Beste Partijgenoten

Allereerst hopen wij dat al onze leden in goede gezondheid deze coronacrisis doorkomen. In deze nieuwsbrief aandacht voor de eerste online politieke maand. De onderwerpen die daar besproken zijn: de reclamemast in Delfgauw, het beheerplan baggeren en de keervoorziening Randstadrail. Daarnaast is “stand van zaken COVID-19” een vast agendapunt voor de gemeenteraad geworden.

De gemeenteraad heeft afgelopen maand geëxperimenteerd met het virtueel vergaderen. De beeld- en oordeelvormende vergadering was zo’n primeur dat onze griffier hierover nog aan de tand gevoeld is door het NRC [klik hier voor het artikel]. Nu er een spoedwet is aangenomen mogen gemeenteraden ook op afstand besluiten nemen en dat gebeurde ook vorige week in Pijnacker-Nootdorp. Net als alle andere raadsvergaderingen zijn ook deze vergaderingen vanuit huis te volgen en terug te kijken via de website van de gemeente.

De fractie blijft een keer per week online vergaderen. Wil je een keertje meeluisteren en -praten met de fractie dan kan je je aanmelden bij j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl

Reclamemast Delfgauw
Vlakbij de IJsmeestertunnel staat op het parkeerterrein van Monkey Town een betonnen voet die bedoeld is voor een grote reclamemast en met groot wordt bedoeld echt groot. Deze mast wordt 35 meter hoog en de drie schermen hebben het formaat van 2 woningen van 3 verdiepingen. De mast zou 3 schermen krijgen: twee schermen met bewegende beelden richting de A13 en een derde vast scherm richting te wijk. Dit voorstel werd in april 2018 opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Progressief PN vond dit een slecht plan. Wij konden geen enkel argument vinden waarom een reclamemast op deze plek een goed idee was. We hebben een amendement ingediend om de mast te schrappen en de gemeenteraad daarvan overtuigd. Hoera geen mast!

Tot onze verbazing stond de mast deze maand opnieuw op de agenda. De initiatiefnemer had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente en op procedurele argumenten gewonnen. Het raadsbesluit van april 2018 was niet goed gecommuniceerd naar de initiatiefnemer. De gemeente had het besluit in een gesprek met de initiatiefnemer toegelicht, maar had het besluit ook moeten publiceren. En dat was niet gebeurd. Repareren van het besluit kon alleen door opnieuw een besluit te nemen. Dat heeft de raad via een hamerstuk gedaan. Want ons betreft hoefde de raad daar geen woorden meer aan vuil te maken.

Beheerplan baggeren
Dit beheerplan stond als hamerstuk op de agenda, maar onze fractie heeft nog wel een aantal vragen gesteld. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Na 1 april wordt er niet meer gebaggerd. Door de zeer warme winters van de laatste jaren zien we dat het broedseizoen eerder begint. Onze fractie heeft gevraagd of het mogelijk is niet meer te baggeren na 1 maart? De wethouder zegde toe dit te bespreken met het hoogheemraadschap.

Keervoorziening Randstadrail
Er is een budget van de MRDH  beschikbaar voor geluidmaatregelen. Dit budget konden we gebruiken voor geluidwerende maatregelen. Op de eerste plaats voor de locaties waar deze maatregelen noodzakelijk zijn en als er budget over zou zijn elders. Langs de Hoekse Lijn zijn zeer lage geluidschermen geplaatst vlakbij het spoor die alleen het geluid van de wielen tegen houden. Onze woordvoerder Jan Nederveen had vernomen dat het lage scherm zeer effectief en veel goedkoper dan een hoog scherm. Daarom vroeg hij naar de stand van zaken van de geluidwerende voorzieningen, ook langs de delen van de E-lijn waar de geluidwerende voorzieningen niet wettelijk noodzakelijk zijn, maar bewoners wel veel geluidhinder ervaren. 
De wethouder heeft geantwoord dat nog niet bekend of er budget over is maar ook zij wil graag extra maatregelen nemen om de geluidhinder terug te dringen. Ze zal blijft hierover in gesprek met de MRDH en zal de gemeenteraad regelmatig informeren over de voortgang. Progressief PN is tevreden met deze toezegging.

Stand van zaken COVID-19
Het college heeft ons vrij uitgebreid op de hoogte gebracht van maatregelen die zijn genomen en regelingen die zijn open gesteld. Deze informatiebrief is hier te lezen. Het is de bedoeling dat wij op regelmatige basis gebriefd en bijgepraat worden door het college. Wij letten daarbij vooral op de duurzame en sociale aspecten in deze crisis en hebben dan ook vragen gesteld over onder andere problemen van mensen in armoede en kinderen die niet goed mee kunnen doen met het huidige afstandsonderwijs.

Kijk naar elkaar om
Onze oproep om leden die hulp nodig hebben en leden die hulp kunnen bieden heeft in ieder geval een hoop vrijwilligers opgeleverd. Het SWOP (Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) en de redactie van Telstar/De Eendracht hebben ons telefoonnummer maar hebben nog geen beroep op ons gedaan. Inmiddels zijn er ook andere initiatieven gestart in onze gemeente om elkaar in deze moeilijke tijden te helpen.

Meivakantie
Deze week zijn de raadsleden bijgepraat over de Omgevingswet en het project ‘Gasloos Klapwijk’. De komende twee weken houden we “meireces”.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze crisis en hopen dat iedereen ondanks alles van de komende Koningsdag kan genieten.

Met vriendelijke groet,

Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Dilara Gök
Marieke van Bijnen