In deze nieuwsbrief een terugblik op de maand mei met de kaderstellende notitie omgevingsprogramma glastuinbouw en voorbereidingsbudget flexwoningen.

Tim Geutjes vervangt Saskia 16 weken (ziekteverlof). Hij werd in de raadsvergadering van 30 mei toegelaten tot de gemeenteraad. Jan-Willem vervangt Saskia als fractievoorzitter.

Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma glastuinbouw
Wat onze fractie betreft mochten de kaders voor ons milieu sterker geformuleerd worden. Dilara Gök kwam met een wijzigingsvoorstel om de lichtvervuiling (assimilatieverlichting) vanaf 2028 niet meer toe te staan. Ook vinden we dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald moeten worden. Dat betekent onder andere dat de lekkages van bestrijdingsmiddelen in het water niet meer zouden moeten voorkomen. We kregen steun van Partij voor de Dieren. 

De gemeenteraad wil eerst met de sector overleggen over de assimilatieverlichting. Wethouder van Kuppeveld benadrukte dat er strenge regels gelden voor tuinbouwondernemers om een nieuwe vergunning te krijgen. Wat betreft de waterkwaliteit vindt het college de afspraken met het waterschap van Delfland en met de andere glastuinbouw gemeenten  voldoende. Van Kuppeveld benadrukte wel dat het college de doelstelling voor waterkwaliteit serieus neemt. We blijven dit kritisch volgen.

De discussie over wonen in het glastuinbouwgebied is uitgesteld tot 2025. De gemeenteraad kan dan kaders hierover stellen en die worden meegenomen in het omgevingsprogramma glastuinbouw. Wat onze fractie betreft is duidelijkheid de tuinders belangrijk en moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen voor huisvesting van arbeidsmigranten. 

Voorbereidingsbudget Flexwoningen Molenweg te Nootdorp
Er is geld nodig om te onderzoeken of de oude Avalex locatie in Nootdorp geschikt te maken is voor de bouw van 100 flexwoningen. Deze flexwoningen zijn bedoeld voor starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. De raadsfracties waren het er eigenlijk snel over eens dat ze dat voorstel steunden.
Veel langer werd er gesproken over het serieus nemen van de zorgen van de omwonenden. Tegelijkertijd waren er  complimenten hoe de bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd was.

Overige onderwerpen

 • Evaluatie Starterslening
 • Agressieprotocol voor politieke ambtsdragers gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
 • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) na zienswijze procedure 
 • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) GGD en Veiligthuis (VT) na zienswijze procedure 
 • Toestemming 6e wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) 
 • Wijziging van de Verordening duurzaamheidslening Pijnacker-Nootdorp
 • Beslissing op aanvraag wijzigen gebruik (schapenschuur) Bieslandseweg achter 2 Delfgauw Aannemingsovereenkomst (GEHEIM) Portefeuillehouder: Peter Hennevanger

Werkbezoeken

 • Tim en Dilara bezochten ‘t Kraaiennest, school met Speciaal Onderwijs 
 • Kavita, Jan-Willem, Mirjam, en Tim gingen op werkbezoek bij Gro-up. 
 • Jan-Willem bezocht de dialoogavond over afvalinzameling voor bewoners uit wijken met ondergrondse containers.

Onderwerpen in juni

 • Vaststelling bestemmingsplan Verzamelplan 2023-2024 
 • Ontwerp besluit weigering verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor diverse aanvragen op het perceel Oude Leedeweg achter 16b 
 • Visie sociaal domein
 • Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2024 
 • Zienswijzen ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
 • Aanvulling verwervingsbudget strategische aankopen (GEHEIM)

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergadering waarop iedereen welkom is, is op maandag 3 juni. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Tim, Dilara, Mirjam, Kavita en Jan-Willem

Categories: Fractie

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *