In deze laatste nieuwsbrief voor het zomerreces onder andere aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten, het omgevingsprogramma “Groen in en om de kernen” en de Kadernota. Maar eerst stellen we nieuwe fractie voor!

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni zijn Tim Geutjes en Mirjam Hubert namens onze fractie benoemd als fractieleden van buiten de raad. Na de herbenoeming van Marieke van Bijnen als wethouder heeft Saskia Kleewein haar opgevolgd als fractievoorzitter en is Jan-Willem Maas benoemd tot raadslid.
Voorbereidingsbudget transformatiegebieden
De gemeente heeft vier gebieden aangewezen als transformatiegebieden. Het gaat om (glas)tuinbouwgebieden die kunnen worden herbestemd voor wonen. In het raadsvoorstel wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen om de benodigde plannen hiervoor te maken. Alle fracties stemden in met dit voorstel. 

Kaderstellende notitie omgevingsprogramma “Groen in en om de kernen”
De vastgestelde Omgevingsvisie 2050 wordt per gebied uitgewerkt in een omgevingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan). Daarnaast kan een gemeente omgevings- programma’s opstellen. In dit omgevingsprogramma wordt de kwaliteit van het groen in onze gemeente veiliggesteld. Alle fracties waren akkoord met het voorstel. Wel waren er kleine aanpassingen en zullen de dierenbescherming en de Adviescommissie Sociaal Domein nu ook betrokken worden. 

Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
In december 2021 is de ontwerp beleidsnota voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Het voorstel is iets aangepast. In de raad ging de discussie vooral over de vraag of het wel “onze arbeidsmigranten” zijn die werken in “onze tuinbouwbedrijven” die daar gaan wonen. 
 
Wij staan daar anders in. Op zich is het prima om vooral arbeidsmigranten die economisch gebonden zijn aan onze glastuinbouwbedrijven te huisvesten. Maar is het zo erg als de arbeidsmigranten het ene seizoen in de glastuinbouw werken en het andere seizoen in een distributiecentrum buiten onze gemeente? Wij stemden daarom tegen de motie van het CDA. 
 
Wij hebben bij de oordeelsvormende vergadering extra aandacht gevestigd op de omstandigheden voor de arbeidsmigranten. Juist in die week werd er een einde gemaakt aan uitbuiting van arbeidsmigranten bij een bedrijf in Nootdorp. De wethouder antwoordde hierop monitoring en handhaving belangrijk te vinden.

Weigering wijziging bedrijfswoning naar burgerwoning 
Een meerderheid van de raad staat achter het standpunt van het college dat niet aan de voorwaarden is voldaan om de bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Het gaat bovendien om een gebied met bestemming duurzame glastuinbouw en de ruimte daar is nodig voor de herstructurering en het mogelijk maken van de energietransitie. 
 
Kadernota
De laatste vergadering voor het zomerreces stond gisteravond in het teken van de Kadernota. In haar algemene beschouwingen vroeg Saskia Kleewein aandacht voor de aanstaande gastekorten, de noodzaak van maatschappelijke voorzieningen in de wijken en vooral bestaanszekerheid voor onze inwoners met een laag of modaal inkomen.

Overige onderwerpen
Het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 Bouwen aan de toekomst is vastgesteld en ondertekend.  Er is geen keuze gemaakt voor een lokale omroep. De keuze zal nu gemaakt worden door het Commissariaat voor de media.Tweede wijziging verordening op de bijstand en fractieondersteuning. Het betreft een verhoging van zowel het vaste bedrag per fractie als het variabele bedrag per zetel.Verantwoording en afsluiting fractieondersteuning 2022. De uitgaven zijn rechtmatig bevonden door de auditcommissie.Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid. Het College stelde voor af te stappen van een verplicht jaarlijks onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. De raad heeft het voorstel geamendeerd, zodat er in overleg met de auditcommissie wordt bekeken of en in hoeverre het komende boekjaar artikel 213a-onderzoeken worden geïnitieerd en/of uitgevoerd.Grondaanbieding en actualisatie grondexploitaties (beiden geheim)
De fractie gaat het zomerreces in en hoopt eind augustus weer gezond en wel aan het raadswerk te gaan. Wij wensen iedereen een mooie zomer!

Met een groene en sociale groet,
 
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Tim Geutjes
Mirjam Hubert
Categories: Fractie