Bestaanszekerheid, werkgelegenheid en economie

Bestaanszekerheid voor alle inwoners is ons streven en dat moet lukken in onze relatief rijke gemeente. Veel mensen werken buiten onze gemeente, maar ook lokaal moeten er voldoende en zekere banen zijn. Inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geven wij een extra steun in de rug. We investeren in levendige winkelcentra. Ondernemers die duurzaamheid serieus nemen en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen en willen bieden, hebben bij ons een streepje voor.

  • Bestaanszekerheid voor alle inwoners.
  • Bijzondere bijstand voor meer inwoners toegankelijk maken met lage inkomens.
  • Levendige winkelcentra.
  • Duurzame en maatschappelijk betrokken ondernemers.
Bestaanszekerheid bieden met begeleiding naar werk

“Werkzoekenden verdienen begeleiding naar duurzaam werk met goede omstandigheden.”

Ons uitgangspunt bij het begeleiden naar werk is het verbeteren van de bestaanszekerheid van de inwoner. Werk zorgt ook voor persoonlijke ontwikkeling en een sociaal netwerk. Dat betekent dat we niet alleen sturen op minder inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering. We willen onze inwoners helpen banen te vinden die bestaanszekerheid geven op lange termijn. De groep werkzoekenden met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Het gaat daarbij om de volgende groepen: alleenstaande ouders, statushouders, 50-plussers en inwoners met een arbeidsbeperking. Met een persoonlijke en intensieve aanpak willen we hun posities op de arbeidsmarkt verbeteren.

Bijzondere bijstand voor meer mensen met een laag inkomen

“Met een baan met een heel laag inkomen is het heel lastig om rond te komen.”

Mensen die tot 130% van het sociaal minimum verdienen met hun werk, komen wat ons betreft in aanmerking voor inkomensondersteunende maatregelen. Het sociaal minimum is niet hoog genoeg, zeker niet in deze tijd waarin alle kosten voor het dagelijks leven zo snel stijgen. Progressief PN wil door extra geld te besteden het welzijn verbeteren en de participatie vergroten van de mensen die dit het meeste nodig hebben. We gaan inwoners met veel kosten voor zorg extra ondersteunen. We komen met een tegemoetkoming om een deel van het eigen risico te beperken. Ook willen we uitkeringsgerechtigde jongeren tot 27 jaar sneller helpen aan een uitkering, vier weken wachten is te lang. Hiermee voorkomen we dat kwetsbare jongeren in de financiële problemen raken.

Voedselbank structureel financieel ondersteunen

“We vinden het onmenselijk dat mensen niet voldoende eten kunnen kopen.”

De Voedselbank wil eigenlijk overbodig zijn. Progressief PN is het hiermee eens. De gemeentelijke regelingen zouden een bestaansminimum moeten garanderen voor iedere inwoner. Helaas lukt dat in een aantal gevallen niet. In onze gemeente zijn in ongeveer 200 huishoudens aangewezen op de noodhulp van de Voedselbank. Wij willen de Voedselbank aanvullend ondersteunen om meer gezonde levensmiddelen- liefst vanuit onze eigen tuinders-te kunnen bieden. Ook willen we de bekendheid van de gemeentelijke regelingen bij de gebruikers vergroten.

Bevorderen van werkgelegenheid

“Meer banen is meer kans op bestaanszekerheid; zo simpel is het.”

We willen ruimte geven aan ondernemingen die banen voor onze inwoners bieden. Hiermee brengen we wonen en werken dichter bij elkaar. Dit helpt inwoners voor wie te grote reisafstanden naar werk niet te betalen zijn. Werkgevers die banen voor een lange periode hebben voor de mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, hebben bij ons een streepje voor.

Zorgen voor bruisende winkelcentra

“Levendige winkelcentra zijn goed voor onze ondernemers en voor de inwoners.”

Levendige winkelcentra zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Hier doen we onze inkopen in winkels of op de markt en bezoeken we horeca en culturele voorzieningen: hier ontmoeten wij elkaar. Voor alle wekelijkse boodschappen moeten onze inwoners in onze eigen winkelcentra terecht kunnen. Diversiteit in het aanbod van de winkels en horeca vinden we daarbij belangrijk. We investeren met de vastgoedeigenaren en het ondernemersfonds in de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, voldoende openbare toiletten en watertappunten. Leegstand voorkomen we door kleinschalige bedrijvigheid en tijdelijke initiatieven. Wij willen meer ruimte voor maatschappelijke functies, zoals huisartsen en een apotheek, in de winkelcentra.

Verduurzamen glastuinbouwbedrijven en bedrijventerreinen

“Progressief PN werkt graag samen met ondernemers aan duurzaamheid.”

Onze gemeente is van oudsher een glastuinbouwgemeente en daar zijn we trots op. De glastuinbouw staat voor de uitdaging de sector duurzaam te maken. Dat betekent dat de productiewijze niet schadelijk is voor de leefomgeving. Dat betekent in ieder geval: geen afvalwaterlozing in sloten en geen overlast door licht van kassen.

Wij stimuleren onze ondernemingen op de bedrijfsterreinen om zo duurzaam mogelijk te worden. Voor vrijgekomen kavels kiezen we voor ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen sociaal en duurzaam aanbesteden.