Betrouwbaar bestuur, goede dienstverlening en communicatie

Progressief PN staat voor een duidelijk en deskundig bestuur. We strijden voor onze idealen. Op veel beleidsonderwerpen werken we samen met andere gemeenten in de regio. We willen altijd ook positief kritisch naar onze eigen gemeentelijke dienstverlening blijven kijken. Daar hoort wat ons betreft een onafhankelijke lokale ombudsman bij. Participatie zien we als breder dan inspraak en we willen meer mensen betrekken bij de ontwikkeling van beleid.

  • Vertrouwen in de politiek.
  • Verbeteren regionale samenwerking.
  • Toegankelijke dienstverlening en communicatie.
  • Meer ruimte voor participatie van inwoners.
Duidelijke politiek en betrouwbaar besturen

“Wij werken aan vertrouwen.”

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Progressief PN wil dat de gemeente aan onze inwoners laat zien dat wij voor én met hen werken. Wij werken mee aan herstel van dit vertrouwen, met speciale aandacht voor ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Wij willen dat inwoners actief en op tijd betrokken worden bij keuzes die hen raken en dat onze lokale overheid een luisterend oor heeft. We maken onze politieke afwegingen op basis van inspraak en advisering, het algemeen belang en dit verkiezingsprogramma. Duurzaamheid en sociaal beleid zijn onze basisuitgangspunten. Zo zorgen we voor een duidelijk navolgbaar beleid waarin gemaakte keuzes goed worden uitgelegd.

Regionale samenwerking verbeteren

“Pijnacker-Nootdorp werkt op allerlei manieren samen in de regio. Gelukkig maar.”

Progressief PN wil meer regionale samenwerking op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening, omdat de schaal voor deze opgaven veel groter is dan onze eigen gemeente. We hebben een gezamenlijke regionale woonopgave. We helpen ook omliggende steden met de sociale problematiek waar zij mee te maken hebben. Ook is het verstandig om over bepaalde zaken, zoals betaald parkeren, goede afspraken te maken met onze buurgemeenten. Regionale samenwerking vraagt wel om een betere democratische sturing en controle door onze gemeenteraad.

Toegankelijke gemeentelijke dienstverlening en communicatie verzorgen

“Progressief PN is voorstander van een lokale ombudsman.”

De gemeentelijke medewerkers zijn in het algemeen open en dienstverlenend naar onze inwoners, maar soms heeft een inwoner een ander beeld. Daarom willen wij een onafhankelijke ombudsman op gemeentelijk niveau. Hiermee laat de gemeente zien open te staan voor en te leren van de ervaringen van inwoners als iets in hun ogen misgaat. De website van de gemeente en de gemeenteraad moet toegankelijk zijn voor de inwoners. Met ingang van 2022 verbetert de ondertiteling van de gemeenteraadsvergaderingen. De communicatie met inwoners is gericht op het voor iedereen in begrijpelijke taal uitleggen van het gemeentelijke beleid. Onjuiste interpretaties van dat beleid wordt meteen gecorrigeerd.

Werk maken van burgerparticipatie

“We mogen meer doen om mensen te betrekken bij het beleid.”

Progressief PN zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en iedereen zichzelf kan zijn. Hiervoor is van belang dat onze gemeente open staat voor initiatieven van inwoners en organisaties. Ook groepen die minder vanzelfsprekend participeren moeten worden uitgenodigd, zoals jongeren, mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Wanneer er een visie over doorstromen van ouderen naar kleinere woningen wordt geformuleerd, kan dit niet zonder hun inbreng. Ook werken we graag samen met en hechten we veel waarde aan de inbreng van de vele betrokken inwoners, (wijk)verenigingen, belangenorganisaties en adviesraden op het gebied van cultuur, milieu, sport en het sociaal domein. We staan open voor inwoners die de gemeente willen uitdagen om gemeentelijke taken over te nemen (Right to Challenge).