In de fractie wisselden blijdschap en teleurstelling elkaar de afgelopen maand af. Blijdschap over de nieuwe locatie voor een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en teleurstelling over de opstelling van de gemeenteraad ten aanzien van armoedebestrijding. Verder in deze nieuwsbrief de regiovisie jeugdhulp Haaglanden, het beleidsplan schuldhulpverlening en hoorzittingen over Hart van Nootdorp, de Omgevingsvisie en het Energietransitieplan.
 
Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026
Progressief is heel positief over de regiovisie Jeugdzorg. De uitgangspunten die in de regiovisie staan zijn vanuit de lokale plannen tot stand gekomen. Het mooie is dat alle gemeenten in de regio dezelfde uitgangspunten als leidraad hebben. Zo is het ook beter om het lokale preventieve aanbod en de specialistische jeugdzorg goed op elkaar aan te laten sluiten. We juichen het ook toe dat onze Adviesraad Sociaal Domein samen met de adviesraden uit de tien gemeenten hebben afgestemd en advies hebben uitgebracht.  

Thuiszitters zou meer de aandacht mogen krijgen adviseerde de adviesraad sociaal domein. Uit de reactie van het college is op te maken dat dit punt wordt meegenomen in de gesprekken met samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Aandachtspunt dat Progressief PN inbracht is dat scholen om gedoe te voorkomen kinderen niet als thuiszitter aanmerken maar als ‘ziek’. In werkelijkheid is de groep thuiszitters dus groter dan de officiële cijfers weergeven.

In meerdere gemeenten is een amendement ingediend om ook de jaarplannen ter besluitvorming voorgelegd te krijgen. Progressief PN is voor een sterke rol van de raden. De fractie vond de toezeggingen van de wethouder om de raad te betrekken voldoende en besloot het amendement niet te steunen. De knop waar wij aan kunnen draaien binnen de raad is vooral het versterken van de preventie binnen onze gemeente en de toeleiding naar hulp.
 
Beleidsplan schuldhulpverlening
De fractie van Progressief is positief over de voorgestelde aanpak van hulpverlening bij schulden. Mocht blijken dat het gemeentelijk team dat de schuldhulpverlening verzorgt, te weinig menskracht heeft, verwacht de fractie dat de wethouder met een oplossing naar de gemeenteraad komt. 

Hulp bij schulden is extra belangrijk nu de corona-steunmaatregelen stoppen en met de fors stijgende inflatie. De gemeente zet in op vroegsignalering. Dat wil zeggen dat de gemeente actief met een hulpaanbod komt als er signalen zijn van achterstallige betalingen.

Dit alles vraagt om een mensgerichte aanpak: begrip voor hoe het is enige tijd met schulden-stress te leven; een goede inschatting van de mogelijkheden om met begeleiding de schulden aan te pakken en vooral ook het taboe voor de meeste mensen om hun financiële problemen bespreekbaar te maken. 
 
Hoorzitting Hart van Nootdorp
Op 7 november vond een hoorzitting plaats over het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp. Een aantal inwoners was naar het bestuurscentrum gekomen om hun bezwaren op het plan toe te lichten. Deze gingen met name over de hoogte van de nieuw te bouwen appartementen en de afwikkeling van het verkeer. 
 
Sociaal Cultureel Centrum op oude Rabobank locatie
De fractie van Progressief PN is zeer verheugd met de locatiekeuze voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker. Een betere plek hadden wij ons niet kunnen wensen. Wij zijn altijd een voorvechter geweest voor een locatie zo dicht mogelijk bij het centrum van Pijnacker. En dat is nu gelukt! Wij zijn dan ook blij dat wij in de zomer vastgehouden hebben aan onze wens om ook naar andere locaties te kijken dan de twee die het college voor ogen had. Het in juni ingediende en breed aangenomen amendement vroeg hier ook om.
 
Jan-Willem Maas: “Onze fractie is vanaf het begin pleitbezorger geweest voor de komst van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker, maar was ook altijd kritisch op de eerder voorgestelde locatie. Dat zou een gemiste kans zijn geweest. Gelukkig wordt het Centrum van Pijnacker nu versterkt met de komst van dit cultureel centrum.”
 
Als het voorgestelde plan deze maand wordt aangenomen in de Raad, dan wordt er op de plek van de voormalige Rabobank een mooie publieke functie toegevoegd aan het centrum van Pijnacker.
 
Programmabegroting 2022
Tijdens de behandeling van de begroting van volgend jaar was er ruimte voor algemene politieke beschouwingen. Fractievoorzitter Jan Nederveen had de volgende inbreng gekozen voor de invalshoek rijk of arm.
 
