Een sociale samenleving vol talenten en kansen voor iedereen

Progressief PN zet zich in voor iedereen: van jong tot oud en met alle achtergronden. We willen investeren in een levendige gemeenschap, waarin eenzaamheid wordt voorkomen, mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund voelen en een levendig verenigingsleven mogelijk is. We willen de kansen op een lichamelijk en mentaal gezond leven vergroten, sport en cultuur ook toegankelijk maken voor mensen met een krappe beurs en mensen met een beperking betrekken bij het inclusiever maken van onze gemeente. We bieden mensen ondersteuning bij het aanleren van basisvaardigheden en we bieden statushouders kansen een menswaardig bestaan op te bouwen. Wij zetten sterk in op de preventie, voordat de problemen complexer worden. Dat geldt voor de jeugd- en opgroeihulp, kinderarmoede bestrijden en de begeleiding van mensen in de bijstand of met schulden.

  • Bestrijden van kinderarmoede.
  • Investeren in een levendige gemeenschap.
  • Kansen vergroten om mee te doen voor het welzijn van iedereen.
  • Sterk inzetten op preventie.
Een kansrijke start voor ieder kind bieden

“We zetten in op de meest kwetsbare kinderen; zij hebben de ondersteuning het hardste nodig.”

We willen dat onze kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Opgroeien gaat met vallen en opstaan, dat is normaal. We sluiten aan bij de veerkracht, weerbaarheid en het zelfvertrouwen bij onze kinderen. Door te veel kinderen te laten helpen door professionele hulpverleners moeten de meest kwetsbare kinderen echter wachten op passende hulp. We willen daarom meer inzetten op preventie. We zetten extra praktijkondersteuners jeugd en schoolmaatschappelijk werkers in en we willen meer activiteiten voor kinderen en jongeren en informele hulp in gezinnen.

We laten gezinnen niet los, vragen gericht naar ervaringen en passen de lessen hiervan toe in de praktijk. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van losse basisscholen en kinderopvang naar Integrale Kindcentra. Peuters met risico op een taal- of sociale achterstand krijgen een goede start in de VVE- peuterspeelzaal.

Bestrijden van kinderarmoede

“Wij willen niet dat kinderen in armoede opgroeien in onze gemeente.”

Ongeveer 600 kinderen groeien in onze gemeente op in armoede. Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan of geen kinderfeestje kunnen geven. Kinderarmoede zou niet mogen bestaan in onze gemeente. We vinden het van groot belang om deze gezinnen ruimhartiger te ondersteunen met inkomensregelingen. Ook willen we integraal gezinnen helpen door vroegtijdiger in te zetten op schuldpreventie om grotere problemen te voorkomen. We hechten veel waarde aan de samenwerking met organisaties op dit terrein, zoals de Schuldhulpmaatjes en kerken.

Structureel inzetten op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

“Eenzaamheid heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van een grote groep inwoners.”

Bijna de helft van onze volwassen inwoners is matig tot (zeer) ernstig eenzaam en 20% van onze inwoners geeft aan dat hun eenzaamheid in de coronatijd is toegenomen. De gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn groot. Er wordt ingezet op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij jongeren, volwassenen en ouderen met allerlei achtergronden. De gemeente werkt samen met vele partners- zoals kerken, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en vrijwilligersorganisaties- samen in het nieuwe netwerk ‘Sociale Bindingen’. Progressief PN wil de komende vier jaar een structureel werkbudget beschikbaar stellen om deze aanpak te verstevigen.

Actiever onze mantelzorgers ondersteunen

“Overbelasting van mantelzorgers vraagt om een visie voor de langere termijn.”

Veel inwoners zorgen met liefde voor hun partner of ouder als mantelzorger. Er gaat veel goed op het gebied van ondersteuning en waardering van mantelzorgers door de inzet van de welzijns- en vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld met de jaarlijkse viering van de Week van de Mantelzorg. Er zijn mantelzorgers die zich overbelast voelen. Door de vergrijzing groeit deze groep. We hebben een nieuwe aanpak nodig waarbij we mantelzorgers actiever gaan ondersteunen. Ook bereiden we ons voor op de toekomstige vraag naar mantelzorg. We bouwen aan nieuwe netwerken in de wijken, waardoor inwoners elkaar meer gaan ondersteunen. We zetten extra respijtzorg in, zoals vrijwilligers die de mantelzorg tijdelijk overnemen.

