Beste partijgenoten,
 
In mei en juni zijn er geen nieuwsbrieven verschenen, daarom eerst een korte terugblik op het IKC Huisvestingsplan Pijnacker gevolgd door de onderwerpen van afgelopen maand en de politieke actualiteit m.b.t. het aftreden van wethouder Hanneke van de Gevel.
 
Vorige maand mochten de raadsleden voor het eerst weer vergaderen in het bestuurscentrum. Bij de oordeelvormende vergaderingen mocht er één woordvoerder per fractie plaatsnemen aan de vergadertafel. Tijdens de besluitvormende vergadering was er ook plaats voor één raadslid per fractie aan tafel. Voor de overige raadsleden waren tafels neergezet in het kantinegedeelte van de raadszaal. Dit verliep allemaal soepel. De onderwerpen die in juni op de agenda stonden: Hart van Nootdorp, Dierenwelzijn, Woonvisie, Centrumlijn Noord en Zuid, Verordening Jeugdhulp, Verzamelplan 2020/2021 en de Scheg.
 
IKC Huisvestingsplan Pijnacker
Allereerst heeft de fractie bij de bespreking van dit voorstel aangegeven het een goed besluit te vinden om af te zien van de vestiging van de Casaschool in Koningshof. Wij waren niet overtuigd dat de terechte knelpunten die omwonenden hebben aangedragen goed opgelost zouden kunnen worden. Daarom was het daadkrachtig van het college dat ze dit besluit hebben genomen en zo snel op zoek zijn gegaan naar een nieuwe passende locatie. Het college stelt nu voor om op de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord de vestiging van twee basisscholen (Casaschool en de Schatkaart) inclusief kinderopvang (integrale kindcentra) te realiseren. Een voorstel om op deze locatie een tweetal IKC’s te ontwikkelen is voorgelegd aan de gemeenteraad.Voor de locatie in Pijnacker- Noord hebben we de reacties van omwonenden en de wijkvereniging Pijnacker- Noord goed bestudeerd. We zien dat er overwegend positieve reacties zijn ten opzichte van het voorgestelde plan. Maar ook terechte zorgen. Zorgen over voldoende verkeersveiligheid, veilige fietsroutes (wij pleiten hierbij voor vrij liggende fietspaden in Pijnacker- Noord naar het IKC), het behoud van voldoende groen in de wijk, het organiseren van voldoende parkeergelegenheid en het ontbreken van een wijkontmoetingsplek/voorziening in het plan- de door de wijkvereniging al lang gekoesterde wens. Wij hebben aan het college gevraagd om deze zaken mee te nemen in de uitwerking van de plannen. Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden die het college ziet voor de verwerking van deze suggesties. Ook zijn we benieuwd naar de inbreng van omwonenden in het participatietraject wat nu plaatsvindt. 
 
Hart van Nootdorp
De plannen voor een nieuwe Jan Janssen sporthal, IKC De Regenboog en woningbouw aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp stonden al eerder op de agenda. Toen is het college verzocht om twee scenario’s uit te werken: één met de sporthal op de plek van de oude brandweerkazerne en één met de nieuwe sporthal op de oude plek. Onze fractie was blij met de uitwerking en we hebben onze voorkeur voor het tweede scenario uitgesproken. In dat scenario is er meer ruimte tussen de nieuwe gebouwen aan de Koningin Juliananstraat en komen er ook meer (betaalbare) woningen. Alleen de VVD stemde voor het eerste scenario. Voor de liefhebbers is er een hele website over dit project ingericht.
 
Dierenwelzijn
De nota dierenwelzijn uit 2018 is geëvalueerd en er is een uitvoeringsagenda voor de komende twee jaar opgesteld. Onze fractie kon zich hierin vinden maar we misten een groep dieren: in de nota en de evaluatie wordt alleen gesproken over huisdieren en in het wild levende dieren. Wij wilden daar de bedrijfsmatig gehouden dieren middels een motie aan toevoegen. Toen volgde een discussie over de betekenis van het woord “huisdier”. We hebben de motie ingetrokken en zullen bij de volgende evaluatie en nota deze groep dieren alsnog toevoegen. Er was ook veel discussie over het bestrijdingsmiddel Xentari om de eikenprocessierups mee te lijf te gaan. Omdat de wethouder aangaf van dit middel af te willen stappen heeft onze fractie de motie hierover niet gesteund.
 
