere kandidaat zoeken.

Ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude
De raad heeft unaniem ingestemd met het dit ontwerpbestemmingsplan. Het gaat om een actualisatie van het bestemmingsplan uit 2017. Het is de bedoeling om eenduidiger te regelen wat juridisch is toegestaan aan gebruik en bebouwing. Het college heeft naar aanleiding van bezwaren op het voorontwerp voorgesteld om bij een aantal vrije kavels uit te gaan van de toegestane bebouwingsmogelijkheden zoals de kopers dit bij aankoop aangeboden kregen (kavelpaspoort). In het voorontwerp ging de gemeente uit van de afgegeven vergunningen. Wij kunnen ons prima vinden in de oplossing van het college.

In de beeldvormende en oordeelsvormende raadsvergadering is uitgebreid gesproken over onderwerpen die niet via dit bestemmingsplan geregeld worden. Zo komt er een onderzoek naar mandelige gebieden (dat zijn stukken grond waarbij meerdere inwoners samen eigenaar zijn en verantwoordelijk voor het beheer). Op basis van verkeersonderzoek wordt er een besluit voorgelegd of er een knip komt in de Monnikenweg. En bij de bespreking van het Programma Groen komt de ecologie van alle bestaande wijken aan de orde.

Warmtebedrijf Klapwijk
De komende periode wordt onderzocht hoe de warmtelevering aan de inwoners van Klapwijk er zonder gas uit komt te zien. Het resultaat is een aanbod aan de inwoners met inzicht in de kosten. Wij bieden de inwoners van Klapwijk een keuzemogelijkheid om van het gas af te gaan. De raad heeft er unaniem mee ingestemd dat het bedrijf HVC dit onderzoek uitvoert. Dit betekent niet automatisch dat deze partij het ook daadwerkelijk uit gaat voeren. De volgende fase komt weer langs de raad voor besluitvorming. En het College vraagt een second opinion aan een ingenieursbureau.

Wij zijn als fractie groot voorstander van de verduurzaming van onze gemeente en vinden dat
iedereen moet kunnen meedoen. De wethouder verduidelijkte desgevraagd door Jan-Willem
Maas het begrip woonlastenneutraliteit. Alle eenmalige, maandelijkse en gebruikskosten
(inclusief afschrijving van de CV ketel bij gas en aanpassingen in de woning bij warmtenet) worden hierin meegenomen. De kostenvergelijking wordt gemaakt op het moment dat de inwoner de keuze maakt tussen
gas en het aanbod aan te sluiten op het warmtenet.

Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
Unaniem aangenomen zijn de zienswijzen die de gemeenteraad in kan dienen op de conceptbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar zij aan deelneemt. Het ging om de omgevingsdienst (vergunningen en handhaving); Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH), Veiligheidsregio Haaglanden, GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Reinigingsbedrijf Avalex.

Er zijn twee amendementen ingediend die met brede meerderheid zijn aangenomen (2 tegen). Er was een breed gedeelde zorg over de financiële risico’s en gestegen prijzen als gevolg van de internationale situatie. En er is aandacht gevraagd voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Overige onderwerpen:

 • Unaniem aangenomen is de vierde wijziging Reglement van Orde. Hierin is geregeld dat voortaan per fractie maximaal twee fractieleden van buiten de raad kunnen worden voorgedragen. En de samenstelling van de Agendacommissie is gewijzigd. Kavita Hira is toegetreden tot de Agendacommissie en zal de komende jaren regelmatig beeld- en oordeelvormende vergaderingen voorzitten. Daarnaast is met het amendement van D66 is geregeld dat fractieleden van buiten de raad kunnen deelnemen aan de auditcommissie.
 • Er zijn vijf nieuwe fractieleden van buiten de raad geïnstalleerd.
 • Hoorzitting Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan 2022: besluitvorming in juni.
 • Hoorzitting Ontwerpbestemmingsplan Balij Bieslandse bBos: besluitvorming later.
 • Tafeltjesavond – informele bijeenkomst waarbij raadsleden vragen kunnen stellen over de begroting.

Werkbezoeken

 • Saskia en Pierre zijn op bezoek geweest bij inwoners in Nootdorp waar hoge bomen het plaatsen van zonnepanelen niet renderend maken.
 • Dilara, Kavita, Marieke en Saskia zijn naar Rondom Wonen geweest en hebben de nieuwe huurwoningen in Tuindershof bewonderd en kennis gemaakt met een aantal nieuwe bewoners.
 • Jan-Willem is naar de inloopavond tijdelijke huisvesting Oekraïners in het gemeentekantoor geweest.
 • Kavita en Jan-Willem zijn op bezoek geweest bij bewoners aan Langelandseweg in Nootdorp.

Deze maand op de agenda

 • Weigering wijzigen bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning Langelandseweg
 • Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022-2023
 • Aanwijzen lokale omroep
 • Voorbereidingsbudget transformatiegebieden (waar woningen gebouwd gaan worden)
 • Beleidsnota arbeidsmigranten
 • Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma “Groen in en om de kernen”
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Wij zien je graag maandag op de ALV!

Met een groene en sociale groet,

Marieke van Bijnen
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Dilara Gök
Jan-Willem Maas

Categories: Fractie