In november stonden twee grote en belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de Omgevingsvisie en de het Energietransitieplan. Daarnaast werd er onder andere vergaderd over het burgerinitiatief “Visie op het groen in het buitengebied”, de locatiekeuze voor het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en de continuering van het ondernemersfonds.
 
Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050
De Omgevingsvisie is het belangrijkste strategische document voor de fysieke leefomgeving. Hierin wordt een beeld geschetst van hoe onze gemeente er in 2050 uit zou kunnen zien en zijn de ambities en doelstellingen voor de lange termijn vastgelegd. 
 
In de Omgevingsvisie staat een kaart van met onze groene buitengebieden. Deze buitengebieden zijn via groene corridors met elkaar verbonden. In die groene hoofdstructuur misten wij en Partij voor de Dieren een groene verbinding tussen de Noord- en Zuidpolder van Delfgauw en tussen de Groenzoom ten zuiden van de N470 en het Balijbos. Alle andere fracties steunden dit voorstel. Dit is winst voor het groen want met die twee extra verbindingen krijgt de biodiversiteit meer kans. Ook voor de inwoners is een groene verbinding een welkome aanvulling voor de verbetering van hun leefomgeving. De raad stemde ook unaniem in met het voorstel om de Ackerdijkse plassen toe te voegen aan de gebieden waar het stil en donker zou moeten zijn. 
 
Helaas kregen onze fractie en die van de Partij voor de Dieren geen steun binnen de raad om het transformatiegebied bij de Katwijkerlaan terug te geven aan de natuur. In plaats daarvan wil de meerderheid van de raad dat daar woningen gebouwd gaan worden. Het zou zo mooi zijn geweest om de Balij en de Groenzoom met elkaar te verbinden. Nu wordt onze gemeente dichter tegen Zoetermeer aangebouwd. Wij vinden wel dat er 4000 woningen gebouwd moeten worden, zoals in de Omgevingsvisie staat, maar deze woningen kunnen ook prima op andere plekken in de kernen gebouwd worden. Daarbij kijken wij naar meer geschikte locaties voor jongeren en ouderen, nabij de voorzieningen. Een voorbeeld daarvan is bij de Parade op de sportvelden van RKDEO en SV Nootdorp. De motie (ingediend met Gemeentebelangen) om te onderzoeken of de sportvelden in Nootdorp naar de rand van het dorp verplaatst zouden kunnen worden kreeg alleen steun van D66 en Partij voor de Dieren.
 
In de Omgevingsvisie staat over de lichthinder van de glastuinbouw: maatwerk voor assimilatiebelichting zorgt ervoor dat de huidige door inwoners ervaren overlast vermindert, maar er nog steeds economisch verantwoord geteeld kan worden. Onze fractie vindt deze ambitie te laag. Dit stimuleert de sector niet om met innovaties en oplossingen te komen voor de lichtoverlast. In de raadsvergadering stelde Jan Nederveen dat het toch hopelijk geen 30 jaar hoeft te duren om dit probleem op te lossen. Daarom pleitten wij er samen met Partij voor de Dieren voor om het voorbehoud “economisch verantwoord” uit de Omgevingsvisie te halen. Helaas zonder steun van de andere partijen.
 
Een motie van VVD, CDA en D66 die het College opdracht geven om vanaf januari 2022 een halfjaarlijkse update te verzorgen naar de raad van de laatste ontwikkelingen binnen de tuinbouw op het vlak van terugdringen van lichtvervuiling en duurzaamheidsontwikkelingen haalde het wel. Dit geeft de gemeenteraad in de mogelijkheid om de ontwikkelingen in de glastuinbouw beter te kunnen blijven volgen. Beter iets dan niets…
 
Energietransitieplan
De kern van de energietransitie is het gebruik van energie terugbrengen, duurzame energie lokaal opwekken, als dat niet gaat, duurzame energie uit de regio halen en zorgen voor draagvlak. In het Energietransitieplan van de gemeente staat beschreven hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen en lokaal invulling geven aan onze ambities.
 
Onze insteek was dat we het een prima plan vinden, maar dat we nog wel een tandje meer ambitie willen. Dus, waar mogelijk en verantwoord, versnellen. Als daar meer menskracht en geld voor nodig is, graag! Alles wat we eerder doen is winst en verdient zich over het algemeen terug. Van de wethouder hebben we hiervoor een toezegging gekregen, dus een motie was niet nodig.

