Persbericht Progressief Pijnacker Nootdorp

(Progressief Pijnacker Nootdorp bestaat sinds 12 april 2017 en is een samenwerking van PvdA en GroenLinks)

datum: 2 juni 2021

contactpersoon: Jan Nederveen tel. 06 -48120790

Progressief Pijnacker-Nootdorp: “Omgevingsvisie 2050 kan beter: Meer betaalbare woningen, versterken van ons groen en stoppen met lichthinder van de glastuinbouw.” 

Progressief PN is verheugd dat de omgevingsvisie het groen op de eerste plek zet, maar is teleurgesteld in de keuzes die de gemeenteraad vervolgens gemaakt heeft. De Omgevingsvisie is een plan waarin het gemeentebestuur kaders geeft hoe in de periode tot 2050 de beschikbare ruimte benut kan worden voor wonen, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Progressief koos voor meer ruimte voor groen, natuur en betaalbare woningbouw en het stoppen met lichthinder van de glastuinbouw. Bijna alle fracties vonden de voorstellen van Progressief PN niet nodig en wilden wachten op de zienswijzen van de inwoners over de ontwerp omgevingsvisie. 

Geschikte woningbouwlocaties 

De meeste partijen zijn het erover eens dat er meer woningen bij moeten, vooral voor starters en ouderen. De gemeente wil nu locaties onderzoeken om woningen te bouwen, zoals de Dwarskade in Nootdorp, de Katwijkerlaan in Pijnacker en de groenzone langs de A13 in Delfgauw. “Progressief kiest voor andere locaties”, aldus fractievoorzitter Jan Nederveen, “wij bouwen niet ten koste van groen. Dus geen woningen in de groene zone van Delfgauw. Bij de Katwijkerlaan zien wij een kans op meer groen. Het gaat om een gebied waar nu glastuinbouw is waar de gemeente voorstelt om woningen te bouwen. Hier kun je juist mooi investeren in een groene verbinding tussen de natuurgebieden Balij en Groenzoom.” Wethouder Ilona Jense zei hierover in de raadsvergadering dat dat wel erg kostbaar gaat worden.

Jan Nederveen: “Bij het kiezen van gebieden voor de extra woningen moet je kijken naar het type woningen waar de gemeente behoefte aan heeft. Wij willen dicht bij de winkels en de tramhalte bouwen en dan springen de sportvelden bij het centrum van Nootdorp er duidelijk bovenuit.” De fractie diende samen met D66 een voorstel in om de sportvelden van RKDEO, SV Nootdorp en de Nootdorpse Tennisclub op te nemen als onderzoekslocatie voor woningen. Dan zou bij de Dwarskade een sportpark ontwikkeld kunnen worden, net als De Groene Wijdte.

Wethouder Ilona Jense (VVD) zei dat het College hier niet voor kiest, omdat de sportvelden in de wijken bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie. Woordvoerder van D66, Daniël de Wolf probeerde de overige fracties te overtuigen, dat het wel uitmaakt of de sportvelden zouden worden toegevoegd als mogelijke locatie voor woningbouw. Dan kunnen de inwoners tenminste bij het indienen van hun zienswijzen aangeven wat voor hen zwaarder weegt. Want die sportvelden nemen ook ruimte in beslag. Jan Nederveen: “Ik had het niet beter kunnen zeggen.” 

Groen netwerk beter beschermen 

Pijnacker-Nootdorp staat bekend als groene gemeente en gelukkig wil de gemeente niet gaan bouwen in het groene buitengebied. Verder wordt in de omgevingsvisie gesproken over een ‘een samenhangend netwerk’ van groen in de kernen en buitengebieden dat gaat ontstaan in onze gemeente. Jan Nederveen: “Het punt is dat de gemeente wat pijltjes in het buitengebied neerzet op een kaart en zegt dat het groene verbindingen zijn. Zo werkt het niet. Je zult echt ruimte moeten bestemmen als groene verbinding en daar dus niet iets anders mogelijk maken. Een zwak punt in de visie is het gebied rond de Komkommerweg in Delfgauw. Hier ontbreekt de groene schakel die de noord- en zuidpolder van Delfgauw met elkaar verbindt.” Helaas kreeg dit voorstel om dit groen netwerk concreter uit te werken alleen steun van de Partij voor de Dieren. 

Een ander voorstel was om niet woningen te gaan bouwen aan de Katwijkerlaan. Jan Nederveen: “Het gaat om een gebied waar nu glastuinbouw is waar de gemeente voorstelt om woningen te bouwen. Hier kun je juist mooi investeren in een groene verbinding tussen de natuurgebieden Balij en Groenzoom “Hier wordt duidelijk tot hoever de loyaliteit gaat met het groen,” aldus Jan Nederveen. 

Afwijken van de woonvisie 2020-2030

De wethouder zegt dat onze keuze voor groen bij de Katwijkerlaan niet in lijn is met de Woonvisie. Daar is Jan Nederveen niet van onder de indruk: “Met de omgevingsvisie maak je keuzes voor 2050. Tel maar uit: minstens zeven kabinetten verder. Maar ook de sportvelden zijn in de tussentijd twee of drie keer aan vervanging toe geweest. Dus het verplaatsen van de sportvelden uit Nootdorp kan gefaseerd gebeuren. Ik herhaal het maar even: Ik zeg niet dat we het moeten doen, maar het is het zeker waard deze mogelijkheid aan de inwoners voor te leggen.”

De lichthinder van de glastuinbouw moet stoppen

De omgevingsvisie heeft aan welke gebieden donker moeten worden en waar het lichter mag zijn. Het is bijzonder dat in het lichte gebieden zoals de glastuinbouw en donkere gebieden (groen en natuur) aan elkaar grenzen. Donker is alleen mogelijk als de kassen goed verduisterd zijn. Vervolgens wordt gesteld dat maatwerkvergunningen voor de glastuinbouw tot 2050 mogelijk blijven. Jan Nederveen: “Dat vindt Progressief PN een slecht voorstel. We hebben het altijd over innovatieve glastuinbouw. Je zou toch mogen verwachten dat de lichthinder probleem dan allang is opgelost. In de omgevingsvisie staat dat de inwoners er maar aan moeten wennen dat de lichthinder blijft. Dit laat zien dat economische belangen van tuinders vaak zwaarder wegen dan de natuur en de inwoners.”

Zienswijzen

De gemeenteraad heeft ingestemd met het vrijgeven van de concept omgevingsvisie voor zienswijzen. Dit is uw kans om uit te spreken welke keuzes onze gemeente voor 2050 moet maken. Daarna wordt de visie aangepast en opnieuw besproken in de gemeenteraad. Progressief PN zal dan opnieuw strijden voor een visie die sterker kiest voor groen en betaalbare woningen op de juiste plek.

Categories: Persbericht