Beste lezers,
 
Het is even stil geweest vanuit de fractie. In de eerste maanden van het jaar stonden er voornamelijk “hamerstukken” op de agenda van de gemeenteraad, maar voor de liefhebbers is er weer “nieuws uit de fractie” over de volgende onderwerpen: het interventieplan kostenbeheersing sociaal domein (onderwerp uit februari), reconstructie fietspad Hazepad, ontwerpbestemmingsplan Kerkweg/Kortweg, de nota parkeernormen 2021 en de metropolitaanse fietsroutes. Daarnaast blikken we terug op de tweede kamerverkiezingen van 17 maart en de eerste “kort & gezellig”-bijeenkomst.
 
Interventieplan kostenbeheersing Sociaal Domein
Als fractie konden we de voorstellen uit dit plan alleen maar toejuichen. Onder andere de jeugdzorg wordt via de huisartsen dichterbij, laagdrempeliger, op maat en goedkoper georganiseerd. Wel hebben wij aangedrongen op een stevige vinger aan de pols, om in te kunnen grijpen wanneer de hulp niet adequaat is.
 
Reconstructie fietspad Hazepad
We vinden het natuurlijk belangrijk om te investeren in het verstevigen van de dijk langs de tweemolentjesvaart. Dit zal uiteindelijk ook resulteren in een mooi nieuw fietspad. Maar … een doorgaande fietsroute vanuit Nootdorp naar Delft is al meer dan een jaar voor een deel dicht. Helaas moeten we nog minstens anderhalf jaar wachten op de opening van een nieuw fietspad. Voor fietsers die daar veel gebruik van maken is dit frustrerend en de omleiding door Ypenburg maakt dat niet veel beter. Die is twee keer zo lang met veel bochten, met als gevolg dat je over dat stuk bijna drie keer zo lang doet.
 
Om deze ongewenste situatie te verzachten, stelden we voor om de fiets tijdelijk als gast op het brede parallelle wandelpad toe te staan. Hiervoor moest de wethouder in overleg met Staatsbosbeheer. Voor de besluitvorming had ze contact opgenomen met Staatsbosbeheer, die vinden ons idee helaas te gevaarlijk. Vreemd, want fietsen door een woonwijk waar kinderen spelen kan blijkbaar wel. Maar goed, onze motie konden we dus terugtrekken aangezien die al uitgevoerd was. Binnenkort komt het gemeentelijke fietsbeleid aan de orde, dan zullen we zeker terugkomen op het gebrek aan regie bij fietsomleidingen..
 
OBP Kerkweg/Korteweg
In de lokale media is al veel aandacht geweest voor de plannen om de bestemming van twee locaties in Pijnacker te wijzigen van “bedrijf” naar “wonen”. Het gaat om twee garagebedrijven die in een woonwijk liggen en alle partijen in de raad zijn het er dan ook over eens dat woningen hier wenselijk zijn. De discussie ging over bouwhoogte en -volume voor de kavel aan de Korteweg (tegenover de Lidl). Het college wil daar de bouw van appartementen, driehoog, mogelijk maken. Een groep bewoners is het daar niet mee eens omdat zij vrezen voor inkijk en schaduw. Onze fractie is van mening dat dit een prima plek is voor appartementen, een type woning waar weinig aanbod en veel vraag naar is in onze gemeente en hebben voor gestemd. In een later stadium kan er een discussie volgen over wat er precies gebouwd gaat worden.
 
Nota Parkeernormen 2021
Deze nota legt het aantal parkeerplaatsen vast dat bij een te ontwikkelen functie of gebied moet worden aangelegd. Het doel van de nota is te zorgen dat bij nieuwbouw of functiewijzigingen van een gebouw of terrein voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is voor de eigen parkeerbehoefte en daarmee parkeeroverlast in de openbare ruimte te voorkomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op kencijfers van CROW (kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer). De nota Parkeernormen 2021 een technische actualisatie, aangepast aan de meest recente kencijfers. Van onze fractie mag het aantal parkeerplaatsen wel minder zijn. Daarnaast hebben we vragen gesteld over fietsparkeren en nieuwe oplossingen zoals deelauto’s. Aangezien de wethouder heeft toegezegd dat er een fietsnota komt en een informatiebrief aan de raad over duurzame mobiliteit, heeft de fractie ingestemd met de nota.
 