De discussie in de raad werd helaas heel erg gedomineerd door Gemeente (korte termijn) Belangen. Zij zouden, met Trots en Eerlijk Alternatief, de enigen zijn die de belangen van onze inwoners serieus nemen, en dat er dus eerst meer duidelijkheid moet zijn over de precieze uitgaven per huishouden. In het stuk staat ‘woonkostenneutraliteit’ voor onze inwoners centraal, dat wil zeggen dat huishoudens niet meer moeten gaan betalen voor hun energie dan op het moment van invoering. Dus hoe langer we wachten met de stijging van de energieprijzen, hoe duurder het in werkelijkheid wordt voor iedereen. 

Gelukkig is het plan aangenomen en kan onze gemeente nu eindelijk voortvarend aan de slag met de energietransitie.
 
Sociaal-Cultureel Centrum op oude Rabobank locatie
Dankzij een motie van onze eigen Jan-Willem Maas is het college op zoek gegaan naar een betere locatie voor het nieuw te bouwen sociaal-cultureel centrum (inclusief bibliotheek) in het centrum van Pijnacker. Daar kreeg Jan-Willem tijdens de raadsvergaderingen ook van andere fracties waardering voor. De nieuwe locatie (op de plaats van de oude Rabobank aan het Raadhuisplein) is door de raad dan ook unaniem goedgekeurd.
 
Burgerinitiatief Buitengebied
Als inwoner is het mogelijk via een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Een voorstel moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder dat het ondersteund moet worden door ten minste 10 inwoners. 
 
Op initiatief van een aantal groen minnende dorpsgenoten is afgelopen maand beeld- en oordeelvormend vergaderd over een initiatief om het groen in het buitengebied beter te beschermen. De ideeën van de indieners leken op die van ons, al vinden wij het groen in de kernen minstens net zo belangrijk als het groen in het buitengebied. Omdat het voorstel ook als zienswijze bij de Omgevingsvisie is meegenomen is het voorstel niet besluitvormend behandeld. 
 
Ondernemersfonds
Ondernemers die in onze gemeente vastgoed bezitten of huren betalen met een opslag op de OZB mee aan het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN). Dit geld wordt per gebied (bedrijventerrein, buitengebied of winkelcentrum) uitgegeven aan collectieve zaken zoals beveiliging of kerstverlichting. Een keer in de vijf jaar besluit de gemeenteraad of dit fonds wederom met vijf jaar verlengd wordt. Er waren veel twijfels over het functioneren van het bestuur van het OFPN, over het almaar groeiende eigen vermogen omdat sommige ondernemersverenigingen het geld uit het fonds niet uitgeven en het nut en noodzaak van een ondernemersfonds. Onze fractie heeft tegen voortzetting gestemd omdat PvdA en GroenLinks in het verleden al geen voorstander waren van de invoering. We vinden de maatregel te generiek en vinden de uitvoering niet helemaal geslaagd. De gebieden waar het wel goed gaat kunnen wat ons betreft evengoed een BIZ (bedrijven investeringszone) oprichten en we vragen os hardop af of alle beloftes nu ineens wel waargemaakt kan worden. We waren in de minderheid, maar in de komende jaren wordt de vinger wel wat beter aan de pols gehouden.
 
Deze maand
We sluiten het jaar af met een volle raadsagenda:

  • Vaststelling bestemmingsplan Hart van Nootdorp
  • VOBP Vrijenban
  • Regiovisie transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke opvang naar Maatschappelijk wonen
  • Inkoopvisie ondersteuning (WMO) H5
  • Wijziging programma Centrumlijn
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs

 
Fractievergaderingen
In verband met de huidige maatregelen vinden de fractievergaderingen weer online plaats. Je kunt de vergaderingen van 6 en 13 december (waarin de oordeelvormende raadsvergaderingen worden voorbereid) bijwonen als je mee wilt discussiëren over een specifiek onderwerp. De fractievergadering voorafgaand aan de besluitvormende vergadering (20 december) is voor iedereen toegankelijk. De link naar de vergadering in MS Teams is op te vragen bij j.nederveen@pijnacker-nootdorp.nl

Wij wensen iedereen een fijne sinterklaasavond en blijf gezond,

Met vriendelijke groet,

Wineke ’t Hart
Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Dilara Gök

Categories: Fractie