Beste partijgenoten,

In deze nieuwsbrief: nieuwe samenstelling fractie, gemeenteraad zegt ja tegen de ja/ja-sticker, koninklijke onderscheiding voor Marieke, grip op het sociaal domein en de overige onderwerpen van de maand oktober.
 
Nieuwe samenstelling fractie
De benoeming van Marieke als wethouder had uiteraard gevolgen. De fractie is heel blij dat Wineke ’t Hart, onze nummer vijf op de lijst, de vrijgevallen plaats in de fractie heeft ingenomen en terug is als raadslid. Jan Nederveen is unaniem gekozen als nieuwe fractievoorzitter en Saskia Kleewein is benoemd als vicefractievoorzitter.
 
Ja/ja-sticker
Vorig jaar is een motie van Jan-Willem Maas aangenomen met het verzoek aan het college te onderzoeken hoe de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk ingevoerd kan worden. Dit houdt in dat het huidige systeem wordt omgedraaid: ongeadresseerd drukwerk mag alleen nog maar bezorgd worden als er een ja/ja-sticker op de brievenbus zit. Hiermee willen wij bereiken dat er minder afval door (ongelezen) reclamedrukwerk wordt geproduceerd. Aanvankelijk bleek het college geen voorstander, maar voor het zomerreces beloofde de wethouder toch met een plan te komen. Dit lag deze maand ter goedkeuring in de raad. De ondernemersvereniging was niet enthousiast omdat zij bang zijn dat het ten koste gaat van hun mogelijkheid reclame te maken. Het was volgens hen het verkeerde moment en het ging te snel. Een aantal partijen waaronder Eerlijk Alternatief, Gemeente belangen en het CDA zijn daarin meegegaan. Het voorstel is echter toch aangenomen en wij zijn heel blij met dit resultaat!    
 Koninklijke onderscheiding voor Marieke
Tijdens de besluitvormende vergadering van afgelopen donderdag werd Marieke verrast door de burgemeester (en haar verloofde Martijn) met een koninklijke onderscheiding voor haar werk als raadslid in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp en alle andere maatschappelijke activiteiten waar zij zich sinds haar vroege jeugd mee bezighoudt. Marieke mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Grip op het sociaal domein
Met de decentralisaties in 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Sindsdien wordt de gemeente geconfronteerd met snel stijgende zorgkosten binnen het sociaal domein, vooral binnen de Jeugdwet en de Wmo. In het interventieplan “Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp 2020-2022” worden de toekomstige financiële ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en worden beheersmaatregelen geboden om meer ‘in control’ te komen.
 
Eerlijk Alternatief diende vijf moties in, hetgeen de wenkbrauwen bij de overige fracties nogal deed fronsen, waarvan er uiteindelijk twee werden ingetrokken en ook een amendement van Gemeentebelangen kreeg weinig steun. Het plan is met grote meerderheid aangenomen.
 
Onze fractie vindt het een goed stuk met kansen om de zorg voor onze inwoners te verbeteren en de kosten beter in de hand te houden. Maar tegelijkertijd wordt het ook spannend, omdat we niet weten of sommige maatregelen toch negatieve gevolgen gaan hebben. Dus we gaan de vinger goed aan de pols houden.
 
Onderzoek inbesteden/aanbesteden verwerking afval
De raad is akkoord gegaan met het nader onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden van Avalex met HVC voor de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen en het in januari 2021 aan de gemeenteraden van de Avalex-gemeenten ter besluitvorming voorleggen van de uitkomsten.
 
Voorontwerp bestemmingsplan Kerkweg/Korteweg
In het centrum van Pijnacker verdwijnen twee garagebedrijven en er komen woningen voor in de plaats. Daar zijn wij uiteraard voorstander van. Bij de Kerkweg hebben we wel een voorbehoud gemaakt over het ingekorte inspraakproces. Wij vinden dat de voorgestelde procedure, de zware ontheffing, te snel wordt ingezet.
 
Overige onderwerpen oktober 2020
De volgende besluiten werden zonder moties of amendementen aangenomen: Ontwerpbestemmmingsplan Ypenburg/Nieuwe Veen; Bestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail; Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten.  
Volgende maand
Voor de komende maand staan onder andere op de agenda: Begroting 2021 Nota lokaal gezondheidsbeleid Verruiming van de winkeltijden op feestdagen Laadkabels over de stoep  
De fractie vergadert elke maandagavond vanaf 20.00 uur online via MS Teams. Alle leden zijn van harte welkom om aan te schuiven. Stuur een e-mail naar j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl dan krijg je van Jan de link naar de vergadering. 
 
Met vriendelijke groet,

Dilara Gök
Wineke ’t Hart
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Jan Nederveen
Categories: Fractie