Metropolitaanse fietsroutes
De regio is van plan om meer te investeren in regionale fietsroutes. Op deze routes moet je snel en comfortabel kunnen fietsen. Twee routes lopen door onze gemeente: van Den Haag via Nootdorp en Pijnacker naar Rotterdam en van Delft via Oude Leede naar Lansingerland en Rotterdam Alexander. Progressief PN is een groot voorstander van deze routes, maar hebben grote twijfels over de kruising met de A13. Daar wordt nu een hoge fietsbrug voorgesteld en wij denken dat een fietstunnel voor fietsers veel prettiger is. Via een motie hebben we de wethouder opgeroepen om ook de fietstunnel te onderzoeken. De tunnel is wellicht duurder maar voor infrastructuur die minstens 50 jaar in gebruik blijft is dat het geld wellicht wel waard. We waren verbaasd dat de wethouder tijdens de raadsvergadering verklaarde dat een tunnel bijna onmogelijk en zeer kostbaar zou worden. De vele kabels en leidingen zou een groot probleem zijn. Even verderop licht de IJsmeestertunnel ook daar liggen kabels en leidingen en die tunnel was niet extreem duur. D66 PvdD EA en Progressief bleven op het standpunt staan dat de fietstunnel toch echt onderzocht moest worden. CDA was mede indiener van de motie maar trok de steun in omdat de tunnel bij nader inzien te duur zou zijn. GBPN en Trots vonden investeren in regionale fietsroutes en dure fietsbruggen of tunnels zonde van het geld. De motie werd verworpen: 15 stemmen voor en 16 tegen.

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart
Fractievoorzitter Jan Nederveen heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsuitslag in Pijnacker-Nootdorp.

Het is alweer even geleden dus de teleurstelling over de uitslag is al een beetje verwerkt. Iedereen is nu bezig met hoe gaat het in Den Haag verder met Herman Tjeenk Willink? We hebben de uitslag van Pijnacker-Nootdorp erbij gepakt en eens bekeken wat dit voor de gemeenteraadsverkiezingen kan betekenen. Lokaal volgen beide partijen ongeveer de landelijke trend. Dit zijn de resultaten van onze moederpartijen in 2017 en 2021:
PvdA               van 1.472 naar 1.365 stemmen.
GroenLinks     van 2.288 naar 1.471 stemmen.

Er deden heel veel partijen mee aan de verkiezingen. Veel kiezers hadden een voorkeur voor een lijstje partijen die familie van elkaar zijn. Als je partijen gaat bundelen in een viertal groepen ontstaat het volgende beeld:

  • zeer rechts                      van 5.926 naar 6.865 stemmen (+ 900)
  • liberaal VVD+D66           van 14.202 naar 15.677 stemmen (+ 1.500)
  • christelijk CDA CU SGP  van 5.358 naar 4.530 stemmen (- 900)
  • links                                 van 6.204 naar 6.287 stemmen (+ 100)

 
Het telt niet op tot nul omdat er in 2021 meer mensen gestemd hebben.
De linkse familie bestaat in dit overzicht uit: PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, Volt, Bij1 en Nida. Binnen die groep is Volt de grote winnaar +819 stemmen.
 
Conclusie: Pijnacker-Nootdorp is dus nog wat rechtser geworden. CDA levert weer in en Progressief blijft ongeveer stabiel. Aan ons de taak om de linkse familie zo goed mogelijk aan ons te binden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
 
Kort en Gezellig
Op vrijdag 19 maart kwamen geïnteresseerden uit onze afdeling online bij elkaar om na te praten over de verkiezingsuitslag. We hebben o.a. gesproken over linkse samenwerking. De afdeling gaat zoeken naar mogelijkheden om samen met andere Progressief-afdelingen deze samenwerking bij de landelijke partijen op de agenda te zetten. Binnenkort zal de fractie opnieuw een korte en gezellige avond over een actueel onderwerp organiseren. Tips daarvoor zijn altijd welkom!
 
Nieuwe burgemeester
Zoals je wellicht hebt vernomen gaat Francisca Ravenstein in januari met pensioen en gaat de gemeente op zoek naar een opvolger. Namens onze fractie is Saskia Kleewein lid van de vertrouwenscommissie die dit proces gaat voorbereiden en uitvoeren. Volgende maand moet de profielschets bij de Commissaris der Koning liggen. Inwoners die het leuk vinden om hun mening te geven over het profiel van onze nieuwe burgervader/-moeder kunnen de korte enquête invullen die te vinden is via deze link.
 
Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur online. Bij de eerste vergadering van de maand (voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering) zijn alle belangstellenden welkom. De tweede en derde vergadering van de maand (voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergaderingen) kunnen belangstellenden alleen aanschuiven bij een voor hen relevant agendapunt. De laatste fractievergadering van de maand (voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering) is iedereen weer welkom. Jan Nederveen verstuurt de agenda en de MS Teams-uitnodigingen voor de fractievergaderingen. Als je aan wilt haken kun je dat hem laten weten via j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl
 

Deze maand
Voor april staan op de agenda:

  • Gebiedsvisie Hart van Nootdorp
  • Bestemmingsplan Ypenburg Nieuwe Veen
  • Bestemmingsplan Ruyven Zuidpolder
  • Programma Water en Klimaat 2021-2024
  • Voortgang en uitwerking werkboek Oostland.

 
Met vriendelijke groet,

Wineke ’t Hart
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Jan Nederveen
Dilara Gök

Categories: Fractie

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *