Een uitnodiging voor onze nieuwjaarsborrel, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een terugblik op de laatste vergadermaand van 2023.

Maar vooral wenst de fractie iedereen een heel
gezond, gelukkig, groen en sociaal 2024!

Nieuwjaarsborrel op Progressief Pijnacker-Nootdorp
Het bestuur van Progressief PN nodigt -samen met de lokale besturen van GroenLinks en PvdA- alle leden uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Je bent, als lid van Progressief Pijnacker-Nootdorp, PvdA of GL, welkom op zaterdag 20 januari van 17.00 tot 19.00 uur aan de Koningshof 80 in Pijnacker. Dit adres is gelegen aan een hofje met beperkte parkeermogelijkheden. Het parkeerterrein naast Het Baken (langs de Oranjelaan) ligt op slechts drie minuten loopafstand. Heb je een lift nodig? Dat is geen probleem, laat het ons weten door deze nieuwsbrief te beantwoorden of één van ons een bericht te sturen of te bellen.

Bezoek aan het Europees Parlement
Op donderdag 15 februari organiseren PvdA en GroenLinks Zoetermeer) een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Het voorlopig programma bestaat uit een rondleiding door het parlement met uitleg over de werking ervan en een gesprek met Lara Wolters, één van de PvdA leden van het EP. Zij zal uitleggen wat het betekent om lid te zijn van het EP, hoe het EP werkt etc. Er wordt gewerkt aan een ontmoeting met een EP-lid van GroenLinks. Daarnaast is er misschien nog tijd over om op eigen gelegenheid Brussel te bezoeken. Het bezoek zal de hele dag in beslag nemen. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Het bezoek wordt gesubsidieerd door het Europees Parlement en door de EP-fractie. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er geen kosten aan verbonden. Ook partners, vrienden en (politiek) geïnteresseerden zijn welkom. Geef alvast je belangstelling op via info@pvdazoetermeer.nl.

Raadscyclus december
In december stonden onderstaande onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad.

Startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid
De gemeente staat aan de vooravond van het aanpassen het afvalbeleid. In het raadsakkoord is afgesproken dat wij als gemeente de zogenaamde VANG doelstelling van max 100 kg restafval per inwoner per jaar willen behalen. Om dit doel te bereiken is een beleidsaanpassing noodzakelijk. Voor deze aanpassing heeft het college, met Marieke als portefeuillehouder, een voorstel ter bespreking aan de raad aangeboden. In dit plan wordt beschreven hoe we tot dit nieuwe beleid willen komen. Er staat ook in dat alle opties op tafel liggen, waaronder de inzet van gedifferentieerde tarieven (diftar). Onze fractie was positief over het plan en onze woordvoerder Jan-Willem heeft in zijn bijdrage nogmaals aandacht gevraagd voor goede communicatie. Het is belangrijk dat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp begrijpen waarom wij dit doen en dat niets doen uiteindelijk duurder uitpakt en slechter is voor ons milieu. Het raadsvoorstel is uiteindelijk met unanieme stemmen aangenomen.

Doelgroepenverordening 2024
In de doelgroepenverordening definieert de gemeente Pijnacker-Nootdorp de doelgroepen voor sociale huur-, betaalbare koop- en middenhuur woningen door inkomensgrenzen. Daarbij wordt ook beschreven voor welke periode deze woningen behouden moeten worden voor deze segmenten en doelgroepen. Deze verordening is volgens Progressief een goede stap in de richting om het gewenste huisvestingsprogramma te realiseren. Dit instrument moet dan wel krachtig worden opgezet. Progressief heeft het amendement van het CDA mede ingediend. Met dit amendement wordt beoogd te regelen dat betaalbare koopwoningen ‘woonklaar’ worden opgeleverd. Dit houdt in dat deze bij oplevering zijn voorzien van een keuken, badkamer, toilet, verwarming, elektriciteit en wasmachineaansluiting zodat de toekomstige koper(s) geen extra kosten hoeft te maken om de woning te betrekken. In de praktijk zien we vaak dat ontwikkelaars creatief invulling gaan geven aan woonruimte wanneer zij niet begrensd worden door minimumniveaus aan kwaliteit. Daarom willen we dat graag goed regelen in Pijnacker-Nootdorp.

Dakopbouwen (bestemmingsplan verzamelplan 2022/2023)
Al jaren is er veel onduidelijkheid over waar en wanneer een dakopbouw wel of niet mag. Meerdere malen heeft de Stationsstraat als casus gediend. Via een motie, mede dankzij Tim en Kavita, hopen we te bereiken dat er gauw een nieuw beleidskader voor dakopbouwen komt, dat inwoners hier actief over worden geïnformeerd en dat er stappen worden gezet om de regels voor dakopbouwen en extra woonlagen in de gehele gemeente te harmoniseren.

Vuurwerk (Actualisatie APV aanpassing 2024)
Het liefst zou onze fractie een landelijk vuurwerkverbod zien. Zolang dat er niet is, zijn vrijwel alle maatregelen om vuurwerk(overlast) te verminderen kansloos omdat ze niet te handhaven zijn. Sommige gemeenten hebben een afsteekverbod, maar ook dat is bijna niet te handhaven zolang er vuurwerk illegaal te koop is. Ons goede voornemen voor 2024 is om, samen met de fracties van D66 en Partij voor de Dieren, te bezien of we toch iets kunnen doen tegen vuurwerk(overlast) bij de volgende jaarwisseling. We hebben de motie van de Partij voor de Dieren gesteund om meer vuurwerkvrije zones aan tw wijzen. Deze motie had verder geen steun van andere fracties.

Overige onderwerpen

  • Najaarsnota 2023
  • 5e wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
  • De motie vreemd aan de orde van de dag om de pilot met een mobiele milieustraat uit de breiden naar de kern Delfgauw (ingediend door Eerlijk Alternatief) is aangenomen

Werkbezoeken

  • Mirjam, Dilara en Saskia zijn op bezoek geweest bij de ouderenvereniging KBO. In CulturA & Zo spraken we met Anne Volkers (afdeling Pijnacker) en Paul Clabbers (afdeling Nootdorp) over onder andere wonen en zorg

Komende maand 
Na het kerstreces gaat de gemeenteraad met de volgende onderwerpen aan de slag:

  • Onderzoek lokale ombudsfunctie
  • Ambitienotitie Dwarskade
  • Zienswijze ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Meer weten? 
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergaderingen waarop iedereen welkom is, zijn op maandag 8 januari en maandag 29 januari. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met vriendelijke groet,

Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira

Categories: Fractie