Woonvisie
Bij de behandeling van de woonvisie hebben wij opnieuw onze ontevredenheid uitgesproken over het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente. Dit is 17% terwijl de norm 30% is. Dan heb je het over 2700 woningen die niet gebouwd zijn. Ook hebben we onze zorg uitgesproken over de trend die wij zien dat er wijken ontstaan met veel sociale huurwoningen (zoals Pijnacker-Noord)en wijken zonder enige sociale huurwoning (Ackerswoude en ’s Gravenhout). Verder konden wij ons vinden in de woonvisie.
 
Centrumlijn Noord en Zuid
Afgelopen maand stonden de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Centrumlijn Noord en Zuid op de agenda. Dit is het gebied in Pijnacker tussen het spoor en de Klapwijkseweg ter hoogte van de halte Pijnacker-Zuid. Juist vanwege het feit dat het gebied goed ontsloten wordt door openbaar vervoer, maakt dat dit een goede locatie is voor woningen voor starters en ouderen. Er worden woningen gebouwd die nog enigszins bereikbaar zijn voor starters bovenop een belangrijk aandeel sociale huur woningen. Onze fractie is hier blij mee. Een punt van zorg is wel de potentiële parkeeroverlast in verband met de P&R voorziening die beperkt is. Bij hebben ingebracht dat wij begrijpen dat het college kiest om zuinig te zijn met het aantal parkeerplaatsen en dat we het toejuichen dat er gekozen wordt voor maatregelen om mensen uit de auto te krijgen, maar dat we ook de zorgen rond de overlast snappen. Ons standpunt is echter dat als je parkeren faciliteert er ook gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast hebben wij aangegeven dat wij geen voorstander zijn van een uitwijkplek voor extra parkeerplaatsen ten noorden van het tankstation.
 
Verordening Jeugdhulp
In de verordening jeugdhulp is onder meer de wijze van toekenning van het Persoonsgebonden Budget (PGB) opgenomen. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad hebben wij samen met de fracties van de VVD, D66 en Trots met een amendement gevraagd om in de verordening openheid te geven over de mogelijke vormen van zorg en ondersteuning, de toekenning en tarieven voor het PGB. De stemming om de verordening aan te passen bleef steken op één stem. Dat betreuren wij. Ouders van kinderen met een beperking krijgen dus geen overzicht van wat kan én weten hierdoor niet waar ze aan toe zijn. Ook kunnen zij hierdoor deze zorg niet makkelijk vinden, terwijl zij hier wel recht op hebben. Dat de zorg op deze wijze minder toegankelijk wordt vinden wij en de andere fracties een onwenselijke situatie.
 
Ruimte voor ruimet in het buitengebied (Verzamelplan 2020/2021)
Een keer per jaar krijgt een raad een verzamelplan met een lijst kleine bouwplannen met het verzoek hier zo snel mogelijk mee in te stemmen. Dat gaat via de “verklaring van geen bedenkingen”. Dit betekent dat de initiatiefnemer meteen een bouwvergunning kan aanvragen en niet hoeft te wacht tot het bestemmingsplan is aangepast. Dat scheelt al gauw een jaar procestijd. In het meest recente verzamelplan zaten twee plannen in het buitengebied waarover wij twijfels hadden: De Zuideindseweg 37 in Delfgauw en de Oude Leedeweg 5 in Oude Leede. Beide plannen maken gebruik van de ruimte voor ruimte regeling: sloop van verouderde schuren of kassen en op een deel van de plek woningen bouwen en een ander deel open ruimte. Het doel van de regeling is een mooier buitengebied te maken.  Bij deze plannen was wat ons betreft de verhouding zoek: veel bouwen en weinig nieuwe open ruimte, bovendien zouden de nieuwe woningen niet langs de weg gebouwd worden (in het lint) maar op de tweede rij (in het veld). Het was volstrekt onduidelijk wat er met de vrije ruimte ging gebeuren. Er was geen meerderheid om deze plannen te stoppen of de normale bestemmingsplanprocedure te laten volgen. De wethouder heeft wel toegezegd om met een inrichtingsplan te maken waarin de vrije grond een groene bestemming krijgt. Zouden we dat niet doen, dan is de kans groot dat er over een paar jaar ook op de vrije plek woningen gebouwd worden.
 
Afvaldebat en de Ja-Ja sticker
Een jaar geleden heeft onze fractie samen met bijna alle andere fracties in de raad een motie ingediend die ervoor moest gaan zorgen dat we in onze gemeente minder afval gaan produceren. Deze motie voor invoering van de Ja-Ja sticker werd met een grote meerderheid aangenomen. We zijn inmiddels iets meer dan een jaar en bijna 700 duizend kilo papier verder en we hebben nog steeds de Ja-Ja sticker niet ingevoerd. Wel is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, maar die kwam wat onze partij betreft, na een aantal drogredeneringen, met een teleurstellende conclusie. We gaan voorlopig deze afval besparende maatregel niet invoeren. Wij vinden nog steeds dat de Ja-Ja sticker ingevoerd moet worden, zodat we snel de ruim 30 kg papier per huishuiden kunnen gaan besparen. Nog los van de milieuwinst die deze vrij eenvoudig in te voeren maatregel oplevert. Na agendering en de inbreng van Jan-Willem bleek dat er in de raad wederom een grote meerderheid is om in te zetten op afvalvermindering en dat we daarvoor een eerste stap kunnen zetten met de invoering van deze nieuwe sticker. De wethouder zegde dan ook toe om zich in te spannen dat nog dit jaar de Ja-Ja sticker ingevoerd gaat worden.
 
Wij begrijpen ook de zorgen van de lokale ondernemers en uitgevers die hierdoor in potentie een kanaal verliezen waarmee zij de inwoners kunnen bereiken. Wij zijn echter niet uit op een situatie waarin dit helemaal onmogelijk wordt gemaakt en wij verwachten dat het college met varianten komt waar de raad dan uit kan kiezen. Één van de varianten zou kunnen zijn dat de huis-aan-huis bladen en berichten van de gemeente in de brievenbus zonder een sticker mogen. Dan behouden zij dus deze mogelijkheid.
 
Bovenstaand onderwerp maakte deel uit van een bredere discussie over het afvalbeleid in onze gemeente. Het nieuwe inzamelen wordt op dit moment versneld ingevoerd en de locaties van de containers die hiervoor nodig zijn brengen op sommige plekken in onze gemeente grote onrust met zich mee. Wij hebben gepleit dat zorgvuldigheid boven snelheid moet staan, dat werd door de wethouder beaamd. Daarnaast hebben wij onze zorgen geuit over de bereidheid van gescheiden inzamelen als onze inwoners hiervoor onvoldoende uitgenodigd en geënthousiasmeerd worden. Overvolle en vervuilde milieuparken zijn ons een doorn in het oog en dragen hier niet aan bij. Wij hebben de wethouder uitgedaagd met creatieve oplossingen te komen zodat het scheiden van afval leuk en makkelijk wordt. Na de zomer spreken wij heirover verder.
 
Alleen als we aan de slag gaan met het verminderen van afval en het beter scheiden, dan belasten wij het milieu zo min mogelijk en houden we de kosten onder controle.    
 
Overige onderwerpen juli
Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de Jaarrekening en de Kadernota goedgekeurd en hebben college en raad uitgebreid de tijd voor een “midterm review”: waar zijn we halverwege de rit met elkaar gekomen en wat willen we de komende twee jaar nog bereiken.
 
Vertrek wethouder Van de Gevel
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli is wethouder Van de Gevel (Eerlijk Alternatief) opgestapt. Onze fractie heeft aangegeven haar keuze hierin te respecteren. Na het vertrek van Van de Gevel is de vraag: hoe nu verder? De VVD heeft vanuit hun rol als grootste fractie in de raad het voortouw genomen en Ronald Vuijk gevraagd het proces in goede banen te leiden. Ronald Vuijk is een voormalig VVD-kamerlid en heeft ook bij de formatie van het vorige college een rol gespeeld. De komende weken zal hij een verkennend gesprek hebben met alle fracties. Vanwege de werkwijze met het raadsbrede hoofdlijnenakkoord hebben alle fracties de gelegenheid om hierover hun ideeën en wensen te uitten. Als er meer duidelijk is over het verdere proces, zullen wij u weer informeren.
 
Wij wensen iedereen een fijne zomer!
 
Met vriendelijke groet,
 
Dilara Gök
Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Marieke van Bijnen
Saskia Kleewein

Categories: Fractie