Speciale aandacht voor onze kernen

“Elke kern heeft een uniek karakter, dat we willen versterken.”

In dit hoofdstuk werken we uit wat de uitgangspunten in het verkiezingsprogramma betekenen voor onze kernen. We noemen een aantal aandachtspunten die specifiek voor de kernen van belang zijn.

Pijnacker
 • Inzetten voor een succesvolle invulling van het sociaal cultureel centrum dat gebouwd wordt in het centrum. Hier moeten allerlei functies een mooie plek gaan krijgen voor de cultuurbeoefenaars uit de gemeente.
 • Steunen van maatregelen die het project aardgasvrij Klapwijk tot een succes maken en ervoor zorgen dat het overstappen van gas naar warmtenet voor iedere inwoner betaalbaar is.
 • Versneld inzetten op isoleren van woningen met een ongunstig energielabel door middel van hierop gerichte subsidies. Pijnacker heeft een groot aantal woningen die een goede isolatie nodig hebben. De bewoners gaan dat merken in hun maandelijkse kosten voor het verwarmen van hun huis.
 • Zorgen voor een ontmoetingsplek in elke wijk. Bij de nieuwbouwwijken nemen we dit mee in ons oordeel over de bouwplannen. Ook bestaande wijken zouden zo’n plek moeten krijgen.
Nootdorp
 • Zorgen voor een ontmoetingsplek in het uiteindelijk ontwerp voor het Hart van Nootdorp: een multifunctionele ruimte, waar diverse verenigingen en de SWOP terecht kunnen.
 • Levendiger maken van de Dorpsstraat: behoud van het dorpse karakter, de straat autoluw maken en meer kleine speciaalzaken en horeca.
 • Extra inspanningen om de Dobbeplas vrij van blauwalg te houden.
 • Onderzoeken van een snellere buurtbusverbinding tussen Nootdorp en Pijnacker.
 • Mogelijk maken dat kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zwemles willen, ook terecht kunnen in het Hofbad. Nu is dat alleen mogelijk in de Viergang en dat is een drempel voor de kinderen uit Nootdorp.
Delfgauw
 • Lichthinder van de glastuinbouwbedrijven binnen 10 jaar stoppen.
 • Samen met de omwonenden realiseren van het herinrichtingsplan van de S-bocht.
 • Het glastuinbouwgebied in de Noordpolder de komende 10 jaar behouden als tuinbouwgebied.
 • De Komkommerweg doortrekken naar de Hoefslag.
 • Vergroenen van het plein en parkeerplaats van het winkelcentrum en toevoegen van meer fietsenstallingen.
 • De groene buffer langs de A13 samen met de bewoners veranderen in een buurtpark met ruimte voor ongeorganiseerde buitensporten.
Oude Leede en het buitengebied
 • Versterken van de identiteit van Oude Leede en het buitengebied: bestaande gebouwen behouden en nieuwe woningen beter laten passen bij de oorspronkelijke bebouwing.
 • Openhouden van het buitengebied, versterken van de natuurwaarden en agrarische bedrijven.
 • Een fietstunnel realiseren onder de A13 ter hoogte van de Ackerdijkseweg om de recreatieve waarde van dit gebied te versterken.
 • Samen met bewoners en bedrijven plannen maken om de hoeveelheid auto’s op de Noordeindseweg te verminderen. We willen een stop op nieuwe initiatieven die tot nog meer auto’s leiden.
 • Voorkomen dat de Zuideindseweg net als de Noordeindseweg te druk wordt.
 • De homo-ontmoetingsplek ten zuiden van Ruyven beter herkenbaar maken om ongewenste ontmoetingen te voorkomen en samen met de gebruikers het beheer verbeteren.