Beste partijgenoten,

Dit is de eerste ‘’Nieuws uit de fractie’’ van de raadsperiode 2022-2026. We zijn blij dat we onze vier zetels hebben behouden en zien dat als een bevestiging dat we een duidelijke en herkenbare koers waarmee we streven naar een sociale en groene gemeente hebben laten zien aan onze achterban. We gaan ook door met u te informeren met onze Nieuws uit de fractie.

Deze editie is opgesteld door Mirjam Hubert.

Dilara, Saskia, Kavita en Marieke tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Ontwikkelingen collegevorming
We zitten in een overgangsperiode totdat er een nieuw akkoord is bereikt en nieuw college is gevormd. De nieuwe gemeenteraad werkt intussen verder wel aan de geplande agendapunten in de raadscyclus en het college blijft de gemeente intussen besturen. Verkenner Hans de Jong heeft onderzocht hoe de fracties aankijken tegen de verkiezingsuitslag en een hoofdlijnenakkoord/ raadsbreed akkoord. Daaruit is naar voren gekomen dat een meerderheid verder wil met een hoofdlijnenakkoord; wij zijn daar erg blij mee.  In de besluitvormende raadsvergadering van 21 april is de -door Eerlijk Alternatief aangedragen- informateur benoemd. Dit is Bert van Alphen, oud- wethouder in onze gemeente voor GroenLinks.We kijken uit naar het vervolg.  
 
Samenstelling fractie
We hebben op 29 maart afscheid genomen van de raadsleden Jan Nederveen, Wineke ‘t Hart en Jan-Willem Maas. Jan kreeg bij deze gelegenheid een koninklijke onderscheiding, omdat hij 12 jaar raadslid is geweest.

Afscheid van de oude fractie
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Jan Nederveen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje- Nassau

Op 30 maart zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Marieke van Bijnen, Saskia Kleewein, Kavita Hira en Dilara Gök En op 21 april is Jan-Willem Maas geïnstalleerd als fractielid van buiten de raad. Ook zal later Wineke ’t Hart worden geïnstalleerd als fractielid van buiten de raad.

Installatie van Jan-Willem Maas als fractielid van buiten de raad

Ontwerp correctieve herziening Verzamelplan 2020-2021
In de gemeenteraad is het meest uitgebreid gesproken over dit onderwerp. 
Het Verzamelplan 2020-2021 maakte de realisatie van woningen in het buitengebied mogelijk (zoals Groene Hof). In november heeft de gemeenteraad het proces stilgelegd omdat het college geconstateerd had dat de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied onvoldoende werd geborgd. Voor de kopers betekent dit dat zij onzekerheid hadden tot dit nieuwe ontwerp verzamelplan. 
 
Kavita bracht het volgende in namens onze fractie:”Vaker is bevestigd dat het groene buitengebied één van de onderscheidende kwaliteiten is van onze gemeente en dat de diversiteit van het gebied, de rust en ruimte door onze inwoners, ondernemers en organisaties wordt gewaardeerd. Met het voorliggend voorstel wordt gehoor gegeven aan de bescherming en versterking van het buitengebied. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er zo snel mogelijkheid duidelijkheid komt richting de betrokken eigenaren en kopers van kavels over de ruimtelijke regelgeving. Zodat duidelijk wordt welke spelregels er gelden en ook duidelijker wordt waar ze aan toe zijn. We hopen dan ook dat de heldere en duidelijke communicatie in dit proces wordt voortgezet.”
 
Het CDA kwam met een amendement om een aantal extra beperkingen voor de kopers van deze kavels weg te nemen. Zij hadden hun plannen gebaseerd op het eerdere bestemmingsplan. Wij hebben dat amendement mede met het CDA ingediend om de kavelkopers tegemoet te komen en hen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Het correctieve bestemmingsplan en het amendement zijn aangenomen. Het CDA heeft tegen het eigen amendement gestemd.
 
