Beste partijgenoot,

In deze nieuwsbrief één onderwerp van vorige maand: de duurzaamheidsleningen. Verder aandacht voor de Begrotingsraad, de weidag van Progressief PN en het belangrijkste onderwerp van deze maand: het Hart van Nootdorp.

Duurzaamheidsleningen
Op de reguliere agenda van de gemeenteraad van oktober stonden veel hamerstukken. Het enige onderwerp waar wel oordeelsvormend over vergaderd is zijn de duurzaamheidsleningen. In 2017 is besloten om woningeigenaren in staat te stellen een lening bij de gemeente af te sluiten om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun woning te financieren. Dit jaar is door de raad aanvullend budget beschikbaar gesteld. De verordening duurzaamheidsleningen is nu geactualiseerd. Namens Progressief PN diende Marieke van Bijnen een amendement in om de verordening te verbeteren: de aanschaf van zonnepanelen mocht maximaal 70% van het leenbedrag bedragen. Dankzij ons amendement kunnen uitgaven voor zonnepanelen 100% van het geleende bedrag zijn als wordt aangetoond dat zonnepanelen de enige passende maatregel is die mogelijk is voor de woning. Het amendement is aangenomen!

Begroting 2020
In oktober stond naast de reguliere vergaderingen ook de begroting op de agenda. Het gaat goed met de gemeentelijke financiën Met deze begroting zet onze gemeente in op het uitvoeren van het huidige beleid met extra geld voor groen, participatie, veiligheid, cultuur en georganiseerde sportvoorzieningen. De begroting biedt voldoende middelen om de huidige gestelde doelen en de reeds bekende stijging van kosten in het sociaal domein op te kunnen vangen. De begroting zorgt voor het in stand houden en beter beheren van het groen in onze gemeente. Dat vinden wij heel belangrijk. Wij kijken uit naar de plannen van de gemeente voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de volledige spreektekst van Marieke klik hier.

Jan Nederveen had namens onze fractie een motie ingediend voor een collectief energieadvies, waarbij veel voorkomende woningtypes in één keer advies over verduurzaming kunnen krijgen in plaats van allemaal aparte adviezen. Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de wethouder.

Jan-Willem Maas nam het in zijn motie op voor de inwoners die niet in verenigingsverband sporten en verzocht het college om te onderzoeken wat er in de buitenruimte gedaan kan worden om deze groep (bijvoorbeeld hardlopers) te faciliteren. Ook deze motie werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder. Wat onze fractie betreft is het laatste woord hier nog niet over gesproken, aangezien uit onderzoek blijkt dat onze gemeente heel hoog scoort op aantal hardlopers en heel laag scoort op buitensportvoorzieningen…

Een motie die wij niet steunden maar wel is aangenomen ging over belastingverlaging: in één motie werd de hondenbelasting gereduceerd, de OZB verlaagd en de kosten voor een invalidenparkeerkaart afgeschaft. Wij vonden deze moetie “drie keer niks” omdat het eigenlijk weinig tot niets oplevert voor onze inwoners.

Omdat de tarieven voor afvalstoffenheffing in 2020 enorm stijgen is een motie door ons mede ingediend om €500.000 in te zetten ter dekking van deze tarieven. Deze motie is aangenomen.

Weidag Progressief PN
Op zondag 3 november was er een gezamenlijke bijeenkomst van fractie en bestuur waar is gesproken over de huidige koers. Marieke sprak de aanwezige bestuursleden bij over de zaken die de fractie sinds het aantreden in 2018 allemaal voor elkaar heeft gekregen. Na de lunch waren alle leden welkom en liet Jan Nederveen zijn deskundige licht schijnen over de nieuwe Omgevingswet. Voor de fijnproevers is hier de link naar de presentatie van Jan.

Hart van Nootdorp
In november stond er één groot onderwerp op de agenda: de zogenaamde nota van uitgangspunten voor het Hart van Nootdorp. Hiermee wordt bedoeld: de huidige Jan Janssen sporthal, de voormalige brandweerkazerne, de Klauterbeer (peuterspeelzaal) en de Regenboogschool. Deze gebouwen zijn om diverse redenen klaar voor de sloop en de gemeente wil er een integraak kindcentrum (IKC), een grotere sporthal èn woningen voor in de plaats bouwen. De discussie ging vooral over de locatie van de nieuwe sporthal (op de huidige plek of op de plek van de brandweerkazerne?) en de bouwhoogte van de woningen (op de plekken van de Regenboog en de brandweerkazerne). Kortom, voldoende ingrediënten voor discussie en een gevulde publieke tribune.

Omdat de tarieven voor afvalstoffenheffing in 2020 enorm stijgen is een motie door ons mede ingediend om €500.000 in te zetten ter dekking van deze tarieven. Deze motie is aangenomen.

De raad heeft tijdens de besluitvormende vergadering het onderwerp van de agenda gehaald en unaniem een motie ingediend om het Hart van Nootdorp opnieuw te bespreken als er twee scenario’s zijn uitgewerkt voor de Jan Janssenhal en er meer duidelijk is over de gevolgen voor het verkeer en parkeren. Wordt vervolgd!

Volgende maand
Voor de komende maand staan op de agenda:

  • het nieuwe inzamelen (van huisvuil)
  • de najaarsnota (tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar)
  • bestemmingsplan Tuindershof
  • Economische visie Ruimte om te ondernemen

De fractie vergadert elke maandagavond vanaf 20.00 uur in het Bestuurscentrum, daarbij zijn leden altijd van harte welkom!

Wij wensen u een prettig weekend!

Marieke van Bijnen
Dilara Gök
Saskia Kleewein
Jan-Willem Maas
Jan Nederveen