Afgelopen donderdag nam wethouder Ilona Jense afscheid van de raad en werd haar opvolger Bart van Straten (VVD) benoemd tot wethouder. Daarnaast werd afgelopen maand gedebatteerd en besloten over de volgende onderwerpen:

Concept uitwerking participatiebeleid
In dit beleidsstuk staat hoe de gemeente de bewoners meer gaat betrekken bij de besluitvorming. De kern is dat de gemeente vooraf en op gestructureerde wijze nadenkt over de participatie en welke inwoners betrokken moeten worden. Inspraak blijft, maar vindt plaats als er al een voorstel ligt. Participatie is voorafgaand aan de besluitvorming en heeft als doel inwoners meer te betrekken om tot een beter beleidsvoorstel te komen. Onze fractie vindt dit uiteraard een goede zaak, maar tijdens de beeldvormende vergadering betoogde Saskia wel dat het er op papier mooi uitziet, maar dat we het nu gewoon moeten gaan doen, aangezien het nog te vaak misgaat in het communiceren met bewoners over (ruimtelijke) plannen.

Evaluatie en vervolgstappen duurzaamheidslening en energieadvies
Het college stelt voor te stoppen met de gemeentelijke duurzaamheidslening en de inwoners bekend te maken met het Nationaal Warmtefonds. Daarnaast wil het college energiebesparing stimuleren door collectieve inkoop, de inzet van energiecoaches en een korting op het inwinnen van Energieadvies. Als fractie denken we dat het nut van energiebesparing breder wordt ervaren en steunen we alle maatregelen die het mogelijk maken dat ook de armste groepen mee kunnen doen. Onze fractie heeft het amendement van D66 om de gemeentelijke duurzaamheidslening te behouden gesteund. Dit amendement is aangenomen.

Hondenpension Oude Polder (tussen N470 en Tolhek)
Het College kreeg de opdracht een alternatieve locatie te zoeken. Er was veel weerstand onder de bewoners van de wijken Tolhek en Klapwijk. Wij noemden het in november 2020 al een ongeschikte locatie: het overlastprobleem wordt verplaatst van de ene woonwijk naar de andere en een duidelijke scheiding tussen de bewoonde en groene omgeving verdwijnt. 

Jan-Willem maakte ook nu duidelijk dat deze plek wat ons betreft ongeschikt is. Wat de Oude Polder betreft stelden wij voor dat de wijzigingsbevoegdheid wordt weggehaald zodat er ook in de toekomst niet wordt gebouwd. We zijn niet tegen een hondenpension in onze gemeente, maar willen dat er betere locatie wordt gevonden.

De gemeenteraad heeft de besluitvorming over een nieuwe locatie voor een hondenpension opgeschort. Er volgt nu een informatieavond waarop met de wethouder naar alternatieve locaties wordt gekeken. Wat ons betreft had het onderwerp op de agenda mogen blijven staan. We waren tegen, zijn tegen en zullen de volgende keer ook tegen zijn.

Startnotitie integraal veiligheidsplan
De startnotitie heeft brede steun van de gemeenteraad. Het is een stuk op hoofdlijnen. Er staan thema’s opgaven in, die de gemeente de komende tijd met interne en externe stakeholders verder gaat uitwerken in een integraal veiligheidsplan. Daarna gaat de gemeente de wijken in om gesprekken met inwoners te voeren. We hadden als aanmerking dat het plan jeugdoverlast en middelengebruik bij jongeren in één adem noemt. Ook in andere leeftijdsgroepen leidt middelengebruik tot ongewenst gedrag. De portefeuillehouder heeft toegezegd dit mee te nemen in het vervolgtraject.

Beheerplan wegen 2022-2025
Fractielid van buiten de raad Tim Geutjes maakte zijn debuut met dit onderwerp. In het beheerplan wegen wordt vastgesteld welke wegen de komende jaren aan een totale herinrichting en welke aan groot onderhoud toe zijn. Daarnaast wordt het budget voor regulier (klein) onderhoud geregeld. Wij vroegen aandacht voor een integrale aanpak bij herinrichting en groot onderhoud, waarbij dus niet alleen gekeken wordt naar riolering, ruimtelijke inpassing, materiaalgebruik en klimaatbestendige aanleg, maar daarbij ook meteen gekeken wordt naar inrichting geschikt voor mensen die leven met een beperking, maar ook bijv. een dementievriendelijke inrichting in de buurt van zorgcentra.
Daanaast vroegen we aandacht voor participatie van de bewoners bij herinrichting en groot onderhoud, we willen dat zij mee kunnen denken en besluiten over hun eigen leefomgeving. In beide gevallen zegde de wethouder toe dit mee te nemen in de uitwerking.

Rekenkameronderzoek afvalbeleid
Jan-Willem Maas is benoemd als tijdelijk lid van de rekenkamer voor het onderzoek naar het gemeentelijk afvalbeleid. Er waren nog twee andere raadsleden die dit graaag wilden gaan doen, maar Jan-Willem is in de prijzen gevallen. De juiste man op de juiste plek, want Jan-Willem is al jaren woordvoerder op dit onderwerp.

Overige onderwerpen

 • Verklaring van geen bedenkingen Langelandseweg 18 
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Keizershof 2018’
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021′.
 • Ontsluitingsweg Oude Polder
 • Ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen voor realiseren sociaal cultureel centrum op locatie Emmapark 84 te Pijnacker.
 • Rekenkameronderzoek implementatie Omgevingswet

Volgende maand

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Balij-Bieslandse bos 2022’
 • Regionale Risicoplan en Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en risicobeheersing
 • Zienswijze vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
 • Gewijzigde vaststelling “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022”
 • Startnotitie ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Neem contact met ons op als je wilt weten wanneer we welk onderwerp voorbereiden of kom gewoon langs. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Met een groene en sociale groet,

Saskia Kleewein (saskia@progressiefpn.nl)
Jan-Willem Maas (jan-willem@progressiefpn.nl)
Kavita Hira (kavita@progressiefpn.nl)
Dilara Gök (dilara@progressiefpn.nl)
Tim Geutjes (tim@progressiefpn.nl)
Mirjam Hubert (mirjam@progressiefpn.nl)

Categories: Fractie