In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de nota grondprijzen, het nieuwe fietsplan en de visie op het laden van elektrische voertuigen.
 
Nota Grondprijzen
Afgelopen maand heeft de gemeenteraad de Nota Grondprijzen 2022-2023 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor het bepalen van de grondprijzen in de komende jaren.
Namens onze fractie diende woordvoerder Jan Nederveen een motie in om te onderzoeken of er op bedrijventerreinen gedifferentieerde grondprijzen gehanteerd kunnen worden. Een kavel die vierlaags wordt bebouwd heeft nu dezelfde m2 prijs als een vier keer zo grote kavel die enkellaags wordt bebouwd. Het is mogelijk om in de Nota Grondprijzen een financiële beloning te geven voor kavels waar meerlaags wordt bebouwd ten behoeve van een efficiënter ruimtegebruik. De motie is aangenomen.
 
Fietsplan “Gelukkig op de fiets”
In de overtuiging dat fietsen echt gelukkig kan maken (dat wisten wij natuurlijk al lang!) is onder de naam “Gelukkig op de fiets” het Fietsplan voor een veiligere, snellere en comfortabelere fiets-infrastructuur door de raad aangenomen. Door verschillende partijen zijn in totaal vier moties ingediend. Woordvoerder Wineke ’t Hart diende namens onze fractie een motie in om eerder dan 2023 de verkeersveiligheid op de Sportlaan in Pijnacker te verbeteren. D66 diende een soortgelijke motie in over de Nieuwkoopseweg bij de Notelaer, Eerlijk Alternatief wilde naast alle fietspaden wandelpaden en Gemeentebelangen vroeg om monitoring van de verkeersveiligheid. Uiteindelijk werden alle moties ingetrokken na toezeggingen en uitleg van de wethouder.
 
Laadvisie “Opgeladen naar 2030”
Het tijdig realiseren van voldoende laadinfrastructuur is nodig om de gewenste transitie naar duurzaam elektrisch vervoer te faciliteren. Daarvoor is forse uitbreiding van het laadnetwerk nodig. In de laadvisie wordt de strategie bepaald waarmee we tijdig kunnen voorzien in de steeds sneller groeiende vraag naar laadmogelijkheden.
Onze fractie steunde het voorstel van D66 om te onderzoeken of er wellicht ook AED’s in laadpalen geplaats kunnen worden en of op die manier dat netwerk verdicht kan worden. Ondanks tegensputteren van de wethouder werd deze motie aangenomen.
 
Overige onderwerpen
·       De tweede tussenevaluatie MRDH is door de raad vastgesteld;
·       Het ontwerp-paraplubestemmingsplan 2022 is aangenomen en wordt ter inzage gelegd;
·       De ontwerp-beleidsnota Woningvoorraad en de ontwerp-wijziging Huisvestingsverordening is aangenomen en wordt ter inzage gelegd.
 
Deze maand
In februari staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Rekenkameronderzoek citymarketing;
  • Uitvoeringsplan regiovisie jeugdhulp 2022;
  • Ontwerpbestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos 2022;
  • Bestemmingsplan onderwijscluster Groen van Prinstererlaan;
  • Nota Parkeernormen;
  • Rioleringsplan 2022-2025;
  • Bodemkwaliteitkaart en Bodembeheerplan.

 
Fractievergaderingen
We bekijken per week of de fractievergaderingen online of in het bestuurscentrum plaatsvinden. Je kunt de vergaderingen van 7 en 14 februari (waarin de oordeelvormende raadsvergaderingen worden voorbereid) bijwonen als je mee wilt discussiëren over een specifiek onderwerp. De fractievergadering voorafgaand aan de besluitvormende vergadering (21 februari) is voor iedereen toegankelijk. Als je een uitnodiging wenst te ontvangen kun je dat aangeven bij j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl
 
Wij wensen iedereen veel gezondheid en het allerbeste toe,

Met vriendelijke groet,

Wineke ’t Hart
Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Dilara Gök

Categories: Fractie