Afgelopen donderdagavond (6 juli 2023), iets voor middernacht, begon het zomerreces voor het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp. 24 uur later viel in Den Haag het kabinet, gaf de ene na de andere landelijke politicus aan niet meer beschikbaar te zijn en kondigde zelfs Mark Rutte zijn vertrek aan. Voor onze partijen (PvdA en GroenLinks) betekent dit concreet dat we deze week mee mogen beslissen over de (gezamenlijke) toekomst van onze partijen. Een spannend referendum waar wij als Progressief Pijnacker-Nootdorp natuurlijk een duidelijke mening over hebben. In het najaar mogen we weer met z’n allen campagne gaan voeren, wellicht als één partij met één verkiezingsprogramma. En wie zou de lijsttrekker worden…? Misschien een mooi historisch moment om mee te gaan doen en actief te worden in de (lokale) politiek? Iets om deze zomer eens over na te denken!

In deze nieuwsbrief verder zoals je van ons gewend bent een terugblik op de afgelopen raadscyclus. Op de agenda van juni stonden onder andere de startnotitie asielopvang, het integraal veiligheidsplan 2023-2026 en mandelige gebieden. Vorige week werden de jaarrekening en de kadernota behandeld.

Saskia Kleewein, fractievoorzitter Progressief PN

Startnotitie asielopvang
Het college heeft vooruitlopend op de aangekondigde Spreidingswet een startnotitie asielopvang opgesteld. Het college wil bijdragen aan humane en goede opvang van vluchtelingen en vraagt in het raadsvoorstel een opdracht van de gemeenteraad om te onderzoeken op welke locatie dit zou kunnen en of de lokale gemeenschap voldoende capaciteiten heeft om dit te realiseren.

Door dit alvast te onderzoeken voordat gemeenten ertoe verplicht worden, zorgt de gemeente voor meer voorbereidingstijd. Het college verwacht op die manier dat de gemeente ook voorwaarden kan stellen. De transformatiegebieden die binnen 10 jaar bestemd zijn voor nieuwe woningen, worden bij voorkeur niet gebruikt voor de asielopvang. De gemeente moet voor de asielopvang op zoek naar een andere locatie en in overleg met de provincie treden of deze locatie mogelijk is. Tegelijkertijd met flexwoningen voor asielopvang zet de gemeente in op het verkrijgen van toestemming ook voor andere spoedzoekers flexwoningen te realiseren.

In de oordeelvorming bleken er fracties te zijn die tegen asielopvang zijn of zich niet voorafgaand aan de Spreidingswet verantwoordelijkheid te willen nemen tenminste 150 opvangplekken voor asielzoekers te willen realiseren. Jan-Willem benadrukte juist trots te zijn dat het college met dit voorstel voor menswaardige opvang van vluchtelingen is gekomen, los van een wettelijke taak.

De (geamendeerde) startnotitie is aangenomen met 18 voor en 13 tegen. Bij de fractie EA is verdeeld gestemd. Het amendement van D66 dat voor een hoger niveau van participatie van de inwoners pleitte hebben we mede-ingediend. Het amendement van Partij van de Dieren om niet een opvang te realiseren in een gebied met een natuurwaarde steunden wij uiteindelijk niet. Onze gedachte is stel dat dit de enige overgebleven mogelijkheid zou zijn, er een dilemma ontstaat waarbij bij ons de weegschaal richting menswaardige opvang uitslaat. Een procedureel amendement van VVD/ GB steunden wij niet omdat wij die overbodig vonden.

Behalve de zeer goede inbreng van Jan-Willem namens onze fractie, willen wij het uitstekende voorzitterschap van Kavita noemen bij het debat over dit onderwerp bij de beeld- en oordeelvorming.

Integraal veiligheidsplan 2023-2026
Het integraal veiligheidsplan is na een uitgebreid participatieproces tot stand gekomen. Er zijn vier thema’s als prioriteit benoemd: ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit. De hele raad was tevreden over het proces en de inhoud van het plan.

Tim bepleitte tijdens de oordeelvorming meer aandacht voor de mensen en huisdieren die tussen kerst en oud en nieuw niet op straat durven te komen. Ook voor hen moet de jaarwisseling een leuk feest zijn. Het college raadde ons idee om meer BOA’s in te zetten op Oudjaarsavond sterk af met het oog op de veiligheid van de BOA’s. Tim vroeg verder om meer aandacht voor huiselijk geweld en de bekendheid van Veilig Thuis.

Wij waren mede-indieners van het amendement van Partij voor de Dieren voor een lokaal vuurwerkverbod, samen met D66 en ChristenUnie. Het college heeft als standpunt het landelijk beleid te willen volgen, onder andere omdat een lokaal verbod moeilijk te handhaven is. Helaas was er geen meerderheid voor dit amendement, maar wij zien dit als een eerste stap in de goede richting.

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/145858/vuurwerk-in-de-raad-fracties-pleiten-voor-maatregelen-tegen-v

Mandelige gebieden
Er is lang gesproken over mandelige gebieden. Dat begon bij de bespreking van het ontwerp bestemmingsplan Ackerswoude in mei 2022. Een mandelig gebied is een stuk grond in eigendom van meerdere eigenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied, bovengronds en/of ondergronds.

Een aantal mensen in Ackerswoude heeft aangegeven dat ze zich overvallen voelen met deze beheerstaak. Zij waren zich er bij het ondertekenen van de koopakte niet van bewust dat zij ook verantwoordelijkheid namen in de infrastructuur ondergronds. Het voorstel van het college was om het beheer van de riolering en hemelwaterafvoer terug te nemen, in ruil voor de notariskosten.

Saskia maakte duidelijk waarom wij tegen dit voorstel zijn: ,,De rioolkosten gaan nu voor iedereen met 3 procent omhoog. En dat alleen maar omdat deze mensen een contract hebben getekend waar ze achteraf spijt van hebben.” Het AD besteedde hier in een artikel aandacht aan. We waren met CU/SGP samen in de minderheid.

Kadernota
Op 4 en 6 juli zijn de jaarrekening 2022 en Kadernota besproken. In haar algemene beschouwingen noemde Saskia de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in onze gemeente waar wij tevreden over zijn. Klik hier voor de volledige spreektekst.
de startnotitie visie op het sociale domein, de thema’s kansengelijkheid, positieve gezondheid en bestaanszekerheid en de aangenomen motie om mensen met een beperking hierbij te betrekken.
verbreding Jeugd Sport en Cultuurfonds ook voor volwassenen met een kleine portemonnee.
alle vertrouwen in het omarmen van aardgasvrij Klapwijk en zo bijdragen aan een fossielvrije gemeente.
het woningbouwprogramma sluit aan op onze wens van meer sociale huurwoningen en appartementen die aansluiten bij de vraag naar woonruimte
startnotitie asielopvang, waardoor wij als rijke gemeente ook ons steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

Moties kadernota
Vooraf waren er 15 moties ingediend bij de jaarrekening en de kadernota. Daarvan werden er 8 ingetrokken na toezeggingen vanuit de college.

Onze motie ‘sporten in de openbare ruimte’, die opriep voor betere voorzieningen voor o.a. hardlopers en mountainbikers is aangenomen. Denk hierbij aan wegmarkeringen, watertappunten, fitnessparkjes of een MTB-route. Een onderwerp waar Jan-Willem zich al jaren hard voor maakt.

De motie ‘knelpunten verenigingen en vrijwilligers’ die mede door ons werd ingediend en waar Jan-Willem veel tijd en energie in heeft gestoken is ingetrokken na een toezegging van onze eigen wethouder Marieke.

De derde motie waar Jan-Willem nauw bij betrokken was (‘grondprijs hospice’) is na enige discussie in aangepaste vorm aangenomen. De raad wil graag met de Stichting Hospice Koningshove tot een oplossing komen voor de realisatie van een hospice op de kavel aan de straat Koningshof. Met de nu aangenomen motie zal worden onderzocht of er op een deel van de kavel een tiny forest gerealiseerd kan worden. Een ideetje van Saskia tijdens de vergadering. Daarmee blijft de grond eigendom van de gemeente en hoeft het bestuur niet de hele kavel (die voor hen eigenlijk te grot is) aan te schaffen.

Overige onderwerpen in juni
Huisvestingsverordening 2023
Inzet gemeentelijke middelen voor verduurzaming woningvoorraad
Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024
Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker- Nootdorp 2023-2024

Werkbezoeken
Kavita en D66-raadslid Geeta Bholanath hebben een expositie georganiseerd over het slavernijverleden en Hindostaanse contractarbeid in Suriname. Saskia, Jan-Willem en Mirjam waren bij de openingsavond aanwezig.
Jan-Willem en Mirjam gingen naar een werkbezoek van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden.
Als lid van de auditcommissie deed Dilara naast de reguliere vergaderingen mee aan een scholingsbijeenkomst.
Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Zomerreces
De lokale politiek ligt even stil. Wij genieten tot eind augustus van ons zomerreces. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Fijne dag!

Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes

Categories: Fractie