Progressief is positief over de regiovisie Jeugdzorg. De uitgangspunten die in de regiovisie staan zijn vanuit de lokale plannen tot stand gekomen. Het mooie is dat alle gemeenten in de regio dezelfde uitgangspunten als leidraad hebben. Zo is het ook beter om het lokale preventieve aanbod en de specialistische jeugdzorg goed op elkaar aan te laten sluiten. Progressief PN vindt het een heel goed idee dat de adviesraden sociaal domein uit de tien gemeenten in gezamenlijkheid hebben overleg en afgestemd.  

Wineke ‘t Hart (PPN) vroeg zich af of er ook aandacht is voor het herkennen van armoede. Bij Financiële zorgen kunnen brengen stressvolle situaties met zich meebrengen thuis. Aandacht hiervoor kan voorkomen dat de problemen oplopen in een gezin. In de regiovisie komt dit niet echt aan bod. Wethouder Marieke van Bijnen (Progressief PN) vertelde dat de schoolmaatschappelijk werkers in onze gemeente hier oog voor hebben en dit meenemen. 

Thuiszitters zou meer de aandacht mogen krijgen adviseerde de adviesraad sociaal domein. UIt de reactie van het college is op te maken dat dit punt wordt meegenomen in de gesprekken met samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Aandachtspunt dat Progressief PN inbracht is dat scholen om gedoe te voorkomen kinderen niet als thuiszitter aanmerken maar als ‘ziek’. In werkelijkheid is de groep thuiszitters dus groter dan de officiële cijfers weergeven.

De adviesraad sociaal domein stelt voor een kleinschalige woonvoorziening in onze gemeente te realiseren. Progressief PN ziet dit als een goede aanvulling van ons woningaanbod. Vooralsnog is dit nog niet de bedoeling voor onze gemeente, vertelde wethouder Marieke van Bijnen. De voorkeur gaat uit naar een zo thuis mogelijke hulp. Als dat niet bij de ouders kan, gaat de voorkeur eerst uit naar pleeggezinnen en anders gezinshuizen.     

In meerdere gemeenten is een amendement ingediend om ook de jaarplannen ter besluitvorming voorgelegd te krijgen. Progressief PN is voor een sterke rol van de raden. De fractie vond de toezeggingen van de wethouder om de raad te betrekken voldoende en besloot het amendement niet te steunen. De knop waar wij aan kunnen draaien binnen de raad is het versterken van de preventie binnen onze gemeente en de toeleiding naar hulp.

Categories: Fractie