Beste lezers,
 
Afgelopen maand debatteerde de gemeenteraad onder andere over de plannen voor een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker, het weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw, normaliseren en (de)medicaliseren en een amendement op het Verzamelplan 2020-2021. 
 
Kort&Gezellig – zonder corona de zomer in!
Aanstaande vrijdag 2 juli om 20 uur is er een online ledenbijeenkomst waarin we terugblikken op meer dan een jaar leven met corona-maatregelen en vooruit kijken naar een zomer waarin we veel van de beperkingen vaarwel zeggen. Wie zin heeft om mee te praten met fractie en bestuur kan een e-mail sturen naar Saskia Kleewein (s.kleewein@pijnacker-nootdorp.nl). Dan krijg je per e-mail de link en wachtwoord voor de zoom-bijeenkomst.
 
Sociaal-Cultureel Centrum
In het voorstel van het College waren twee locaties voorgesteld waar het sociaal-cultureel centrum zou kunnen worden gebouwd. Beide locaties liggen buiten het (winkel)centrum: Oranjepark (naast het gemeentehuis) en de huidige locatie van de bibliotheek (Buurt & Zo). Jan-Willem Maas diende namens de fractie een amendement in omdat het college naar onze mening met een uitgewerkt voorstel moet komen voor een locatie in het centrum. Dit amendement werd met brede steun aangenomen in de besluitvormende vergadering van 24 juni.
 
Progressief Pijnacker-Nootdorp ziet het als een gemiste kans dat het college te snel het centrum als mogelijke locatie heeft laten vallen. Een sociaal-cultureel centrum in het winkelcentrum is gunstig voor winkeliers en horecaondernemers en het maakt van het centrum een levendige ontmoetingscentrum voor de inwoners. 
 
Het argument dat grond waar gebouwd kan worden geen eigendom van de gemeente is, was voor onze fractie niet overtuigend. De gemeente kan er ook voor kiezen grond te kopen. Op de andere voorgestelde locaties kunnen woningen gebouwd worden en dat levert de gemeente geld op. Belangrijk voor alle kunst- en cultuur liefhebbers is dat het niet al te lang meer gaat duren. In Pijnacker is er al jaren een schreeuwend tekort aan geschikte ruimte voor de creatievelingen onder ons.
 
Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw
Een mooi plan om in het gebied in Delfgauw de voorwaarden voor weidevogels zo gunstig mogelijk te maken. En in het kielzog van de weidevogels profiteren heel veel andere soorten van dit project, dus dit geeft een geweldige boost aan de biodiversiteit in onze gemeente. Om dit te kunnen bereiken is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de lokale boeren, natuurorganisaties, de provincie, het waterschap en onze gemeente.
 
Normaliseren en (de)medicaliseren
Veel aandacht voor preventie, geen onnodig lange zorgtrajecten en minder medicijnen, zorg dichterbij en op maat voor onze kinderen kunnen we alleen maar toejuichen. Belangrijk blijft natuurlijk om de ontwikkelingen goed te monitoren om te voorkomen dat kinderen niet de juiste zorg krijgen. De wethouder gaf aan dat de ‘ervaring meter’ waar nodig aangepast zal worden, zodat de feedback van onze bewoners beter in kaart gebracht kan worden. De kernteams krijgen ook steeds meer een spilfunctie, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt in de zorgvragen en de doorverwijzingen.
 
Verzamelplan 2020-2021
Alle kleine wijzigingen van bestemmingsplannen worden één keer per jaar verzameld en in één zogenaamd verzamelplan gepresenteerd. Het gaat vaak om bouwplannen in het buitengebied. Het valt op dat elke keer wordt voorgesteld om een tuinbouwkas of een schuur te slopen en op die plek één of meerdere woningen terug te bouwen. De gedachte is dat het buitengebied daardoor toch groener wordt. In dit verzamelplan werd voorgesteld om twee vervallen woningen aan de Keulseweg 8 en 10 in Pijnacker te slopen en aan de overzijde van de straat (kavel Katwijkerlaan 50 A) twee grotere woningen terug te bouwen. De ruimte van de gesloopte woningen zou dan toegevoegd worden aan een caravanstalling. Het college stelde dat door deze ingreep de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied zou verbeteren. We hebben ons best gedaan de redenering van het college te volgen maar dat is niet gelukt. Volgens ons wordt met deze ingreep het buitengebied alleen maar voller. Op de Katwijkerlaan 50 A stond ooit een kas. Die is in het verleden gesloopt om het buitengebied groener en opener te krijgen. De nieuwe woningen worden nu op die plek gebouwd. Achter de Keulseweg ligt de Groenzoom. Wij willen dat dit gebied beter zichtbaar moet zijn vanaf de Katwijkerlaan. De nieuwe woningen blokkeren het zicht. We vragen ons ook af waarom een caravanstalling in het buitengebied zit. Uitbreiding van de stalling vinden wij dan ook niet passend. Partij voor de Dieren, Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen en Trots waren het met ons eens, samen 14 zetels. Helaas net geen meerderheid.
 
Plan van Aanpak Statushouders
Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen heeft de raad het Plan van Aanpak Statushouders geagendeerd. Dit plan is onder andere nodig omdat op het gebied van huisvesten en begeleiden van nieuwe statushouders en inburgering 2021 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp een uitdagend jaar wordt. Ook komt de nieuwe Wet Inburgering eraan, die naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 ingaat. Tijdens de vergadering hadden Gemeentebelangen en ook onze fractie veel vragen. De wethouder, Marieke van Bijnen, heeft deze vragen op een goede manier en uitvoerig beantwoord wat ons betreft en wij hebben dan ook vertrouwen in dat er werk wordt gemaakt om de statushouders in onze gemeente op een zo goed mogelijke manier op te vangen en een goede start te geven.
Wel hebben wij gevraagd ook goed te monitoren dat de praktijk straks ook goed aansluit op het nu geformuleerde plan van aanpak. Hierover waren ook aandachtspunten die door de SWOP ingebracht. Ook hebben wij extra aandacht gevraagd voor het contact met onze toekomstige dorpsgenoten in de periode voordat zij hier daadwerkelijk komen wonen. Wij denken dat in deze periode al veel winst te behalen is in het geven van een goede start in onze gemeente.
 
Tijdens de oordeelvormende vergadering kwam de aap van Gemeentebelangen uit de mouw. Zij probeerden met desinformatie het debat op een negatieve manier te framen en gebruikten dit plan van aanpak om hun rechts-populistische toon te laten horen. Zij kregen
daarop van de meeste partijen uit de raad repliek en het advies dit onderwerp bij hun politieke vrienden in de tweede kamer te agenderen.
 
Verder

  • is het integraal veiligheidsplan met een jaar verlengd;
  • gaat het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp zonder wijzigingen de inspraak in;
  • is de re-integratieverordening 2021 aangenomen, met daarin extra plaatsen voor beschut werk in onze gemeente.

 
Komende maand
In juli staat alleen nog de kadernota op de agenda. Vanaf 16 juli gaat de raad tot eind augustus met vakantie.
 
Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur online. Jan Nederveen verstuurt de agenda en de MS Teams-uitnodigingen voor de fractievergaderingen. Als je aan wilt haken kun je dat hem laten weten via j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Maas
Wineke ’t Hart
Jan Nederveen
Saskia Kleewein
Dilara Gök

Categories: Fractie