In deze nieuwsbrief onder andere de definitieve uitwerking van de (burger)participatie, startnotitie parkeerbeleid en aanvullende subsidie voor Cultura & Zo.
 
Raadscyclus februari
In februari stonden er twee punten ter besluitvorming op de agenda: Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023 en de gemeentelijke zienswijze op de Strategische Agenda MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den-Haag). Deze konden beiden op onze steun rekenen. In maart debatteerde de raad over onderstaande onderwerpen:
 
Definitieve uitwerking (burger)participatie
Het voorstel geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente inwoners tijdig en goed gaat betrekken bij het beleid en bij initiatieven. In september 2022 is het concept vastgesteld en nu hebben de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hierover kunnen meepraten. Progressief PN vindt het een mooi plan en we zullen op de voet volgen hoe de uitvoering uitpakt. Onze woordvoerder Dilara benadrukte dat het belangrijk is om goed te kijken hoe verschillende groepen inwoners het best betrokken kunnen worden; formele rondetafelgesprekken zijn bijvoorbeeld niet de beste manier om jongeren te bereiken. Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 
Startnotitie parkeerbeleid
De gemeente wil komen met een nieuw parkeerbeleid, dat goed aansluit aan de ambities van de gemeente en nieuwe ontwikkelingen. Er wordt met deze notitie nog geen inhoudelijk besluit genomen, wel worden er onderwerpen/ vragen benoemd die in de raad op een later moment besproken gaan worden. De meeste fracties lieten wel weten of zij de voorkeur hadden voor vraagvolgend (hoeveel auto’s hebben de inwoners) of vraagsturend (alternatieve vormen van mobiliteit stimuleren) beleid. De VVD verraste met de opmerking of bij sociale woningbouw minder parkeerplekken gerealiseerd zouden kunnen worden. Saskia reageerde met de vraag of de VVD wist van het amendement dat Progressief PN had ingediend hierover en weggestemd was (ook door de VVD). We verheugen ons over de discussies die we hierover gaan voeren. De startnotitie is unaniem aangenomen.
 
Aanvullende subsidie Cultura & Zo
Het college betoogt dat de personele bezetting van Cultura & Zo te krap is ingeschat bij de vaststelling voor de benodigde subsidie. Om het huidige brede aanbod (theater, bibliotheek en huiskamer) te kunnen voortzetten, stelt het college voor 2023 en 2024 een aanvullende subsidie voor. In het vierde kwartaal van 2024 komt een voorstel op basis van onderzoek over de subsidie aan Cultura & Zo vanaf 2025. Jan-Willem zei dat Progressief PN positief is over het huidige aanbod en nog financiële ruimte om aan cultuur te besteden. Wel kijken we uit naar het onderzoek en het voorstel dat eind 2024 aan de raad zal worden voorgesteld. Het is namelijk wel belangrijk dat er draagvlak blijft onder de bevolking voor dit soort voorzieningen. Het voorstel is unaniem aangenomen.
 
Overige onderwerpen Werkwijze revolverend fonds startersleningen Vaststelling bestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg Verklaring van geen bedenkingen voor het sociaal cultureel centrum aan het Emmapark 84 te Pijnacker Rekenkameronderzoek Digitale dienstverlening Toestemming 4e wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden.  Werkbezoeken In maart heeft de fractie een bezoek gebracht aan het SWOP; Kavita en Saskia zijn op bezoek geweest bij de HTM; De hele fractie heeft kennisgemaakt met het bestuur van Schuldhulpmaatjes.  Deze maand 
Aanstaande donderdag de 20e is de besluitvormende vergadering van de maand april. Daarna is er twee weken meireces. Donderdag worden de volgende onderwerpen voorgelegd, daarover binnenkort uitgebreid meer: Jeugdfonds sport &cultuur verbreden met volwassenenfonds sport & cultuur Aardgasvrij Klapwijk Mobilityhub Centrumlijn Noord
Meer weten? 
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Oproep uit het bestuur
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact met Freek Kortman, onze huidige penningmeester.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.
 
Fijn weekend!

Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Categories: Fractie