Afgelopen maand boog de gemeenteraad zich onder andere over de inrichting van het groengebied in de Oude Polder, het omgevingsprogramma van bedrijventerrein De Boezem en de re-integratieverordening participatiewet. Daarnaast ging een aantal actieve leden langs de deur in Klapwijk om te horen hoe men dacht over het al dan niet aansluiten op het warmtenet.

Huis-aan-huis in Klapwijk
In het kader van de permanente campagne hebben Tjandra Maas en Tim Geutjes een activiteit georganiseerd met als doel om van inwoners van de wijk Klapwijk te horen hoe zij denken over het warmtenet. Zaterdag 9 en maandag 18 september ging een groep leden in een deel van de wijk langs de deuren en vroeg het hen.

“Onze inzet was ervaringen ophalen van de inwoner”; aldus Jan-Willem Maas. “De gemeente kijkt in oktober of 50% van de bewoners van de eerste fase zich heeft aangemeld; dan kan het project doorgaan. We zijn daarom benieuwd of de bewoners zich voldoende geïnformeerd voelen om de keuze te maken.”

Een aantal inwoners heeft de keuze nog niet gemaakt. Twijfels zijn er vooral over de kosten en het feit dat er geen keuzevrijheid is in leverancier. Daarnaast vindt men het lastig om nu al een keuze te moeten maken. “Waarom kunnen wij niet later kiezen om van het warmtenet gebruik te maken?” De meeste mensen die wij spraken waren tevreden over de informatievoorziening, maar er blijven desondanks toch nog vragen over.

Een paar inwoners zijn er al uit. Zij hebben een keukentafelgesprek gehad en hebben een goed beeld gekregen van de kosten. Een van hen zei dat de kosten fors zijn, maar dat zij het als een goede investering zien voor het huis en voor het milieu.

Uitvoering motie inrichting groengebied Oude Polder
De gemeenteraad heeft in een motie (november 2022) gevraagd de bewoners te laten meebeslissen over de inrichting van het groengebied bij het beoogde dierenpension in de Oude Polder en om de inwoners te betrekken bij de mogelijkheid om de ontsluitingsweg (Gantellaan) verkeersveiliger te maken. Wij hadden de Oude Polder graag groen gehouden (bestemming groen en recreatie) en dus zonder dierenpension. We zijn wel voor het betrekken van de inwoners, zeker omdat er veel onrust was ontstaan onder de omwonenden.

In dit raadsvoorstel wordt voorgelegd in te stemmen met de wijze waarop het College uitvoering wil geven aan de motie, met het participatieplan en het benodigde budget. Jan-Willem heeft namens onze fractie zorgen geuit over de kosten voor dit participatieproject. Die zijn fors, omdat de gemeente niet over genoeg ambtelijke capaciteit beschikt en extern inhuurt. Het college ziet desgevraagd geen mogelijkheid om te wachten tot de gemeente wel over voldoende capaciteit beschikt.

Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem
Een gebiedsgericht omgevingsprogramma is een nieuw instrument, waarbij voor een bepaald gebied integraal gekeken wordt naar de ambities op verschillende onderwerpen. Het gaat om een bedrijventerrein dat bekeken is vanuit de vraag wat er nodig is voor een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein. Wat maakt het een prettige werkomgeving en een fijne verblijfplaats? Heeft het terrein een goede duurzame bereikbaarheid en wat is er nodig voor een klimaatneutraal bedrijvenpark?

Het gaat om een ontwerp gebiedsgericht omgevingsprogramma en dat betekent dat dit programma voor zienswijzen wordt vrijgegeven. De raad was over het algemeen positief over het programma. Saskia: “We vinden dat er goede dingen staan over duurzaamheid en we zijn ook blij met de manier waarop de ondernemers zijn betrokken en dat zij hier ook achter staan.”

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023
De re-integratieverordening 2021 wordt aangepast naar aanleiding van het wetsvoorstel Breed Offensief, dat erop gericht is de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Daarnaast stelt het college een aantal lokale innovaties voor, die gericht zijn op de mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. De voorgestelde verordening is tot stand gekomen bij regionale samenwerking.

Het voorstel had onze instemming. Kavita heeft namens de fractie het amendement van D66 mede ingediend. Hiermee werd in de toelichting van de verordening duidelijk benoemd dat in uitzonderlijke gevallen de proefplaatsing van twee maanden kan worden verlengd.

Overige onderwerpen in aug/sept

  • Rekenkameronderzoek afvalbeleid
  • Adviescommissie omgevingskwaliteit Nota grondbeleid 2015-2019
  • Subsidieplafond voor subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023
  • Voorlopig Normen en Toetsingskader 2023
  • Nota grondbeleid 2015-2019 (agenderingsverzoek CDA en GB)

Onderwerpen agenda oktober

  • Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
  • Gewijzigde vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Archeologie
  • Vaststelling Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030
  • Ingekomen stuk Tiny Houses (agenderingsverzoek PvdD)
  • Nota handhaving bedrijventerreinen (agenderingsverzoek CDA, Trots)

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas

Categories: Fractie