In deze nieuwsbrief een terugblik op de raadscyclus van april, met onder andere de verbreding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Aardgasvrij Klapwijk en de “Mobilityhub”, onderdeel van de ontwikkeling Centrumlijn Noord.

Oproep uit het bestuur
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact met Freek Kortman, onze huidige penningmeester freek@progressiefpn.nl

Verbreding Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit armere gezinnen kunnen sporten, lid kunnen worden van een toneelgezelschap of muziekles krijgen. De gemeente heeft verschillende scenario’s bekeken om sport en cultuur onder onze inwoners te stimuleren. In het voorstel kiest het college voor het verbreden van Jeugdfonds Sport en Cultuur, zodat ook volwassenen kunnen meedoen. Progressief heeft hier in het najaar van 2021 al om gevraagd. Jan-Willem wist ook een meerderheid van de raad mee te krijgen om aan de jeugd de mogelijkheid van sport èn cultuur aan te bieden. Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd dat de kinderen bijvoorbeeld naast zwemles ook de mogelijkheid hebben iets cultureels te doen.

Aardgasvrij Klapwijk (inzet van PAW-gelden)
Het project Aardgasvrij Klapwijk is in een nieuwe fase beland. In juni 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het uitwerken van de kosten en de techniek om een aanbod aan de bewoners te kunnen doen om aan te sluiten op een collectief warmtenet. Hiervoor worden de rijksmiddelen van het Project Aardgasvrije Wijken (PAW) die de gemeente heeft gekregen ingezet. Afgelopen maand lag het voorstel voor hoe deze PAW gelden ingezet gaan worden in Klapwijk. Het college stelde voor om de middelen te gebruiken voor de infrastructuur in de wijk, zodat alle inwoners van Klapwijk profiteren. Hierdoor is het mogelijk om de investering die de inwoners moeten doen, flink te verlagen. Nu is de keuze aan de inwoners uit de eerste fase van Klapwijk. Als 50% van de woningen meedoen, dan gaat het project door. Een meerderheid in de raad stemde hiermee in. Jan-Willem vroeg aandacht voor de inwoners die het minder breed hebben. En omdat we maar één kans krijgen om het goed te doen vroeg hij om een goede, eerlijke en transparante communicatie. De wethouder zegde toe om zo transparant mogelijk te zijn door met een “barometer” bij te houden hoeveel huishoudens al gekozen hebben om het aanbod aan te nemen.

Mobilityhub Centrumlijn Noord
Kavita bracht tijdens de oordeelsvormende vergadering de woorden van Jan Nederveen in herinnering: “Parkeren is niet gratis. Het kost ruimte en het kost geld.”
Woningbouwcorporatie Rondom Wonen heeft al eerder geprobeerd duidelijk te maken aan de gemeenteraad dat de parkeernorm te hoog is en financieel niet haalbaar. Als de woningbouwcorporatie afhaakt, zou de bouw van 132 woningen onzeker worden. In het raadsvoorstel komt het college op basis van onderzoek tot een gemotiveerde afwijking van de parkeernorm. Verder wordt in het onderzoek benadrukt dat bewoners gestimuleerd worden te voet, op de fiets of met het OV naar het metrostation te reizen. Kortom, een mooie sociale en groene ontwikkeling. We hopen dat in de latere discussie over het parkeren de gemeenteraad ook verdere stappen zet in het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Werkbezoeken
● Dilara schoof aan bij de Iftar, georganiseerd door bibliotheek Oostland en SWOP.
● Jan-Willem bezocht de informatieavond Wijck voor omwonenden.
● Kavita woonde het Rondetafelgesprek Vitale en Toekomstbestendige Dorpskernen: Pijnacker Centrum bij
● Jan-Willem had een afspraak met het cultuurplatform om te praten over de speerpunten voor de nieuwe cultuurnota die dit jaar op de agenda staat

Deze maand
De volgende onderwerpen staan komende maand op de agenda:

Startnotitie ‘Visie op sociaal domein’
Technisch beheerplan openbaar groen 2023-2026
Ontwerp-Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030
Bestedingsplan POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)
Afronding Haalbaarheidsonderzoek Verlengde Komkommerweg
Zienswijzen op de gemeenschappelijke regelingen

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De volgende fractievergadering is morgen, maandag 8 mei. De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein

Categories: Fractie