Het zomerreces is voorbij, de zomer lijkt nu ook voorbij en de gemeenteraad boog zich vorige maand (in de raadzaal!) onder andere over het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg, de keuze voor een warmtebedrijf voor “Aardgasvrij Klapwijk” en het ontwerpbestemmingsplan onderwijscluster Groen van Prinstererlaan. Verder in deze nieuwsbrief: onze nieuwe burgemeester en fractievergaderingen weer in de fractiekamer.
 
Rekenkamercommissie onderzoek jeugdzorg
Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de uitvoering van de jeugdzorg in onze gemeente. De rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor het college. Deze aanbevelingen worden door de raad onderschreven en het college heeft aangegeven deze aanbevelingen te zullen overnemen. Onze fractie sluit zich daar volledig bij aan. 
 
Door de fracties van Gemeentebelangen en Eerlijk Alternatief werd een motie ingediend om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van de aanbieders van jeugdzorg omdat het belangrijk zou zijn om zo de verschillende aanbieders beter te kunnen toetsen en controleren. Onze fractie zag hier niets in, belangrijkste argument was dat het wel heel dicht op de uitvoering zit en dat er op een hoog detailniveau informatie wordt gevraagd.  Alle andere fracties zagen niets in deze motie, en deze werd dan ook verworpen.
 
Aardgasvrij Klapwijk Warmtebedrijf
In oktober 2020 heeft de gemeente een bijdrage van het rijk ontvangen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. De bijdrage heeft tot doel om de wijk Klapwijk in Pijnacker aardgasvrij te maken en om ervaring op te doen voor de warmtetransitie in de bebouwde kom.
 
Om te komen tot een aardgasvrij Klapwijk moet er een warmtenet aangelegd worden. Daarvoor moet een warmtebedrijf geselecteerd worden. Het voorstel van het college om een samenwerking met twee specialistische publieke bedrijven (HVC en Netverder) verder te verkennen en uit te werken is aangenomen door de gemeenteraad. Er werd nog wel een amendement aangenomen om tevens te onderzoeken om bij deze verkenning een direct aandeelhouderschap van de gemeente op te nemen. Onze fractie heeft tegen dit amendement gestemd. Wij zijn voor openbare nutsbedrijven en tegen privatisering van de energievoorziening, maar wij zien niet wat de voordelen van een direct aandeelhouderschap zijn.
 
Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan 
Aan deze laan in Pijnacker-Noord is basisschool De Schatkaart gevestigd in een verouderd gebouw dat aan vervanging toe is. De gemeente is van plan deze locatie te herontwikkelen met een integraal kindcentrum (basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang), de Casaschool en een sportaccommodatie voor de gymlessen. Deze ontwikkeling was eerst in de wijk Koningshof gepland, maar die plannen zijn van de baan.
 
Wij zijn positief over de ontwikkeling op deze locatie maar zetten wel vraagtekens bij het grote aantal parkeerplaatsen dat wordt gerealiseerd en we maken ons zorgen over de verkeersveiligheid voor fietsers op met name de Groen van Prinstererlaan. We hebben hiervoor geen amendement ingediend, maar zullen de (fiets)veiligheid rond dit project goed in de gaten blijven houden.
 
Nieuwe burgemeester
Björn Lugthart, 41 jaar en momenteel wethouder in de gemeente Rijswijk, zal op 17 januari 2022 Francisca Ravestein opvolgen als burgemeester. Op 20 september heeft de vertrouwenscommissie haar keuze bekend gemaakt aan de Commissaris van de Koning en daarna aan de gemeenteraad. Onze fractie is heel blij met de voordracht van Björn Lugthart en heeft alle vertrouwen in de toekomst.
 
Deze maand
In oktober staat de informatieavond van de begroting 2022 op de agenda en verder onder andere:

  • regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026
  • beleidsplan schuldhulpverlening
  • hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor pensioengerechtigden

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het gemeentekantoor. Jan Nederveen verstuurt de agenda voor de fractievergaderingen. Als je aan wilt haken kun je dat hem laten weten via j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl of kom naar het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. De deur is dicht, maar als je één van de fractieleden belt doen we de deur voor je open.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Maas
Wineke ’t Hart
Jan Nederveen
Saskia Kleewein
Dilara Gök

Categories: Fractie