Afgelopen maand stonden onder andere de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, de wijziging van het programma Centrumlijn en het integraal huisvestingsplan onderwijs op de agenda.
 
Onderzoek Rekenkamercommissie naar ondermijning
In opdracht van de rekenkamercommissie is er onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen gekomen voor het gemeentebestuur. Deze aanbevelingen zijn door de raad overgenomen, met de aantekening dat de nieuwe burgemeester iets langer de tijd krijgt om zich in het onderwerp te verdiepen en de aanbevelingen uit te werken.
 
Bestemmingsplan Hart van Nootdorp
Dit bestemmingsplan is vastgesteld, ondanks bezwaren van omwonenden over twee onderdelen. De bewoners van de Prins Bernhardstraat zijn niet tevreden over de nieuwe bestemming van de kavel waar nu de Regenboogschool staat. Het bouwwerk komt wat hen betreft te dicht op hun achtertuinen te staan. Aangezien er nog geen projectontwikkelaar is aangenomen en de grond eigendom is van de gemeente, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit in het uiteindelijke ontwerp goed gaat komen. Daarnaast zijn omwonenden bezorgd over de afwikkeling van het verkeer. De verkeerskundigen hebben ons ervan overtuigd dat de plannen die voorliggen weldoordacht zijn. Wij verheugen ons op de bouw van het integraal kindcentrum, de nieuwe sporthal en vooral een heleboel woningen.
 
Wijziging programma Centrumlijn
Centrumlijn is de naam voor het gebied bij metrostation Pijnacker-Zuid dat ontwikkeld gaat worden. De plannen voor de woningbouw daar zijn gewijzigd. In het oorspronkelijke plan stonden 410 woningen. Om voor rijkssubsidie in het kader van de Woningbouwimpuls in aanmerking te komen, moeten er minimaal 500 woningen gebouwd worden, waarvan ten minste de helft in het sociale en betaalbare segment. En er moet uiterlijk in juni 2023 met de bouw gestart worden. Andere partijen wilden minder woningen bouwen maar dat zou betekenen dat we de subsidies van rijk en provincie moeten terugbetalen en veel minder betaalbare woningen krijgen. Onze fractie is heel blij met de aangepaste plannen, ook omdat er een parkeergarage komt waardoor er meer ruimte is voor groen en die aangepast kan worden aan toekomstige ontwikkelingen in mobiliteit. Van ons had het aantal parkeerplekken lager mogen zijn, maar daarvoor kregen we geen bijval van onze collega’s in de raad.
 
Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
Pijnacker-Nootdorp is de derde glastuinbouwgemeente van Nederland en een groot deel van het werk in de kassen wordt gedaan door arbeidsmigranten. De huisvesting van deze werknemers is een regionaal probleem, waar onze tuinders de lusten en veel wijken in de ons omliggende steden de lasten van dragen. Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen en daarvoor is deze beleidsnota het uitgangspunt. 
 
Wat ons betreft had de nota wat concreter gemogen, ook voor wat betreft het aanwijzen van geschikte locaties voor de bouw van huisvesting. Maar wij hebben ermee ingestemd dat deze nota nu vrijgegeven wordt voor inspraak.
 
Onze fractie heeft twee amendementen van de Partij voor de Dieren mee ingediend: één om de privacy van de arbeidsmigranten te waarborgen en iedereen het recht op een eigen slaapkamer te geven en één om ervoor te zorgen dat de werkgever en de huisvester twee verschillende organisaties zijn. Dit laatste voorstel komt uit het rapportGeen tweederangsburgers van de commissie Roemer over dit onderwerp. Deze amendementen zijn allebei aangenomen.
 
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Hoewel het integraal huisvestingsplan op de agenda stond, ging het tijdens de besluitvormende raadsvergadering alleen over de ventilatie op de scholen. Eerlijk Alternatief had een motie voorbereid die het college opriep om zogenaamde luchtreinigers, na een proefperiode op de Mariaschool, mede te financieren voor alle scholen in onze gemeente. Er wordt op dit moment op diverse plekken in ons land onderzoek gedaan naar deze methode en onze fractie volgt dat uiteraard met belangstelling. Wij vonden het te ver gaan om nu al te besluiten om deze systemen aan te schaffen na de proefperiode op de Mariaschool. Het is uiteraard een zeer belangrijk onderwerp omdat de situatie op onze scholen met de ramen open in de winter bijna niet te doen is.
 
