In deze nieuwsbrief een terugblik op de maanden maart en april: de Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit, de aanvullende subsidie voor CulturA & Zo en de excursie in de Zuidpolder.

Financiële situatie gemeenten
De meeste gemeenten ontvangen vanaf 2026 te weinig geld van het Rijk om alle taken uit te voeren. In juni/juli, vlak voor het zomerreces, wordt de Kadernota vastgesteld en aan het eind van het jaar de begroting voor 2025. Daarbij moeten wij het onder andere eens worden over de bezuinigingen die nodig zijn en over de ambities die we juist door willen zetten.

Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit
In maart debatteerde de raad over dit onderwerp. Het college wil kaders stellen voor de ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven, met andere woorden: “hoe ziet de omgeving eruit of hoe gaat deze eruit zien”. Deze kaders komen in het Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit te staan. De gemeenteraad kan inhoudelijke en procesmatige kaders meegeven aan het College.
Saskia zei bij de oordeelsvorming mogelijkheden te zien, gebaseerd op de Omgevingsvisie, om de verschillende gebieden groener en aantrekkelijker te maken. Zij had daarvoor een amendement voorbereid. De fractie heeft uiteindelijk besloten het amendement van Eerlijk Alternatief, om álle kaders uit de Omgevingsvisie mee te nemen, mede ingediend. Helaas ging Eerlijk Alternatief daarna met de eer strijken.

Aanvullende subsidie CulturA & Zo 2025
In maart 2023 besloot de gemeenteraad om de subsidie aan CulturA & Zo te verhogen met een aanvullende subsidie voor 2023 en 2024. Op basis van onderzoek zou de gemeenteraad een voorstel krijgen over de subsidie voor 2025 en verder.

Het onderzoek is verschenen en er is brede consensus in de raad dat een structureel hogere subsidie gewenst is. Tegelijk wil een meerderheid, zoals het college ook voorstelde, pas later een besluit nemen over 2026 en verder. Eerst gaan de gemeenteraadsleden met het college en elkaar in gesprek over de gemeentefinanciën. Jan-Willem zei: “Eigenlijk gunnen wij elke kern zo’n culturele functie. We moeten dus wel keuzes maken.”

Excursie Zuidpolder 6 april
Jan Willem Rijke (Progressief PN en Water Natuurlijk Delfland) organiseerde samen met Lobke Zandstra (PvdA Delfland) een excursie bij het weidevogelkerngebied in Zuidpolder voor de achterban van deze partijen. Het waterpeil en waterkwaliteit zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Richard Smokers (Natuur en Milieubescherming Pijnacker) leidde deze excursie en vanuit onze fractie ging Jan-Willem mee. Bedankt voor het organiseren!

Werkbezoeken

 • Saskia en Tim waren bij de presentatie van het rapport ‘Functieverandering bedrijfswoningen in het glastuinbouwgebied van PN”;
 • Tim en Mirjam bezochten de startbijeenkomst in Cultura over de Lokale Educatieve Agenda;
 • Jan-Willem en Mirjam gingen langs bij een kleinschalige opvang van minderjarige asielzoekers;
 • Jan-Willem en Kavita gingen naar een bijeenkomst van het Cultuurplatform;
 • Jan-Willem ging naar een bijeenkomst van de sportraden over inclusiviteit in de sport;
 • Mirjam bezocht de netwerkbijeenkomst over water bij de Provincie Zuid-Holland;
 • Kavita en Saskia deden mee met de “Masterclass debat & lokale politiek” voor leerlingen van het Stanislas College.

Onderwerpen in mei
De komende twee weken is er meireces. Daarna staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Beslissing op aanvraag wijzigen gebruik (schapenschuur) Bieslandseweg achter 2 Delfgauw
 • Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Glastuinbouw
 • Evaluatie starterslening
 • Voorbereidingsbudget Flexwoningen Molenweg te Nootdorp

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergadering waarop iedereen welkom is, is op maandag 13 mei. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira

Categories: Fractie