Beste Partijgenoten

Afgelopen maand dabatteerde de gemeenteraad over de Woonvisie, de klimaatbeheersing van MFA ’t Nest en een motie vreemd aan de agenda over Avalex. Daarnaast nodigt het bestuur van Progressief PN iedereen uit voor NL Doet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

Ontwerp Woonvisie 2020-2030
De woonvisie schetst een beeld van de gewenste woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp op de lange termijn. De woningvoorraad moet aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze inwoners. De woonvisie is ook de basis voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties c.q. Rondom Wonen. 

Onze fractie is tevreden dat er veel aandacht is voor het bijbouwen van sociale huurwoningen, omdat onze gemeente daarmee nog steeds enorm achterloopt. 

Opnieuw vroeg onze fractie, bij monde van Saskia Kleewein, aandacht voor “flexwonen”: tijdelijke woningen die gebouwd worden voor spoedzoekers, statushouders en andere mensen die snel en tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben. De wethouder onderzoekt momenteel locaties in de gemeente die hiervoor geschikt zijn.

In de woonvisie is ook aandacht voor de zogenaamde middenhuur, woningen met een huur tussen de € 750 en € 950 per maand. Helaas dienden CDA en VVD een amendement in om deze categorie te verruimen naar € 1250. Onze fractie vreest dat er met deze aanpassing vooral woningen tussen de € 950 en € 1250 gebouwd zullen worden en juist minder tussen de € 750 en € 950, een categorie waarvan er in onze gemeente vrijwel geen aanbod is. Het amendement werd met brede steun aangenomen, ondanks de noodkreten van Saskia. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

Klimaatbeheersing MFA ‘t Nest
De gebruikers van ’t Nest, de multifunctionele accommodatie in Pijnacker waarin scholen, kinderopvang en Oliveo handbal hun huisvesting hebben, zijn ruim acht jaar bezig geweest om problemen in de klimaatvoorziening en andere zaken opgelost te krijgen Al die tijd leek het alsof er geen schot in de zaak te krijgen was. Onze fractie vond dat toch wel heel teleurstellend. Nu is er na een rapport en overleg tussen de gebruikers en de gemeente overeenstemming over hoe deze problemen aangepakt gaan worden en welke investering daarmee gemoeid is. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Het is echter wel bijzonder dat het er op lijkt dat Oliveo handbal zich genoodzaakt voelde het opstalrecht dat zij nog heeft in Ackerswoude te gebruiken om een doorbraak te forceren.

Jan-Willem Maas sprak in de vergadering de hoop uit dat er lessen geleerd worden van deze situatie. Zeker aangezien wij op korte termijn nog meer van dit soort locaties gaan bouwen. Ontwerp een gebouw dat gebruikt kan worden zoals het bedoeld is, waar bijvoorbeeld de deuren van de lokalen wel open kunnen staan zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de klimaatbeheersing, en ga bij het ontwerp in gesprek met de toekomstige gebruikers.

Verder bleek er na vragen van onze fractie over het niet aanwezig zijn van zonnepanelen een meerderheid in de raad te zijn om waar mogelijk deze alsnog op de daken te plaatsen.

Avalex
Samen met VVD, CDA en ChristenUnie-SGP diende Jan-Willem Maas van onze fractie een motie “vreemd aan de agenda” in om bij de komende aanbesteding als eis op te nemen dat de afvalverwerker zowel in staat is om zowel PMD-nascheiding als PMD-voorscheiding te kunnen verwerken. Daarnaast zou als wens opgenomen moeten worden om extra opties voor GFT-nascheiding aan te bieden. Ook werd Avalex opgeroepen om onderzoek te laten doen naar manieren om bronscheiding van GFT te verbeteren. In onze gemeente wordt namelijk nogal veel GFT-afval bij het restaval gegooid.

Wethouder Peter Hennevanger (als plaatsvervanger voor Hanneke van de Gevel) ontraadde de motie en adviseerde de indienders om eerst eens me Avalex in gesprek te gaan over één en ander. De motie werd ingetrokken, althans voorlopig, en Avalex wordt binnenkort uitgenodigd voor een gesprek met de raad.

NL Doet (doe je ook mee?)
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het weer tijd voor de grootste vrijwilligesactie van Nederland. Ook in onze gemeente kan je je inzetten voor diverse organisaties die wat praktische hulp kunnen gebruiken. Onze afdeling heeft zich ingeschreven voor twee activiteiten: op vrijdag 13 maart gaan we schilderen bij Ipse de Bruggen (hiervoor worden geen vrijwilligers meer gezocht); op zaterdag 14 maart gaan we het kampeerterrein van de schouting in Pijnacker seizoensklaar maken (hiervoor zijn nog plekken beschikbaar). Heb je zin om mee te doen met deze of andere activiteiten? Meld je dan aan bij Annemarieke Slavenburg via 06-19155955 of annemariekeslavenburg@gmail.com

Komende maand op de agenda

  • Zienswijzen n.a.v. het aanwijzen van vier gebieden (Balijade, Rijskade, Dwarskade en Overgauw) op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dat betekent dat grond in die gebieden bij voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente aangeboden moeten worden.
  • Vaststellen bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan implementatie”
  • Vaststelling bestemmingsplan Ypenburg Craeyenburch

Namens bestuur en fractie,

Saskia Kleewein