De motie werd tijdens de vergadering in een afgezwakte vorm gepresenteerd. En met deze motie kon de Wethouder zodanig uit de voeten, dat hij een toezegging deed met als resultaat dat de motie niet werd ingediend. De strekking is nu dat de gemeente de onderzoeken nauwgezet gaat volgen en na de proefperiode met de uitkomsten in de hand gaat kijken naar eventuele vervolgstappen.
 
Het integraal huisvestingsplan onderwijs werd overigens unaniem aangenomen.
 
VOBP Vrijenban
Dit plan voor de bouw van 40 woningen, waarvan 12 sociale huurappartementen, in Delfgauw (tussen de Kooltuin, de Delftsestraatweg en de Noordeindseweg) is vrijgegeven voor inspraak. Wij vinden dit een goed plan. Wij maken ons alleen zorgen over de veiligheid van de aansluiting met de Delftsestraatweg. Auto’s uit de Vrijenban hebben slecht zicht op de fietsers van de Delftestraatweg. Maar dit moet toch opgelost worden, ook als er niet gebouwd wordt. 
 
Regiovisie beschermd wonen en beschermd thuis
Progressief Pijnacker-Nootdorp is blij met de ontwikkeling dat (vooral psychisch) kwetsbare inwoners deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wij zijn blij dat dit plan daarop gericht is. Wat dat betreft begrijpen wij dat de taak is gedecentraliseerd en bij de gemeentes is belegd; wij als gemeente -en zeker de kleine gemeentes- kennen immers hun inwoners het best en hebben het beste zicht op wie hulpbehoevend zijn. Dit biedt ons als gemeente de ruimte om maatwerk toe te passen. Wij hebben schriftelijke vragen ingediend en deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Wel wilden wij tijdens de oordeelvormende vergadering graag nog aandacht vragen voor een aantal belangrijke zaken. Allereerst hoopt Progressief dat de huidige woningproblematiek geen belemmering zal gaan vormen voor de uitvoering van het plan. Het is belangrijk dat, juist om een veilige omgeving te creëren, huisvesting op orde is en dat onze inwoners niet lang hoeven te wachten wanneer zij midden in dit traject zitten. Denkend aan het “housing first” principe; regel huisvesting eerst alvorens dit soort belangrijke zaken op te kunnen lossen. Zeker als huisvesting een belangrijk element is in het beleid, wat nu in dit stuk ook het geval is. Daarbij hecht Progressief veel waarde aan de bemensing van de juiste deskundigen; beschikken we over voldoende deskundigheid in de kernteams om de juiste diagnostiek en indicatiestelling te doen? Wij vinden het belangrijk om nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in deskundigheid van de kernteams ten alle tijden centraal te laten stellen in dit uiterst belangrijke traject. Maar ook dat kernteams goed op elkaar zijn aangesloten, want wat wel een nadeel is bij elke nieuwe regeling, is dat het erg vervelend kan zijn dat de mensen steeds weer hetzelfde verhaal moeten vertellen aan telkens nieuwe mensen. Ten slotte vindt Progressief het belangrijk om dit kritisch te blijven volgen hoe dit traject verloopt binnen onze gemeente en de raad betrokken te houden bij verdere proces en gang van zaken. Progressief kijkt ernaar uit om in de regiovisie hier nadere invulling aan te geven.

In januari
We beginnen het jaar met afscheid nemen van burgemeester Francisca Ravestein (op 12 januari) en onze nieuwe burgemeester Björn Lugthart verwelkomen (op 17 januari). Verder staat onder andere op de agenda:

  • Fietsplan “Gelukkig op de fiets!”
  • Laadvisie “Opgeladen naar 2030”

Fractievergaderingen
In verband met de huidige maatregelen vinden de fractievergaderingen weer online plaats. De fractievergaderingen voorafgaand aan de beeldvormende en besluitvormende vergaderingen (10 en 24 januari) zijn voor iedereen toegankelijk. Je kunt de vergadering van 17 januari (waarin de oordeelvormende raadsvergadering worden voorbereid) bijwonen als je mee wilt discussiëren over een specifiek onderwerp. De link naar de vergaderingen in MS Teams is op te vragen bij j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl

Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond, groen en sociaal nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Jan Nederveen
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Dilara Gök
Wineke ’t Hart

Categories: Fractie