In de eerste regels van de begroting staat dat de begroting structureel en materieel sluitend is. Onder de streep staat 3 mln in de plus. Daarnaast hebben we een volle spaarrekening (100 mln) en weinig schulden. Dit komt door de verkoop van grond voor nieuwe woningen en de verkoop van de aandelen Eneco. We kunnen zo 100 mln uitgeven. => Wij zijn rijk.
 
Er zit een grote onzekerheid in de begroting. De komende jaren daalt het overschot op de begroting. Het rijk wil het gemeentefonds aanpassen. In bijna alle voorstellen van het rijk zijn jij een nadeelgemeente: minder inkomsten uit het gemeentefonds. De hoge kosten in het sociale domein en met name de jeugdzorg blijven een financieel risico. Als je dit leest
=> blijven we rijk? Het betekent voor de gemeente voorzichtig zijn met structurele uitgaven. Dus geen pleidooi voor een structureel lagere OZB, maar er is wel ruimte voor incidenteel beleid
 
Twaalf jaar rijksbeleid heeft als resultaat een opeenstapeling van crises: crisis op de woningmarkt, vluchtelingenopvang, energie, klimaat, bereikbaarheid, onderwijs, rechtelijke macht en gemeentebegrotingen. Volgens ons is de oorzaak: geen langetermijnvisie van het rijk, en bij elk probleem alleen korte termijn besluiten nemen. Het enige wat het rijk bereikt heeft is een sluitende begroting, totdat coronacrisis kwam. Een sluitende begroting: => Is dit rijkdom?
 
Ik werd 12 jaar geleden politiek actief voor Progressief PN. Mijn doel was de wereld een beetje te veranderen, te beginnen in Pijnacker-Nootdorp. Met een eigen budget kan de gemeenteraad politiek bijsturen en de wereld veranderen, ook al is het maar een klein beetje. Wij voeren beleid met een rood en groen hart. Wij hebben oog voor de lange termijn, oog voor de abstracte financiële cijfers maar ook oog voor onze inwoners, arm en rijk. Bij elk voorstel stellen wij ons de vraag: Is dit duurzaam en sociaal? We stellen ons de vraag worden onze inwoners hier gelukkiger van, wordt de wereld hier beter van? Die vraag hebben wij vertaald in een motie en een amendement met als doel onze armste inwoners in deze coronatijd een beetje extra steun te geven.
 
Motie en amendement
De fractie diende een amendement en een motie in. 
Inwoners van onze gemeente die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand kunnen dit in 2022 twee keer in plaats van één keer aanvragen. Maximaal €300 in plaats van €150. Bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een sportvereniging, de bibliotheek of een krantenabonnement. Het gaat hierbij om een afgebakende groep mensen die weinig te besteden heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm). Met de impactanalyse van corona kwam naar voren dat veel mensen het door de corona-periode extra moeilijk hebben.’
 
De gemeente heeft een speciale reserve aangelegd voor maatregelen die als gevolg van corona wenselijk zijn om te nemen. De verwachte eenmalige extra uitgaven met deze maatregel zijn 37.000 euro en dat zou prima uit deze corona-reserve bekostigd kunnen worden. D66 diende het amendement mede in, de Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden ook voor. Van andere partijen had Progressief steun verwacht. De redenen waarom ze het amendement niet steunen vielen daarom rauw op ons dak. 
 
De gemeente heeft verschillende manieren om de groep minima met een besteedbaar inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm wat meer financiële armslag te geven. Samen met het CDA dienden wij een motie in om de communicatie over deze regelingen te intensiveren. Na een toezegging van de wethouder werd de motie ingetrokken.
 
Deze maand
In november staan twee grote onderwerpen op de agenda: de Omgevingsvisie en de het Energietransitieplan. Daarnaast wordt er onder andere vergaderd over:

  • Het burgerinitiatief “Visie op het groen in het buitengebied”
  • Locatiekeuze Sociaal-Cultureel Centrum Pijnacker
  • Continuering Ondernemersfonds

 
Fractievergaderingen
De fractie gaat op zoek naar een grotere vergaderzaal in het bestuurscentrum zodat we fysiek kunnen (blijven) vergaderen. Uiteraard onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen. Het blijft mogelijk om online mee te doen via de vergaderlink die opgevraagd kan worden bij Jan. Stuur een e-mail aan j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl en hij nodigt je digitaal uit.
 
Met vriendelijke groet,

Dilara Gök
Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Wineke ’t Hart

Categories: Fractie