Afgelopen maand debateerde de gemeenteraad onder andere over de Woonzorgvisie en tiny houses. Bij de besluitvormende vergadering bracht de VVD een ‘motie vreemd aan de agenda’ in, gericht op het verruimen van winkeltijden. En we gingen met een aantal actieve leden naar het congres in Ahoy!

Afgelopen zaterdag toog een groepje enthousiaste partijgenoten naar het GroenLinksPvdA-congres in Rotterdam! Foto links: Saskia Kleewein, Petra Graafland, Kees Debets, Kavita Hira en Wineke ’t Hart in de metro. Foto rechts: Tim Geutjes, Kavita Hira en Saskia Kleewein hebben een campagnesjaal bemachtigd.

Woonzorgvisie
In juni heeft de gemeenteraad de ontwerp-Woonzorgvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Verschillende organisaties hebben hun zienswijze gegeven en nu stond de Woonzorgvisie ter vaststelling op de agenda. Het algemene oordeel vanuit de raad was positief.

Bij de oordeelsvorming voerde Dilara het woord. Zij vroeg onder andere aandacht voor de beschikbaarheid van levensloopbestendige huizen. Daarnaast vindt Progressief PN het belangrijk dat de gemeente out-of-the-box nadenkt over het combineren van doelgroepen en functies in de wijken. Wethouder van Kuppeveld antwoordde hierop dat dit eigenlijk de nieuwe norm bij nieuwbouw zou moeten zijn en dat daar waar mogelijk zeker gekeken zou worden naar clustering, zeker bij nieuwbouw.

Tiny houses
Op verzoek van de Partij voor de Dieren werd in de raad besproken of er mogelijkheden zijn voor het bouwen van tiny houses in onze gemeente. Ter voorbereiding hebben Dilara, Saskia en Kavita gesproken met twee leden van SPOT, een initiatiefgroep voor tiny houses. SPOT sprak ook in bij de raadsvergadering.

Dilara: “Als partij staan wij voor duurzaam en groen wonen (..) maar die visie ondersteunen wij al jaren en vinden wij dat hoort bij alle woonvormen in onze gemeente.” Gezien de schaarse grond en de woningbouwopgaven voor diverse groepen, ligt onze prioriteit bij efficiënt grondgebruik en andere doelgroepen dan mensen die in een tiny house-community willen wonen.

Verruiming winkeldagen
VVD wist met D66, Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Fractie Graafland een meerderheid te vinden voor verruiming van de winkeltijden. Nu moeten alleen op eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag de winkels in Pijnacker-Nootdorp gesloten blijven. Met de motie willen de partijen dat het ook op deze feestdagen voor winkeliers mogelijk wordt om open te gaan. De VVD agendeerde het onderwerp als een motie vreemd aan de agenda bij de besluitvormende vergadering.

Deze motie kwam vorige raadsperiode in de coronaperiode ook al voorbij, maar wist toen geen meerderheid te krijgen. Eerlijk Alternatief vond dat toen geen goed idee, met name voor de kleine ondernemers. Jan-Willem vroeg EA wat er in tussentijd was veranderd. Hun antwoord was dat de wereld intussen veranderd was en zij met die ontwikkelingen mee willen.

Progressief PN stemde tegen. We zien het nut er niet van in, vragen ons af of deze verruiming wel zo goed is voor de kleinere ondernemers, gunnen werknemers ook die vrije dagen en omwonenden een dagje rust. De motie werd wel aangenomen. Omdat er geen gewoon participatietraject doorlopen is, diende het CDA op dezelfde avond een motie in om alsnog een participatietraject te doorlopen. We steunden deze motie, maar deze haalde geen meerderheid. We zijn niet blij met deze manier van politiek voeren, die niet past bij de samenwerking binnen een raadsbreed akkoord.

Overige onderwerpen in sept/okt

  • Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
  • Gewijzigde vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Archeologie
  • Nota handhaving bedrijventerreinen (agenderingsverzoek CDA, Trots)
  • Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2023
  • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling MRDH
  • Controleverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bespreking begroting in de raad

  • dinsdag 31 oktober Beeldvorming
  • donderdag 2 november Algemene Beschouwingen
  • dinsdag 7 november Besluitvorming

Novembercyclus
Op donderdag 26 oktober begint de novembercyclus. De agenda is op het moment van het maken van de nieuwsbrief nog niet bekend.

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert

Categories: Fractie