Beste lezers,
 
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar blikken wij terug op de afgelopen vergadermaand, maar willen wij vooral iedereen fijne feestdagen toewensen. Voor velen is 2020 een zwaar jaar geweest en iedereen heeft zich moeten aanpassen. Daarom wensen wij iedereen een gezelliger en vrijer 2021 toe. Maar eerst nog even een paar politieke onderwerpen, waaronder de aangepaste APV, Verzamelplan 2020/2021 en ontwerpbestemmingsplan Bieslandse bos.
 
Carbidschieten in de APV
Na vier jaar was het weer tijd om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. De opvallendste wijziging betrof het toestaan van carbidschieten op oudejaarsdag tussen 10 en 18 uur. Dit leidde tot discussie in de raad over de wel of niet bestaande traditie van carbidschieten in onze gemeente, het invoeren van een vergunningensysteem en een amendement van de Partij voor de Dieren om het helemaal te verbieden. Dit amendement haalde het niet en dus mag er op 31 december, onder voorwaarden, carbid geschoten worden.
 
Eerlijk Alternatief diende een amendement in om de terrassen niet alleen in de maanden juli en augustus, maar van mei t/m september en rond Pasen een uur langer open te laten (tot middernacht i.p.v. tot 23 uur). Zij kregen van ons het advies mee om eerst het draagvlak te onderzoeken, de buurt erbij te betrekken en dan met een nieuw voorstel naar de raad te komen. Het voorstel heeft het niet gehaald dus de terrassen mogen alleen in juli en augustus tot middernacht open.
 
Gemeentebelangen diende drie amendementen en een motie in die het om verschillende redenen allemaal niet gehaald hebben: parkeren in openbaar groen wordt niet verboden, winkelwagentjes in de wijk blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar, blaffende honden worden niet apart opgenomen in de APV en er komt geen cameratoezicht in de winkelcentra.

Verzamelplan 2020/2021
In het “verzamelplan” zijn zestien kleine ontwerpbestemmingen samengeveegd in één ontwerpbestemmingsplan. Over één van deze bestemmingen diende onze fractievoorzitter Jan Nederveen een amendement in: op de Keulseweg worden twee woningen gesloopt. Het vrijgekomen perceel krijgt de bestemming ‘bedrijf zonder bouwrechten’. Aan de overzijde worden twee woningen gebouwd op een perceel dat nu de bestemming ‘agrarisch weide’ heeft. De Keulseweg ligt vlak bij de Groenzoom, een gebied waar jarenlang beleid is gevoerd om dit open te krijgen. In dit bouwplan wordt de rand van de Groenzoom verder verstedelijkt. Een beeld van hoeveel woningen er nog gebouwd kunnen worden langs de Keulseweg ontbreekt. Een visie, die verder gaat dan een paar zichtlijnen en hoe de Keulseweg het overggangsgebied van de Groenzoom naar de Katwijkerlaan kan vormen, ontbreekt. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald, maar we hebben wel een duidelijk statement afgegeven over hoe we denken over bouwen in het buitengebied.
 
OBP Balij/Bieslandse Bos 2021
In het ontwerpbestemmingsplan Balij/Bieslandse Bos is een aantal wijzigingen aangebracht n.a.v. de inspraakreacties. Onze fractie heeft een motie ingediend om samen met de gemeente Delft, de ondernemers en de bewoners een verkeersplan op te stellen voor het gebied, voortbordurend op de ideeën van de Buytenhouttafel. Uiteindelijk doel is om het verkeer op de Noordeindseweg en Bieslandseweg te beperken. Na de beantwoording door wethouder Jense is de motie ingetrokken. De Noordeindseweg wordt een 30 km-weg en er wordt nagedacht over andere maatregelen zoals een vrachtwagenverbod. Met die antwoorden was onze fractie tevreden.
 
Overige onderwerpen in december
Over de volgende onderwerpen is zonder of met weinig discussie een positief besluit genomen: Het bestemmingsplan van De Scheg is aangenomen. Deze woonwijk zal verrijzen in het gebied tussen de randstadrail en de Vlielandseweg. Evaluatie Starterslening Najaarsnota Investeringsschema Verlenging contract accountant boekjaar 2021 Volgende maand
Voor januari staan onder andere op de agenda: Onderzoek van de Rekenkamercommissie over Privacy en informatieveiligheid Reglement van Orde Verordening schuldhulpverlening Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021, waarin wij elkaar hopelijk snel weer in levenden lijve mogen ontmoeten.

Jan Nederveen, Saskia Kleewein, Jan-Willem Maas, Wineke ’t Hart, Dilara Gök

Categories: Fractie