In deze nieuwsbrief blikt de fractie altijd terug op de politieke maand in de gemeente. Maar deze week kunnen we niet om de landelijke politiek heen. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bij ons ingeslagen als een bom. Inmiddels zijn wij een beetje bijgekomen van de nieuwe realiteit waarin we leven en volgen wij de ontwikkelingen in Den Haag op de voet. Ook in onze gemeente is de PVV de grootste partij geworden. GroenLinks/PvdA heeft 13,4% van de stemmen gehaald en is daarmee, na de VVD, de derde partij.

Wij kijken terug op een mooie campagne. Onze partij is behoorlijk zichtbaar geweest, mede dankzij veel enthousiaste vrijwilligers.

De fractie is extra gemotiveerd om in Pijnacker-Nootdorp het sociale en groene geluid te blijven laten horen. Vandaag hadden wij onze jaarlijkse ‘heidag’. We zijn bij elkaar gaan zitten om onze plannen voor het komende jaar concreet te maken. We zullen jullie daarvan op de hoogte houden!

Zondag 3 december sprak de fractie in één van de vergaderhuisjes van de Uylenburg in Delfgauw over o.a. de portefeuilleverdeling, de langetermijnstrategie en de lokale (online) zichtbaarheid. Wethouder Marieke van Bijnen sloot later op de ochtend aan.

In deze nieuwsbrief
Eind oktober begon de behandeling van de programmabegroting en de algemene politieke beschouwingen. Daarnaast sprak de raad over onder andere de metropolitaanse fietsroute tussen Delft en Rotterdam en de kaderstellende notitie Oranjepark.

Algemene Politieke Beschouwingen
Onze fractievoorzitter Saskia Kleewein legde in haar bijdrage de nadruk op wonen en de energietransitie. We zijn tevreden over de inzet voor meer sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en de inspanningen voor de mogelijke opvang van asielzoekers. Helaas staat het project Warm Klapwijk stil omdat onvoldoende huishoudens mee wilden doen. We hopen dat dit toch nog een vervolg kan krijgen. Op een ander moment willen we de huisvesting van arbeidsmigranten bespreken, die maar niet van de grond komt. Onze ideeën voor een groen Pijnacker-Nootdorp zullen we inbrengen wanneer het Programma Groen op de raadsagenda staat begin 2024. De volledige bijdrage staat hier.

Aangenomen moties en amendementen begroting
In 2024 wordt extra geïnvesteerd in een gezonde leefstijl. Wij vinden het een goed idee van het CDA om hiervoor €50.000 euro uit de reserve ‘Financiële gevolgen corona’ te halen. (Amendement CDA, D66, Progrressief, CU-SGP en PvdD)

We dienden met de VVD een motie in om te onderzoeken onder welke voorwaarden de aanleg van padelbanen in onze gemeente mogelijk gemaakt kan worden. (Motie VVD, Progressief, CDA. EA, D66, PvdD, FG)

Er komt een proef om te kijken of bedrijven geholpen zijn met een duurzaamheidscoach en zo beter of sneller stappen kunnen zetten bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Een mooi initiatief van de VVD, vonden wij. (Amendement VVD, CDA, D66)

Wij steunden een motie voor een beursvloer voor aanbieders van ontmoetingsruimten en maatschappelijke organisaties die een ruimte zoeken. (Motie CDA, Trots, CU-SGP, EA).

We vonden de motie die opriep om onderzoek naar uitbreiding van locaties voor de mobiele milieustraat niet nodig. Wij willen eerst de pilot in de centra van Pijnacker en Nootdorp afwachten. Deze mobiele milieustraat komt er dankzij een aangenomen motie van ons raadslid Jan-Willem Maas, als compensatie voor de sluiting van het afvalbrengstation in Nootdorp. (Motie EA, VVD, CDA, Trots, PvdD)

Een aantal fracties hield een uitgebreid pleidooi om knelpunten bij sportverenigingen (beschikbaarheid en kwaliteit van sportvelden) te inventariseren en geld te reserveren om daar een oplossing voor te geven. De wethouder zei dat dit deel uitmaakt van zijn reguliere aanpak. Wij sloten ons daarbij aan (Motie en amendement EA, CDA, VVD, Trots).

Metropolitaanse fietsroute (MFR) tussen Delft en Rotterdam
De gemeenteraad heeft in maart 2021 ingestemd met de aanleg van de Metropolitaanse fietsroute tussen Delft en Rotterdam-Alexander. Deze fietsroute wordt om verschillende redenen een stuk duurder. Daarom heeft het college een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp staat nog steeds achter de doelstellingen van de fietsroute. Bij de bespreking in de oordeelvormende vergadering kwam de raad tot de conclusie dat het voorstel nog niet klaar was om ter besluitvorming te worden voorgelegd. Op dit moment bekijkt de gemeenteraad wat er nodig is om wel een besluit over dit voorstel te kunnen nemen.

Kaderstellende notitie Oranjepark
Tim Geutjes verwoordde kernachtig waarom we positief zijn over de kaderstellende notitie: ”Er wordt op deze locatie gekozen voor een goed sociaal woningbouwprogramma en voor een energieneutrale, klimaatbestendige buurt. Daar zijn we blij mee.” We zijn kritisch over het aandeel dure koop voor senioren, wij gaan ervan uit dat om doorstroming naar een levensloopbestendige woning mogelijk te maken, meer sociale en middeldure huur- en koopwoningen aan dit plan moeten worden toegevoegd.

We hebben een amendement van Eerlijk Alternatief mede ingediend om het aantal woningen voor jongeren en senioren met 20% te verhogen. Dit amendement is aangenomen. Daarnaast hebben we geprobeerd om de ruimte voor maatschappelijke voorzieningen te verdubbelen naar 1000 m2, zodat ook huidige maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen houden in het plan. Hier was geen meerderheid voor te vinden.

Overige onderwerpen oktober-november

 • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Technische wijziging beleidsplan schuldhulpverlening
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2024
 • Toetreding Staat als aandeelhouder van Stedin Holding N.V.
 • Definitief ontwerp tweede wijziging GR Avalex 2018
 • Beeldkwaliteitsparagrafen Oude Leedeweg 39/39a, Nieuwkoopseweg 21, 44a, 46a, en Oude Polder – Dierenpension
 • Ontwerp bestemmingsplan Verzamelplan 2023-2024
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023
 • Wijzigen omvang griffie
 • Vergaderschema 2024

Werkbezoeken
Tim ging naar de tennisvereniging Pijnacker.
Kavita woonde de bijeenkomst van het cultuurplatform bij.
Tim en Kavita hadden een gesprek bij de Dansacker.

December
Deze maand staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Najaarsnota 2023
 • Startnotitie doorontwikkeling afval- en grondstoffenbeleid
 • Actualisering APV 2024
 • Doelgroepenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’

Meer weten?
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergadering waarop iedereen welkom is, is op maandag 18 december. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met vriendelijke groet,

Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein

Categories: Fractie