In deze nieuwsbrief een terugblik op de laatste politieke maand van 2022, een oproep voor een nieuwe penningmeester en de uitnodiging voor de Progressieve Nieuwjaarsborrel!
 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen alle leden -mede namens het bestuur- van harte uit voor een nieuwjaarsborrel op zaterdag 14 januari van 16-18 uur  (Een e-mail met het adres is verzonden). Behalve wat te eten en te drinken zullen er ook interessante en leuke stukken uit de archieven van de lokale PvdA en GroenLinks te bewonderen zijn.
 
Oproep uit het bestuur
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact met Freek Kortman, onze huidige penningmeester freek@progressiefpn.nl
 
Nota sturing fysieke leefomgeving
Deze nota maakt duidelijk wanneer de gemeenteraad besluiten neemt en wanneer het college de besluiten kan nemen, zonder eerst naar de raad te gaan. Deze nota komt voort uit de nieuwe Omgevingswet. In de gemeenteraad is lang over dit onderwerp gesproken. Het ging bijvoorbeeld over de vraag of de raad er vertrouwen in heeft dat het college het goede besluit en of de gemeenteraad wel voldoende invloed houdt op politiek en/of maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen.
 
Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft er vertrouwen in dat het college bij de taakverdeling een goede afweging heeft gemaakt. Jan-Willem gaf aan uit te kijken naar de eerste evaluatie. Dan kunnen we kijken of dit voorstel in de praktijk goed werkt.
 
Beheerplan spelen 2023-2026
Het beheerplan gaat over het onderhoud aan de speeltoestellen. Het viel Dilara op dat er wel in staat dat de gemeente een visie heeft op inclusieve speeltuinen (waar kinderen met een beperking ook in kunnen spelen), maar dat hier verder niets over werd gezegd. Bij de bespreking in de raad bleek dat de wethouder van de Gevel graag in gesprek wil gaan als er een verzoek binnenkomt voor een inclusieve speeltuin. Dat vinden wij niet ambitieus genoeg en Dilara diende haar eerste motie in. Inwoners zouden beter geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden om met de gemeente in gesprek te gaan. Daarnaast is het wenselijk dat in de grote speeltuinen ook inclusieve speeltoestellen zijn  waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen
 
We kregen een toezegging van de wethouder dat zij uitvoering wil geven aan wat wij vroegen in de motie. Er komt in april meer informatie aan de inwoners samen met een oproep aan kinderen en ouders om wensen voor inclusieve speeltoestellen door te geven. De motie was daarmee overbodig, maar heeft de gemeente een extra zetje gegeven. 
 
Beheerplan gebouwen 2023-2026
In het beheerplan gebouwen staan de kosten die nodig zijn om de gebouwen goed te onderhouden. Daarbij werd ook gekeken of en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de gebouwen duurzamer te maken. Dat kan door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op daken. De gebouwen beter isoleren is ook mogelijk. 
 
De Partij voor de Dieren diende een motie in met de opdracht aan het college concrete doelen te stellen en een planning te maken voor de verduurzaming van de gebouwen, zodat ze categorie A,B of C hebben. Progressief, CDA en fractie Graafland hebben de motie mede ingediend en deze motie is aangenomen.
 
Overige onderwerpen Nota verbonden partijen 2023-2025 Beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2023-2026 Verordening tot eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp 2020 Normenkader en Controleprotocol Rechtmatigheid 2022 Belastingverordeningen en tarieventabel 2023 Eerste wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019  
Werkbezoek
Jan-Willem is naar de wijkbijeenkomst georganiseerd door de Casaschool geweest en samen met Tim ook nog eens apart naar de Casaschool.
Jan-Willem is op werkbezoek bij Avalex geweest, dat werd georganiseerd voor gemeenteraadsleden.
 
Volgende maand
De volgende onderwerpen worden ter beeldvorming voorgelegd Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte Concept verkeersbesluit Monnikenweg Actieplan bestaanszekerheid Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 Handhavingsuitvoeringsplan BOA’s 2023  
Meer weten? 
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.
Dit was de laatste nieuwsbrief van 2022. Wij wensen al onze lezers een fijne jaarwisseling en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
 
Graag tot ziens op 14 januari!
 
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Categories: Fractie