In oktober stonden de volgende onderwerpen op de raadsagenda: bestemmingsplan Balij/Bieslandse Bos, Verzamelplan 2021/2022 en de beleidsnota Woningvoorraad/Huisvestingsverordening. Vooral het laatste onderwerp zorgde voor veel zienswijzen, veel inspraak en veel mensen op de publieke tribune.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Balij – Bieslandse bos
Het plan heeft als doel om bouwwerken of bestemmingen die in strijd waren met het bestemmingsplan te legaliseren. Bij de eerdere bespreking van dit bestemmingsplan heeft de raad hier al uitgebreid over gedebatteerd (zie nieuwsbrief maart 2022). 

Jan-Willem benadrukte nogmaals onze zorgen over de druk op het gebied door de gelegaliseerde bedrijvigheid op met name de Noordeindseweg. Wij stemden om deze reden dan ook tegen het amendement om de openingstijden van vergaderlocatie Tisnietnix te verruimen.  Verder zijn we het oneens met de redenatie van het college in reactie op onze in februari aangenomen motie over de Laakweg 24. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de bestemming recreatie is omgezet naar bestemming wonen. Wij hebben voor het bestemmingsplan gestemd, maar met een stemverklaring, waarin Jan-Willem dit nog een keer heeft onderstreept. 

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Verzamelplan 2021/2022
Het ingediende amendement om de uitbreidingsplannen van het Hippisch Centrum Nootdorp te schrappen uit het bestemmingsplan kreeg geen meerderheid en ook geen steun van onze fractie. De plannen van de manege kunnen gedwarsboomd worden door de zogenaamde molenbiotoop rond molen de Windlust, die ervoor moet zorgen dat de molen voldoende windvang heeft en er geen hoge gebouwen in de buurt van de molen mogen komen. 

Wethouder Van Straten verzekerde ons dat de molenbiotoop in dit bestemmingsplan juist beschermd wordt. Dat betekent dat de uitbreiding niet plaats kan vinden mocht de molenbiotoop worden aangetast. Saskia maakte duidelijk dat het perceel waar de nieuwe stal moet komen momenteel bestemming glastuinbouw heeft, ook al staan er geen kassen op. Het is een transformatiegebied. “Als het bestemming natuur had, zouden we überhaupt nooit voor een manege op dit stukje zijn.” Dat is de reden waarom we voor het voorstel hebben gestemd. Gewijzigd vaststellen beleidsnota woningvoorraad en daarmee samenhangende stukken
In het voorstel van het college staan regels voor verkamering en splitsing van woningen waar wij ons als Progressief helemaal in kunnen vinden. Het voorstel is bedoeld om meer voorwaarden te stellen en dus als gemeente meer grip te krijgen op ontwikkelingen.     

De meeste partijen hebben amendementen ingediend en/ of gesteund die verkamering in de woonkernen praktisch gezien onmogelijk maken. De discussie spitste zich toe op een woning in de wijk ’s Gravenhout waar sinds kort arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Wij zijn van mening dat woonoverlast opgelost moet worden, maar niet dat het hele beleid op basis van één overlastsituatie gewijzigd moet worden.

Tijdens de oordeelvormende vergadering benadrukte Saskia dat iedereen die in de gemeente werkt ook in onze gemeente zou moeten kunnen wonen. In werkelijkheid wonen veel arbeidsmigranten in andere gemeenten in vaak slecht onderhouden woningen. Eén van de amendementen kreeg een meerderheid. Het maximaal aantal bewoners per verkommerd huis is daarmee verlaagd van zes naar vier. De fractie was het wel eens met regels over kortdurend verblijf (short stay) omdat dat niet gewenst is in een woonwijk, maar gaf geen steun aan het geamendeerde voorstel. 

Startnotitie ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker
Deze notitie is bedoeld om geld beschikbaar te stellen om een kaderstellende nota en een ruimtelijke visie op te (laten) stellen voor de ontwikkeling van het gebied naast het gemeentekantoor. Wij hebben in een stemverklaring benadrukt dat we het voorgestelde kader van minimaal dertig procent sociale woningbouw ondersteunen, maar hopen op een hoger percentage. 

Overige onderwerpen

  • Regionaal risicoplan en regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026
  • Zienswijze 4e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
  • Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2022 (geheim)
  • Benoeming wethouder van Straten plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur MRDH,

Werkbezoek
Kavita, Mirjam en Saskia hebben een bezoek gebracht aan de manege in Nootdorp n.a.v. het Verzamelplan
Dilara was aanwezig bij de opening van de expositie van Stichting Erfgoed Koude Oorlog in de Verkeerstoren ihkv 60 jaar Cubacrisis.

Volgende maand
Na een week herfstreces beginnen we volgende maand met de Begroting 2023 en de algemene politieke beschouwingen. De overige onderwerpen in november zijn:

  • Ontwerp bestemmingsplan Vrijenban 2
  • Ontwerp bestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023”
  • Vaststelling bestemmingsplan Ackerswoude 2021

Fractievergaderingen
Op maandag 24 oktober is er geen fractievergadering. De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met vriendelijke groet,

Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Kavita Hira
Dilara Gök
Tim Geutjes
Mirjam Hubert

Categories: Fractie