Beste lezers,
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de gebiedsvisie Hart van Nootdorp, bestemmingsplan Ruyven Zuidpolder, het programma Water en Klimaat 2021-2024 en de voortgang en uitwerking van het Werkboek Oostland.

Hart van Nootdorp
Het bestemmingsplan Hart van Nootdorp is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De plannen voor de herbouw van de Jan Janssen sporthal, de transformatie van basisschool De Regenboog tot integraal kindcentrum en de bouw van zo’n 100 appartementen nabij het centrum van Nootdorp zijn in de loop der tijd aangepast aan wensen van omwonenden en raadsleden. Zo wilde de raad dat er een studie zou worden gedaan naar de mogelijkheid om de sporthal terug te bouwen op de huidige locatie. Dat is gebeurd en dat is ook de plaats waar de nieuwe sporthal zal verrijzen. Onder omwonenden leven nog wel zorgen over de verkeersveiligheid, het behoud van oude bomen en het aantal woonlagen dat gebouwd gaat worden, maar onze fractie is van mening dat deze zorgen voldoende zijn weggenomen door het college. Eerlijk Alternatief diende een motie in om een aantal grotere appartementen te bouwen binnen het plan om daarmee de doorstroom vanuit eengezinswoningen te bevorderen. Wij gingen daar niet in mee, omdat we niet alle woningtekorten van de gemeente in één project kunnen oplossen. Hart van Nootdorp zorgt voor aanbod van woningen waar de meeste vraag naar is: appartementen voor met name starters en ouderen. Onze fractie is erg te spreken over dit project.
 
Bestemmingsplan Ruyven Zuidpolder
Nadat er eerst een visie verkenning was gemaakt, waarbij veel ruimte was voor bewoners en recreanten om mee te denken, hebben we in in november het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Daarna konden inwoners en andere belanghebbenden een zienswijze indienen. Er kwamen best wat wilde plannen die niet in de visie voor het mooie open gebied passen. Een van de indieners wilde zijn weiland vol leggen met zonnepanelen (vanwege de ganzenoverlast). Een ander wilde een natuurbegraafplaats aanleggen en er was ook een idee voor nieuwe woningen in het mooie open natuurgebied. Gelukkig is dit allemaal van tafel geveegd en waren wij zeer te spreken over de beantwoording van het College op de zienswijzen. Er is een heel goeie reactie verschenen in de Telstar (21 april pag 31) van Natuur & Milieu Pijnacker-Nootdorp, over de ganzenoverlast in het gebied.
 
Naar aanleiding van het bestemmingsplan was er wel veel commotie over de paddocks van een paardenpension. volgens de gemeente illegaal, maar volgens de eigenaar al 17 jaar gedoogd. Hierover liep een bezwaarprocedure en daarom kon de wethouder niet ingaan op de kwestie, maar menig raadslid wilde deze bezwaarprocedure niet afwachten en gaf helaas heel uitgebreid commentaar.
 
Programma Water en Klimaat 2021-2024
Een veranderend klimaat vraagt om maatregelen. Er zal meer en meer wateroverlast zijn door hevige stortbuien en daarnaast zal er in de heter wordende zomers hittestress en droogte (en dus verzakking) optreden. Werk aan de winkel dus. Daarnaast is het onder andere heel belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Met dit plan gaat onze gemeente voortvarend aan de slag. Wat ons betreft kan dat nog wat voortvarender door geen hittestress onderzoek te doen op huisnummer niveau, maar door gebruik te maken van de informatie die er al is op straatniveau. Helaas kregen we geen bijval van onze collega-raadsleden, dus hebben we een stemverklaring afgegeven.
 
Werkboek Oostland
De provincie Zuid-Holland en de vier gemeenten (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas) hebben eerder besloten om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst van het glastuinbouwcluster in het Oostland. Dit heeft in januari 2020 geresulteerd in het Werkboek Oostland. Afgelopen jaar zijn de meest kansrijke projecten in samenspraak met ondernemers uitgewerkt. Deze projecten gaan vooral over het toekomstbestendig maken van tuinbouw door bijvoorbeeld innovatie en herstructurering toe te passen. In Pijnacker-Nootdorp wordt in eerste instantie gestart met een pilot om te kijken hoe herstructurering ingezet kan worden. Onze fractie staat daar positief tegenover maar heeft wel kritische vragen gesteld over het SMART maken van doelstellingen en over welke “tools” de gemeente kan inzetten om deze herstructurering mogelijk te maken. De wethouder kon daar op dit moment echter geen duidelijkheid over geven en dat inzicht zal dit project ook op moeten gaan leveren. Wij blijven het met grote belangstelling volgen.
 
Volgende maand
Op 10 mei wordt het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Verder staan in mei twee grote en belangrijke onderwerpen op de agenda:

  • het Omgevingsplan 
  • de Regionale Energiestrategie (RES)

Daarover meepraten met de fractie kan op dinsdag 11 mei vanaf 20.00 uur via deze link:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95385569116

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur online. Bij de eerste vergadering van de maand op 10 mei (voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering) zijn alle belangstellenden welkom. De tweede vergadering van de maand op 17 mei (voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering) kunnen belangstellenden alleen aanschuiven bij een voor hen relevant agendapunt. De laatste fractievergadering van de maand op 24 mei (voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering) is iedereen weer welkom. 
 
Jan Nederveen verstuurt de agenda en de MS Teams-uitnodigingen voor de fractievergaderingen. Als je aan wilt haken kun je dat hem laten weten via j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl

Met vriendelijke groet,

Wineke ’t Hart
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Jan Nederveen
Dilara Gök

Categories: Fractie

0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *