Beste lezers,

In mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over de ontwerp-omgevingsvisie, het concept-energietransitieplan en de regionale energiestrategie (RES) Rotterdam-Den Haag.

Ontwerp-Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is een plan waarin het gemeentebestuur kaders geeft hoe in de periode tot 2050 de beschikbare ruimte benut kan worden voor wonen, bedrijvigheid, natuur en recreatie. De fractie is verheugd dat de omgevingsvisie het groen op de eerste plek zet, maar is teleurgesteld in de keuzes die de gemeenteraad vervolgens gemaakt heeft. Progressief koos voor meer ruimte voor groen, natuur en betaalbare woningbouw en het stoppen met lichthinder van de glastuinbouw. Bijna alle fracties vonden de voorstellen van Progressief PN niet nodig en wilden wachten op de zienswijzen van de inwoners over de ontwerp omgevingsvisie. [voor het uitgebreide persbericht dat is verstuurd over dit onderwerp klik hier]

Concept-Energietransitieplan
Onze fractie is blij dat in het energietransitieplan het uitgangspunt ‘wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken’ voorop staat. Wat ons betreft gaan wij zo snel mogelijk aan de slag en daar kan met het bovenstaande uitgangspunt in ons achterhoofd ook met meer ambitie aan gewerkt worden. Met isoleren kunnen wij morgen beginnen. Wat ons betreft mag er ook wel meer ambitie getoond worden in het zelfvoorzienend zijn. Er zijn wat ons betreft daarvoor geen taboes. Wij vragen ons namelijk hardop af waarom wij niet alle lokale potentie inzetten.

In de vergadering is het begrip ‘betaalbaar’ regelmatig aan de orde geweest. Dat wordt dan in de context van terugverdientijd geplaatst en gerelateerd aan de huidige prijs. Als je echter milieuschade ook in geld uitdrukt dan ziet dat plaatje er ineens heel anders uit. Daar zou wat ons betreft ook meer aandacht voor mogen zijn. Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.

Veel andere fracties gaven de indruk dat onze gemeente niet voldoende oog heeft voor innovaties. Dat zijn echter innovaties die ons op korte termijn niet gaan helpen. En volgens ons is het de bedoeling dat de energiemix en het transitieplan elke vijf jaar geactualiseerd wordt, dat gaf ons voldoende vertrouwen dat op het moment dat er innovaties zijn die wel een goede bijdrage hebben aan een oplossing van dit probleem, wij dit de mix bij kunnen stellen.

Als laatste zien wij dat de gemeente actief is met het informeren van onze inwoners. We zien echter ook veel vragen op bv de website metenergieaandeslag.nl In de vergadering hebben wij ingebracht dat wij het een goede zaak zouden vinden om ook te reageren op de opmerkingen en mensen bijvoorbeeld uitleggen waarom wij van het gas gaan terwijl onze oosterburen in sommige gevallen juist aardgas gaan inzetten. Er zijn nog veel meningen die misschien niet per se berusten op juiste informatie, of juist wel en maken wij andere keuzes. Leg die dan ook uit aan deze mensen.

Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam-Den Haag
Hier heeft onze fractie vooral aandacht gevraagd voor mogelijke windmolens net over onze gemeentegrens. Wij riepen de wethouder op om in gesprek te blijven over de zoeklocatie voor wind op land met de buurgemeenten. Als namelijk blijkt dat we wel tegen de windmolens aankijken, maar dat die geen bijdrage leveren aan de voor onze energiemix, dan is dat wat mijn fractie betreft een gemiste kans. Dan kan je beter de molen aan deze kant van de A12 zetten. Wij gaan er daarom vanuit dan onze wethouder hier alert op blijft en als blijkt dat er molens in zoetermeer komen hij naar de raad komt met een voorstel hoe wij hier aan onze zijde van de grens mee omgaan.

Ook hebben wij aangegeven dat Kernenergie wat ons betreft geen oplossing is voor dit probleem en ook niet thuis hoort in de RES. Bovendien vinden wij het op gespannen voet staan met het adagium van een aantal partijen over rentmeesterschap. Wij denken dat kernenergie vooral een hypotheek legt op het leven van vele generaties na ons..

Overige onderwerpen
Verder zijn alle zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2022 van alle gemeenschappelijke regelingen aangenomen. Dat zijn Avalex, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), GGD en Veilig Thuis, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Veiligheidsregio Haaglanden.

Deze maand
In juni debatteert de gemeenteraad onder andere over een sociaal cultureel centrum in Pijnacker, het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp, Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw, de reïntegratieverordening 2021 en het normaliseren en (de)medicaliseren van onze jeugd.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur online. Bij de vergadering op 14 juni (voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering) kunnen belangstellenden alleen aanschuiven bij een voor hen relevant agendapunt. De laatste fractievergadering van de (vergader)maand op 21 juni (voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering) is iedereen weer welkom. 

Jan Nederveen verstuurt de agenda en de MS Teams-uitnodigingen voor de fractievergaderingen. Als je aan wilt haken kun je dat hem laten weten via j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl
uitgebreid commentaar.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Maas
Jan Nederveen
Saskia Kleewein
Wineke ’t Hart
Dilara Gök

Categories: Fractie