Eerlijk Alternatief kwam met een motie van afkeuring voor de handelswijze van wethouder Ilona Jense. Deze motie werd ook gesteund door Gemeentebelangen en het CDA. Daarmee werd deze motie weggestemd. 
 
Ontwerpbestemmingsplan tweede partiële herziening Keizershof 2018
Om de ambities van het plan centrumlijn Noord woningbouw te kunnen realiseren, is een gedeeltelijke bestemmingsplanwijziging nodig. Onze fractie is enthousiast over het plan: het is duurzaam en sociaal. Er komen flink meer sociale huurwoningen in onze gemeente en er is aandacht voor natuurinclusief bouwen, groen in het gebied, een centrale rol voor het ov en deelmobiliteit en een aangepaste parkeernorm. Er gaat een versneld traject lopen: de stap van een voorontwerp wordt overgeslagen. Deze is niet verplicht en er is een strakke tijdsplanning om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen. 
 
Ontwerpbestemmingsplan, Herinrichting kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’ 
Het opnieuw inrichten van het onveilige kruispunt, brengt een paar bestemmingswijzigingen met zich. Een perceel met de bestemming wonen wordt bij het kruispunt betrokken. Zo kan er een fietspad met groen worden toegevoegd. Daarnaast komt er een extra damwand voor de huidige. De stap van het ter inzage leggen van een voorontwerpsbestemmingsplan voor inspraak wordt overgeslagen en dat is mogelijk omdat er geen bezwaren zijn binnengekomen over de planologische gevolgen voor deze herinrichting. In juli was een bewonersavond georganiseerd en er komt er nog een als het bestemmingsplan voor inspraak is vrijgegeven. Onze fractie is blij dat er haast wordt gemaakt deze onveilige situatie zo snel als mogelijk te verbeteren en er toch voldoende mogelijkheden zijn gecreëerd voor de inwoners om te laten weten hoe zij over het plan denken.   

Verdere onderwerpen

 • De benoemingen in de commissies en de gemeenschappelijke regelingen en het roulerend lid van de rekenkamercommissie werden unaniem bekrachtigd. Dilara is benoemd in de auditcommissie en Saskia zal namens de gemeenteraad deelnemen aan de adviescommissie economisch vestigingsklimaat van de MRDH.
 • Unaniem was ook de instemming de Verordening riool en waterzorgheffing te wijzigen. Als mensen verhuizen, wordt een maandelijks bedrag in mindering gebracht van de heffing. 
 • De verordening doelmatigheid en doeltreffendheid wordt later nogmaals geagendeerd, na een advies van de auditcommissie. 

Werkbezoeken

 • Dilara, Kavita, Marieke en Saskia zijn naar het kennismakingsontbijt van Jong Perspectief en Humanitas geweest;
 • Dilara en Wineke zijn naar de iftar geweest bij Bibliotheek Oostland en hebben daar kennisgemaakt met veel betrokken inwoners uit onze gemeente. Dilara nam twee grote schalen met zelfgemaakte baklava en appelkoekjes mee;
 • Saskia en Jan zijn op bezoek geweest bij een inwoner die zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid op de Vlielandseweg;
 • En bij een paar bezorgde inwoners over vergadering en de huisvesting van arbeidsmigranten in ’s Gravenhout.
 • De fractie heeft deelgenomen aan het werkbezoek van de raad naar de nieuwbouwlocaties in Pijnacker- Zuid.
Dilara bij de iftar georganiseerd door Bibliotheek Oostland

Verwachte onderwerpen in mei

 • Ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021;
 • Warmtebedrijf Klapwijk; 
 • Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen: financiën sporthal Hart van Nootdorp;
 • Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2023 van de regionale samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke regelingen waaraan Pijnacker-Nootdorp deelneemt. Zoals de GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Avalex en de Veiligheidsregio Haaglanden.

Met een groene en sociale groet,
 
Marieke van Bijnen 
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Wineke ’t Hart

Categories: Fractie