In deze nieuwsbrief een terugblik op de raadscyclus van mei, met onder andere de startnotitie “Visie op het sociaal domein” en de voorgenomen sluiting van het afvalbrengstation in Nootdorp.

Oproep uit het bestuur
Het bestuur is nog altijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact met Freek Kortman, onze huidige penningmeester freek@progressiefpn.nl

Startnotitie visie op het sociaal domein
Verschillende ontwikkelingen (bijv. vergrijzing en toenemende kansenongelijkheid) vragen om een bredere visie dan het alleen het uitvoeren van de verschillende wetten. Gezien de brede maatschappelijke impact, besteedt de gemeente veel aandacht aan het meedenken door inwoners en betrokken partijen om tot een visie te komen.

De in deze startnotitie genoemde brede manier van kijken naar het sociale domein en ook de relatie met het fysieke domein, zagen wij als een mooi moment om aandacht te vragen voor toegankelijkheid voor en participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte in onze gemeente. Mirjam heeft samen met Jan-Willem een motie voorbereid, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/145283/brede-steun-in-de-gemeenteraad-voor-uitvoeren-vn-verdrag-handicap

Zienswijze ontwerpbegroting 2024 reinigingsbedrijf Avalex
De voorgenomen sluiting van het afvalbrengstation in Nootdorp is uitgebreid besproken in de gemeenteraad. Wij betreuren de sluiting, maar begrijpen ook dat als er overcapaciteit is, sluiting van een locatie logisch is. Daarbij speelt voor ons ook dat nu al veel inwoners van Pijnacker hun grof vuil naar Delft brengen en inwoners van Nootdorp naar Rijswijk (Ypenburg). Het amendement dat is ingediend door de VVD en andere fracties hebben wij daarom niet gesteund.

Jan-Willem en Tim hebben een motie ingediend die het college verzoekt om in gesprek met het bestuur van Avalex te pleiten voor een tegemoetkoming voor onze inwoners. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Ontwerp-Woonzorgvisie 2023-2030
Voor doelgroepen met een zorg- of begeleidingsvraag was een aanvulling nodig op de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030. Wat moet er gebouwd worden of aangepast in de bestaande woonvoorraad? De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat deze ontwerpvisie vrijgegeven kan worden voor inspraak.

Bestedingsplan POK-middelen
In reactie op de kinderopvangtoeslagaffaire, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties en medeoverheden te verbeteren. De gemeenteraad heeft het bestedingsplan over de middelen die de gemeente ontvangt unaniem aangenomen.

Technisch beheerplan openbaar groen 2023-2026
Het college kiest in dit plan voor het voortzetten van het bestaand beleid in het beheerplan openbaar groen. Wijzigingen worden opgenomen in het Programma groen in en om de kernen. Vanwege vragen vanuit onze achterban heeft Dilara vragen gesteld over snoeien van bomen in relatie tot zonnepanelen. Het blijkt een lastig dilemma, want we vinden het belangrijk dat inwoners zonnepanelen plaatsen op het dak, maar bomen vervullen een belangrijke functie in onze leefomgeving (oa voorkomen van hittestress), aldus het college en daar zijn wij het ook mee eens.

Overige onderwerpen

 • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex
 • Zienswijzen Ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Haaglanden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Veiligheidsregio Haaglanden, GGD en VT Haaglanden, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
 • Reglement van Orde 2023
 • Verantwoording en afsluiting fractieondersteuning 2022-II

Werkbezoeken

 • Jan-Willem schoof aan bij de informatieavond Warm Klapwijk
 • Mirjam ging naar de netwerkbijeenkomst Beschermd Thuis
 • Jan-Willem en Kavita waren bij de cultuuravond.

Deze maand
De volgende onderwerpen staan deze maand op de agenda, daarover meer in de volgende nieuwsbrief:

 • Startnotitie asielopvang
 • Huisvestingsverordening 2023
 • Inzet gemeentelijke middelen voor verduurzaming woningvoorraad
 • Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024
 • Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker- Nootdorp 2023-2024
 • Mandelige gebieden
 • Integraal veiligheidsplan 2023-2026

De maand juli
We sluiten het politiek jaar af met de bespreking van de jaarrekening en de kadernota op 4 juli (oordeelsvorming) en 6 juli (besluitvorming).

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De volgende fractievergadering is morgen, maandag 19 juni. De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira

Categories: Fractie