In deze nieuwsbrief een terugblik op de eerste politieke maand van 2023 en een herhaalde oproep voor een nieuwe penningmeester.

Zaterdag 4 februari togen Kavita, Marieke, Mirjam, Wineke en Saskia naar het gezamenlijke congres van PvdA en GroenLinks in Den Bosch.

In januari stonden onder andere de Ruimte voor Ruimte regeling, verkeerssituatie Monnikenweg, het Actieplan Bestaanszekerheid en de inzet BOA’s op de agenda. Wij vonden het jammer dat na lang praten bij de oordeelsvormende vergadering over de Monnikenweg er nauwelijks tijd was voor het Actieplan Bestaanszekerheid.

Actieplan Bestaanszekerheid
Het Actieplan Bestaanszekerheid gaat over wat de gemeente kan doen om te voorkomen dat inwoners in de financiële problemen raken. Het gaat om maatregelen en beleidsvoorstellen die aanvullend zijn op wat de rijksoverheid doet. Jan-Willem sprak over onze wens voor een ambitieuzere aanpak. Wij vroegen wethouder Marieke van Bijnen om bij het onderzoek naar het herzien van de gemeentepolis collectieve zorgvoorziening, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage mee te nemen. Wij kregen na aandringen een toezegging. Jan-Willem drong ook aan op te schieten met de verbreding van het jeugdfonds Sport en Cultuur. Naast concrete voorstellen, hielden wij de raad een spiegel voor dat het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente ook onderdeel van het financiële problemen kunnen zijn.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
Het gaat om wijzigingen van de verordening waarin de doelgroep die in aanmerking komt voor kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt uitgebreid. Tim heeft geprobeerd om ook kwijtschelding van OZB belasting mee te nemen in deze verordening. Argumenten hiervoor waren dat we geen middel onbenut moeten laten om mensen in financiële problemen zijn hulp te bieden en er zijn in Zuid-Holland 21 gemeenten die deze mogelijkheid tot kwijtschelden al bieden. Zolang een enkeling hierdoor in de financiële problemen komt zou maatwerkoplossing (financiële bijstand) een oplossing kunnen zijn. Wij hebben daarom besloten vooralsnog geen motie of amendement in te dienen op dit moment.

Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte 2023
De Ruimte voor Ruimte-regeling gaat om de sloop van circa 5,7 ha. aan glasopstanden en 7.000 m² (bedrijfs)gebouwen in het buitengebied. Hier komen 20 compensatiewoningen voor in de plaats. Wij hebben ingestemd met dit voorstel. Kavita heeft in een stemverklaring wel aangegeven dat we naar volgende voorstellen weer kritisch zullen kijken naar wat er in de plaats van het gesloopte glas wordt teruggebouwd.

Concept-verkeersbesluit Monnikenweg
Een verkeersbesluit is een collegebevoegdheid. Maar het college heeft de gemeenteraad toegezegd een voorstel over de Monnikenweg voor te leggen. Het college stelt een harde knip (afsluiting van de weg voor doorgaand verkeer) voor op de Monnikenweg als meest veilige verkeersoplossing. Er waren veel insprekers uit de wijk. Zowel voor- als tegenstanders van een harde knip. De gemeenteraad was ook verdeeld: CDA, EA, Trots, GB en Fractie Graafland (16 van de 31 raadsleden) waren voor een alternatieve oplossing. Geen ‘harde’ knip, maar een zo verkeersveilig mogelijk inrichting en snelheidsbeperkende maatregelen. Wij zagen geen reden af te wijken van het voorstel van de verkeerskundige van de gemeente.

Handhavingsuitvoeringsplan BOA’s 2023
In het raadsbreed hoofdlijnenakkoord is onder andere meer capaciteit voor handhaving c.q. Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) opgenomen. In dit uitvoeringsplan wordt beschreven hoe 8 fte extra BOA’s ingezet gaan worden. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Overige onderwerpen

 • Vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning
 • Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2025
 • Instellen werkgroep voorbereiden wijzigingen gemeenschappelijke regelingen
 • Aanwijzing accountant 2023-2026 (geheim)
 • Doordecentralisatieovereenkomst ‘t Kraaienest

Werkbezoeken
We waren met één of meer fractieleden aanwezig bij:

 • nieuwjaarsreceptie van de Sportraad
 • bijeenkomst over het Programma “Groen in en om de kernen”, bedoeld om input uit de samenleving en betrokken organisaties op te halen
 • Informatieavond Transformatie Beschermd Wonen
 • Klankbordgroep Sociaaldomein

Deze maand
De volgende onderwerpen zijn besproken. Op donderdag 23 februari vindt de besluitvorming plaats.

 • Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023
 • Strategische Agenda MRDH
 • Overzicht handhavingszaken (agenderingsverzoek fractie CDA)
 • Voortgangsbrief Hospice Koningshove (agenderingsverzoek CDA & CU/SGP)

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Oproep uit het bestuur
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact met Freek Kortman, onze huidige penningmeester freek@progressiefpn.nl

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen. Op maandag 13 februari is er geen fractievergadering!

Met progressieve groet,

Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas

Categories: Fractie