November begon met de behandeling van de programmabegroting en de algemene politieke beschouwingen. Daarna was er veel (politieke) reuring over het OBP Vrijenban II. Ook werd deze maand de knoop doorgehakt over de vestiging van het hondenpension in de Oude Polder.

Begroting 2023 en Algemene Politieke Beschouwingen
Jan-Willem voerde namens onze fractie het woord bij de behandeling van de begroting, omdat Saskia ziek was. Jan-Willem sprak onze grote zorgen uit over de bestaanszekerheid van een groter wordende groep huishoudens en vroeg hij – net als voorgaande jaren – aandacht voor meer sociale woningbouw in onze gemeente. De volledige bijdrage staat hier.

Onze fractie diende een motie sociale woningbouw (huurwoningen) in. In deze motie vragen wij de gemeente om te onderzoeken om 30% sociale woningbouw juridisch vast te leggen. We willen ervoor zorgen dat als de gemeente met een ontwikkelaar afspreekt dat 30% van de woningen sociale huurwoning moet zijn, dit daadwerkelijk gebeurt. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. De motie is aangenomen.

We dienden ook een motie in om het verduurzamen van woningen voor huishoudens onder 130% sociaal minimum met energielabel E te versnellen met een aantrekkelijke lening. Wethouder van Kuppeveld gaf aan dat een lening via het nationale Warmtefonds het meest gunstig is en kondigde aan het Warmtefonds beter onder de aandacht te brengen. Daarom trokken wij de motie in.

We hebben in een motie Noodfonds Energiearmoede gevraagd met dit fonds ook mensen bij te staan die meer dan 130% van het sociaal minimum verdienen en toch in de problemen raken door de stijgende energiekosten. Wethouder Van Bijnen neemt in het actieplan bestaanszekerheid (januari a.s.) mee of en welke acties gewenst zijn. Daarom hebben we deze motie ook ingetrokken.

We hebben samen met het CDA een motie ingediend over een eventuele invoering van schoollunch en/of -ontbijt in onze gemeente en dit dan mee te nemen in het actieplan bestaanszekerheid. Deze motie is aangenomen.

In de motie Ontmoetingsplek Nootdorp vraagt het CDA het College te onderzoeken wat de behoeften zijn en of er een ontmoetingsplek gerealiseerd zou kunnen worden in het schoolgebouw aan de Sytwinde.Wij hebben deze motie mede ondertekend en deze motie is aangenomen. 

De motie van PvdD om het aanbod van de catering bij door de gemeente georganiseerde bijeenkomst standaard vegetarisch te laten zijn steunden wij en hebben wij mede ondertekend. De gedachte is dat mensen die toch vlees willen dit kunnen doorgeven en dat zo de vrije keus te behouden. Op de fractie Graafland na steunde geen van de overige raadsfracties deze motie.

We gaven verder steun aan de aangenomen moties Erfpacht (EA en PvdD) en Koopstart (CDA) om te onderzoeken of deze instrumenten kunnen worden ingezet in onze gemeente. De raad steunde unaniem de motie die het College oproept om zich maximaal in te spannen voor de realisatie van een hospice (CDA met  CU-SGP en EA).

De raad heeft unaniem ingestemd met het amendement op de begroting om in elke kern ouderenvriendelijke looproutes te realiseren (D66). Tevens was er brede steun voor het amendement om uiterlijk in het tweede kwartaal een voorstel voor de introductie van de lokale ombudsfunctie aan de raad voor te leggen (CDA).

Ontwerp-bestemmingsplan Vrijenban II
Op het voorontwerp-bestemmingsplan van dit deel van Delfgauw waren 84 zienswijzen ingediend. Er zaten veel inwoners op de publieke tribune en er werd door diverse tegenstanders van het bestemmingsplan ingesproken.

Dit gebiedje, dat bestaat uit het Bart Dekkerveld (een evenemententerrein waar de oranjefeesten van Delfgauw zich afspelen) en een agrarisch stuk grond met oude stallen, staat al sinds 2014 op de nominatie om getransformeerd te worden naar “wonen”. In de loop der jaren is het plan gewijzigd. Oorspronkelijk zouden er 9 woningen komen, in het huidige plan waren 40 woningen voorzien, waaronder 12 sociale huurappartementen.

De kritiek van de tegenstanders was gelegen in het formaat van het evenemententerrein in het nieuwe plan, de ligging van de te bouwen woningen ten opzichte van de aanwezige kassen en het al dan niet passend zijn van de ontwikkeling in dit stukje van Delfgauw.

Wij zijn van mening dat dit gebied geschikt is voor woningbouw en als we moeten kiezen tussen 9 of 40 woningen, waaronder 12 sociaal, dan kiezen we voor het laatste. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie waren wij het eens met deze locatie als uitbreiding van de kern Delfgauw. Daarmee waren we in de minderheid en het plan is van tafel.

D66 en Eerlijk Alternatief dienden een motie in om een “gebiedsvisie” voor dit deel van Delfgauw op te stellen. Wij stemden hier tegen omdat naar onze mening de Omgevingsvisie duidelijk is over dit gebied en dit idee alleen maar tot uitstel zal leiden. Ook hier waren we in de minderheid. De motie is aangenomen en we zullen de komende tijd moeten zien wat er met dit gebied gaat gebeuren.

Ontwerp-bestemmingsplan Oude Polder – dierenpension
In de raadscyclus van september is uitvoerig gesproken over de vestiging van een dierenpension met bedrijfsgebouw in de Oude Polder. De besluitvorming is toen uitgesteld omdat de raad eerst wilde weten waarom alternatieve locaties eerder waren afgevallen. Er heeft een informatie-avond plaatsgevonden en nu kwam het onderwerp ter besluitvorming in de raad. Jan-Willem maakte duidelijk dat wij het in september en ook nu een slecht plan plan vinden. De Oude Polder heeft bestemming natuur en recreatie en dat willen wij zo houden. Helaas was een meerderheid van de raad (19-12) vóór de komst van het dierenpension naar deze plek. De motie van CDA, Progressief en PvdD om de Oude Polder bestemming recreatie- en natuurgebied te laten behouden, heeft het helaas niet gered. 

Overige onderwerpen

 • Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022-2023
 • Vaststelling bestemmingsplan Ackerswoude 2021
 • Motie vreemd aan de agenda ‘Brief staatssecretaris over aanwijzen lokale omroep’
 • Herziening Erfgoedverordening en Subsidieverordening monumenten
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Pijnacker-Nootdorp 2023
 • Zienswijze Regionaal Beleidsplan 2023-2026 politie-eenheid Den Haag
 • Ontwerpbestemmingsplan Archeologie

Volgende maand
In de laatste vergadercyclus van 2022 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Nota sturing fysieke leefomgeving
 • Beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
 • Beheerplan spelen
 • Beheerplan gebouwen
 • Nota gebonden partijen

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met vriendelijke groet,

Dilara Gök
Tim Geutjes
Kavita Hira
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas

Categories: Fractie