Beste Partijgenoten

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 blikken we terug op de onderwerpen die deze maand in de gemeenteraad besproken zijn en nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 18 januari.

Bestemmingsplan Ypenburg Centraal
Ypenburg Centraal is de wijk in Nootdorp die gelegen is tussen de Laan van Nootdorp, Sportparkweg, Dokter Bakkerenlaan, Fellowshiplaan en Bartholomeuslaan.

Bewoners van de Droppinghof hadden een zogenaamde zienswijze ingediend. Zij wilden de maximale bouwhoogte van een deel van huis verhogen naar 6 meter, zodat zij eventueel een dakopbouw kunnen plaatsen. Het antwoord dat deze inwoners kregen was negatief: het zou niet passen in de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Dat vonden wij te kort door de bocht en brachten dit punt naar voren tijdens de oordelvormende vergadering. De wethouder was niet van plan van gedachte te veranderen en ook bij de andere fracties kregen we weinig steun. De meeste fracties wilden dit liever regelen in het Omgevingsplan (maar daar moeten we nog even op wachten) of in gemeentebreed beleid (maar er is al een Nota Dakopbouwen waar dit verzoek wel aan zou voldoen). Uiteindelijk was het maximaal haalbare een motie, ingediend door Saskia Kleewein, om de wethouder op te roepen in gesprek te gaan met deze inwoners. Na een toezegging van de wethouder is de motie ingetrokken.

Bestemmingsplan Tuindershof
Vanaf de eerste raadsvergadering waar gesproken is over de nieuw te bouwen woonwijk Tuindershof heeft de fractie aandacht gevraagd voor twee onderwerpen: veilige fietsroutes in de wijk en een gebouw met een maatschappelijke functie. Nu is er geen ruimte voor bijvoorbeeld een school, kinderdagverblijf of buurthuis. Daarom diende woordvoerder Jan Nederveen over beide onderwerpen een motie in. De motie om bij de realisatie van Tuindershof ten minste één noord-zuid fietsroute en één oost-west fietsroute grotendeels vorm te geven als fietspad werd met 16 stemmen aangenomen (15 stemden tegen). Een mooi succes! De motie om in Tuindershof een locatie aan te wijzen die bestemd kan worden voor maatschappelijke voorzieningen kreeg geen bijval van andere fracties. Naar onze mening een gemiste kans.

Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling H10
Inkoopbureau H10 koopt gezamenlijk de jeugdhulp in voor de tien gemeenten in de regio Haaglanden. Wat voorlag tijdens de vergadering was een wijziging in deze gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding van deze wijziging werd door zeven partijen (waaronder Progressief PN) een motie ingediend om ervoor te zorgen dat alle tien deelnemende gemeenteraden gelijktijdig en zo ruim mogelijk van te voren alle documenten ontvangen. Deze motie is unaniem aangenomen. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat zij in het bestuurlijk overleg met de andere 9 gemeenten de evaluatie aan de orde brengt zodat deze inhoudelijk aangepast wordt en dat deze uiterlijk eind 2021 wordt gedaan, dus voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het nieuwe inzamelen
In oktober is door het college aangekondigd dat het nieuwe inzamelen versneld ingevoerd gaat worden. Dit was gebaseerd op een onderzoek en een business case. Onze fractie vond de resultaten van het onderzoek te positief voorgesteld waardoor wij risico’s zagen in het succes van dit versneld invoeren. Dit was de reden dat wij samen met D66, VVD en CDA het plan voor het versneld invoeren van het nieuwe afval inzamelen geagendeerd hadden voor de raad in december.

In onze inbreng kwamen drie onderwerpen aan de orde, de haalbaarheid van de business case, aanvullende maatregelen en de communicatie. Uit het onderzoek bleek dat er in de twee wijken waar al met de nieuwe inzamel methode gewerkt wordt de hoeveelheid restafval minder was geworden. Maar met name in Emerald bleek ook dat veel PMD afgekeurd werd omdat het niet “schoon” genoeg was. In de business case werd echter wel gerekend met de positievere restafval cijfers, terwijl het afgekeurde PMD in feite ook restafval is. Ook bleek dat de winst vooral gehaald kan worden uit de grote hoeveelheid GFT dat nog in het restafval zit.

Wij hebben daarom de wethouder opgeroepen haar ogen niet te sluiten voor aanvullende maatregelen, zoals het op termijn invoeren van DIFTAR (een systeem waarbij de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid restafval) gecombineerd met het omgekeerd inzamelen, dat nu ingevoerd wordt in onze gemeente. Met deze combinatie worden in een aantal andere gemeenten goede resultaten behaald. 
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van nascheiding van PMD uit het restafval. Als laatste hebben wij ingebracht dat wij het belangrijk vinden dat de gemeente beter en eerder gaat communiceren met de boodschap dat het begint met het produceren van minder afval door andere keuzes te maken als je door de supermarkt loopt, over hoe de inwoners van Pijnacker-Nootdorp afval kunnen scheiden en het grote belang daarvan. Niet alleen voor met milieu, maar ook voor de portemonnee.

De wethouder heeft toegezegd de communicatie beter op te gaan pakken, de raad  op kwartaal basis op de hoogte te brengen over de resultaten van het invoeren van de nieuwe manier van afval inzamelen en ook de mogelijkheid van nascheiding mee te nemen in de gesprekken met Avalex. Begin volgend jaar staat het weer op de agenda omdat dan duidelijk wordt hoe ingezameld gaat worden in de wijken die nu een ondergrondse container hebben.

Benoeming adviescommissie MRDH
Saskia Kleewein was al plaatsvervangend lid van zowel de adviescommissie Vervoersautoriteit als de adviescommissie Economisch vestigingsklimaat. Op 19 december is zij benoemd als lid van laatstgenoemde adviescommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 18 januari van 16.00 tot 18.00 uur zijn alle leden uitgenodigd bij Wineke ’t Hart thuis, xxxxxxx te Nootdorp, om elkaar een gelukkig 2020 te wensen.
Graag tot dan!

Volgende maand
De fractie begint het nieuwe jaar met onder andere de volgende onderwerpen:

  • Gemeentelijke Energiemix
  • Verkoop aandelen Eneco
  • Lokale heffingen
  • Rekenkamerrapport Armoede- en Schuldhulpverleningsbeleid

Fractie en bestuur van Progressief PN wensen u en uw dierbaren gezellige feestdagen en een gezond en progressief 2020.