Vorige week donderdag was de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze samenstelling. Er stonden behoorlijk veel onderwerpen op de agenda. In deze nieuwsbrief gaan we in op het uitvoeringsplan regiovisie jeugdhulp 2022, het ontwerpbestemmingsplan Bieslandse Bos, de nota parkeernormen en de startersleningen.
 
Uitvoeringsplan regiovisie jeugdhulp 2022
Dit uitvoeringsplan is naar aanleiding van een motie (die niet door ons gesteund is) ter besluitvorming naar de raad gegaan. De wethouder, onze eigen Marieke van Bijnen, heeft de vragen van de raad naar tevredenheid beantwoord, waardoor het stuk als hamerstuk naar de besluitvorming is gegaan. Onze fractie ging akkoord met het uitvoeringsplan.
 
Ontwerpbestemmingsplan Bieslandse Bos
Het gebied van het ontwerpbestemmingsplan Bieslandse Bos beslaat het buitengebied ten noorden van Delfgauw en Pijnacker-West. In de loop der jaren is op meerdere adressen in dit gebied in strijd met het bestemmingsplan gebouwd of is een bestemming gewijzigd (bijvoorbeeld een extra schuur, een nieuw vergadercentrum of een net te grote woning). Het zijn bijna allemaal locaties met een lange geschiedenis. In dit ontwerpbestemming wordt voorgesteld om op vijftien adressen het huidig gebruik te legaliseren. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan dan met een schone lei gehandhaafd worden.
 
Wij hebben gemengde gevoelens bij dit bestemmingsplan. Onrechtmatig handelen wordt beloond. We snappen ook dat er in situaties die soms al meer dan 10 jaar bestaan niet meer moeten worden gehandhaafd.  Wij willen dat het buitengebied groener wordt en minder autoverkeer aantrekt. Kijkend naar de lijst met wijzigingen en onze visie op het buitengebied vonden wij twee voorstellen ongewenst.
 
Op de Bieslandseweg 2 in Delfgauw wordt de voormalige manege herbestemd tot paardenfokkerij inclusief twee bedrijfswoningen. Er staat nu één woning. De paardenfokkerij kunnen we steunen. Het betekent minder verkeer op de Noordeindseweg dan de oude bestemming manege. De extra woning lijkt ons niet nodig. De kans is groot dat de tweede woning vakantiewoning wordt. We hebben het amendement om de Bieslandseweg uit het bestemmingsplan te halen gesteund maar er was geen meerderheid.
 
Op de Laakweg 24 in Nootdorp is een te grote schuur gebouwd. De schuur staat op 300m2 grond die een vorige eigenaar van Staatsbosbeheer heeft gekocht.  De grond had de bestemming “Recreatieve doeleinden Bos en Natuurgebied” en krijgt de bestemming “wonen”. Gemeentebelangen, Partij voor de Dieren en Eerlijk Alternatief wilden de schuur uit het bestemmingsplan halen. Ook wij vinden het onbegrijpelijk dat we natuur inruilen voor een grote schuur. Daar wordt het buitengebied echt niet groener van. Het college stelde dat er dan een situatie ontstaat die juridisch niet kan. Een particulier heeft dan een kavel met de publieke bestemming natuur en recreatie. Na een zeer lange discussie in de raad met de nodige schorsingen hebben wij geconcludeerd dat het niet verstandig is om de Laakweg 24 uit het ontwerpbestemmingsplan te halen. Dat leidt meteen tot juridisch touwtrekken tussen de eigenaar en de gemeente. Wij hebben een motie ingediend die oproept tot een oplossing die juridisch correct is en leidt tot een verbetering van kwaliteit van het groen. Als die oplossing ons niet aanstaat kunnen we bij de vaststelling van het bestemmingsplan alsnog tegen de Laakweg 24 stemmen. Het bestemmingsplan en onze motie zijn aangenomen.
 
Nota parkeernormen
Het doel van de nota Parkeernormen 2021 is te zorgen dat bij nieuwbouw, inbreiding, uitbreiding of functiewijzigingen van een gebouw of terrein voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is voor de eigen parkeerbehoefte en daarmee parkeeroverlast in de openbare ruimte te voorkomen. De parkeernormen in deze nota zijn volgens deze nota gebaseerd op de parkeerkencijfers van CROW. Dat is een kennisplatform en netwerkorganisatie voor infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte. De richtlijnen van CROW werken met parkeerkencijfers met bandbreedtes, met gebiedstyperingen centrum, schil en rest bebouwde kom en met een correctie op de norm voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. De richtlijnen voor parkeernormen van CROW worden door bijna alle Nederlandse gemeenten gebruikt. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt zichzelf een uitzondering vanwege een “relatief hoog autobezit” en heeft de parkeernormen daarom fors naar boven bijgesteld. Bij nieuwe plannen moet de bouwer daardoor meer parkeervakken bouwen dan nodig is. Het gevolg is een duurder koophuis of een hogere huur en bij sociale woningbouw, die al een maximum huur hebben, een kleinere woning. We hebben twee amendementen ingediend. In het eerste amendement zijn alle parkeernormen in lijn gebracht met de CROW-richtlijnen in het tweede amendement is dat alleen voor de betaalbare woningen gedaan. Beide amendementen kregen de steun van D66 en de Partij voor de Dieren. De andere partijen vonden te hoge normen een prima voorstel. Ons werd verweten asociaal te zijn omdat wij mensen in een sociale huurwoning geen plek voor hun auto gunnen.
 
Nieuw krediet Startersleningen
Het voorstel om een nieuw krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de startersleningen en dit te verwerken bij de Kadernota 2022 werd aangenomen. Ook onze fractie stemde voor. Wel diende Saskia namens Progressief een motie in die tweeledig was. Nu is het zo dat wat er van de leningen terugbetaald wordt in de algemene reserves terecht komt en als er nieuw budget nodig is, dit aan de gemeenteraad gevraagd wordt. In de motie wordt het college opgeroepen om de mogelijkheid van een ‘revolverend fonds’ te onderzoeken, zodat het terugbetaalde geld terugvloeit in het fonds. Daarnaast willen we voorkomen dat de pot leeg raakt, zodat nu het geval is, en dat het college eerder bij de raad aan de bel trekt als de bodem in zicht is. Deze motie is aangenomen.
 
Moties vreemd aan de agenda
Naast bovenstaande onderwerpen werden er twee moties aangenomen: de mogelijkheden en het enthousiasme voor het aanstellen van een kinderburgemeester worden onderzocht en de woningen aan de Stationsstraat in Pijnacker mogen een dakopbouw plaatsen. Over dat laatste onderwerp waren de meningen in onze fractie verdeeld. 
 
Tot slot
Dit is de laatste nieuwsbrief van de huidige fractie. We hebben jullie maandelijks geïnformeerd over de lokale politiek en onze inbreng. Hartelijk bedankt voor de positieve reacties die we daarop hebben ontvangen. Dat hebben wij zeer gewaardeerd. De komende weken gaan wij ons richten op de verkiezingscampagne, waarover jullie via de “campagneflitsen” worden geïnformeerd. Op 29 maart zwaait de oude gemeenteraad af en op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna kunnen jullie het maandelijkse politieke nieuws weer in jullie e-mailbox verwachten.
 
Bedankt voor het vertrouwen en vergeet niet te gaan stemmen!
 
Met groene en sociale groet,
 
Saskia Kleewein
Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Wineke ’t Hart
Dilara Gök

Categories: Fractie