Investeren in vrijwilligerswerk en daarmee ondersteunen van verenigingen

“Het aantal vrijwilligers is in de coronatijd afgenomen, maar we hebben hen nog steeds hard nodig.”

Veel van onze inwoners zijn actief in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers dragen bij aan verbinding tussen mensen in een levendige samenleving en het voortbestaan van bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen. Wij zien twee uitdagingen voor het vrijwilligerswerk: enerzijds is in de coronatijd het aantal actieve vrijwilligers in onze gemeente afgenomen en anderzijds is de behoefte aan vrijwilligerswerk en de beschikbaarheid van vrijwilligers aan het veranderen doordat de bevolking vergrijst. Progressief PN wil samen met de verenigingen zicht krijgen op de behoefte aan vrijwilligers en met een gerichte aanpak komen waarin de werving, begeleiding en erkenning van vrijwilligers centraal staat. We kijken hierbij nadrukkelijker naar de wens van vrijwilligers.

Investeren in gezondheidsbevorderende activiteiten

“We willen de gezondheidskloof tussen arme en welvarende inwoners kleiner maken.”

Progressief PN wil extra aandacht voor gezondheid. Belangrijk voor onze gezondheid is meer bewegen, gezonde voeding, minder gebruik van alcohol en tabak en het tegengaan van eenzaamheid. De gezondheidskloof in Nederland is iets hardnekkigs: armere mensen leven zes jaar korter én maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid. We willen dit oplossen. Ook vragen we aandacht voor gezondheid in de openbare ruimte van de gemeente.

Voldoende voorzieningen voor sport en cultuur

“Wij willen sport en cultuur toegankelijk maken voor zoveel mogelijk inwoners.”

Progressief PN zet zich al jaren in voor genoeg goede voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. We willen meer investeren in een passend aanbod van kunst en cultuur en sport. Wij zijn blij met de komst van het sociaal cultureel centrum in het centrum van Pijnacker. Culturele activiteiten en lessen moeten meer toegankelijk worden voor inwoners met een krappe beurs.

De afgelopen jaren zijn mooie investeringen gedaan in sportzalen en sportvelden. Hierbij ligt de focus tot nu toe vooral op georganiseerde sporten. We willen meer ruimte voor individuele sporters door bijvoorbeeld het aanleggen van extra hardloop- en skateroutes. Daarnaast willen we in het buitengebied meer bankjes, zodat ouderen en inwoners die tijdens hun wandeling even moeten rusten dit ook kunnen doen.

Een toegankelijke gemeente voor iedereen realiseren

“Drempels weghalen voor zoveel mogelijk mensen is een win-win situatie.”

We willen samen met ervaringsdeskundigen een lokale inclusieagenda opstellen. Zo kunnen we elk jaar de toegankelijkheid en leefsituatie van mensen met een beperking verbeteren. Het gaat om een brede doelgroep, met verschillende beperkingen en leeftijden. Ook kiezen we voor een beweeg- en dementievriendelijke openbare ruimte waar ouderen en inwoners met een beperking zich goed in kunnen bewegen.

Vergroten van basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden

“Betere basisvaardigheden maken een groot verschil in de levens van mensen.”

Progressief PN wil een actieprogramma gericht op het versterken van basisvaardigheden van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of het gebruik van de computer. Meerdere organisaties en vrijwilligers werken al aan het vergroten van deze basisvaardigheden. Met een gezamenlijk actieprogramma willen we ervoor zorgen dat het al onze inwoners lukt om online een afspraak te maken, het rapport van hun (klein)kind te lezen, financiën goed bij te kunnen houden én om een baan te vinden.

Zorgen voor een goede inburgering voor statushouders

“Statushouders doen mee in onze samenleving.”

De nieuwe Wet Inburgering geeft kansen om deze nieuwe inwoners in onze gemeente een goede start te geven. We zorgen voor een succesvolle en snelle inburgering op maat. We sluiten aan bij het talent en vaardigheden van onze inwoners, dus ook bij onze statushouders. Onze nieuwe inwoners zijn welkom. Door deelname aan sportieve, culturele en sociale activiteiten worden zij deel van onze gemeenschap.