Wonen in gezonde en leefbare wijken

Progressief PN wil bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis. Tot 2050 komen er in onze gemeente 4000 woningen bij. Vooral voor jongeren en ouderen zijn meer woningen nodig. We willen onze jongeren perspectief bieden op een betaalbare woning en voor ouderen doorstroommogelijkheden realiseren. We willen goede maatschappelijke voorzieningen in de wijken, ontmoetingsplekken, mooi groen en wandel- en fietspaden.

  • 4000 nieuwe woningen erbij
  • Meer sociale huur en betaalbare woningen.
  • Passende woningen voor jongeren en ouderen.
  • Maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplekken in de wijken.
Tot 2050 komen er 4000 woningen bij

“We willen zoveel mogelijk in de kernen bouwen en zo min mogelijk groen opofferen.”

Er komen tot 2050 zo’n 4000 nieuwbouwwoningen bij, dit is zo opgenomen in de Omgevingsvisie. Wij zijn het eens met deze woningbouwopgave. Ons uitgangspunt is dat deze woningen circulair, bijvoorbeeld met duurzaam hout, worden gebouwd. We willen deze woningen binnen de kernen laten bouwen of op locaties waar verouderde kassen staan, zoals de Dwarskade in Nootdorp en tussen de Westlaan en Tuindershof in Pijnacker. De Balijade willen we grotendeels teruggeven aan de natuur. Op de nieuwbouwlocaties komt een bouwprogramma met meer verschillende woningtypen. Ook pleiten wij voor betaalbare appartementen voor jongeren of ouderen en dus willen wij hoogbouw met meer dan vier verdiepingen toestaan. Bij de nieuwbouw van woningen zien we ouderen en jongeren als belangrijke doelgroepen waar wij ons op richten.

Regelen van woningen voor doelgroepen

“Een wachttijd van ruim vijf jaar voor een sociale huurwoning is niet aanvaardbaar.”

In onze gemeente zijn weinig sociale huurwoningen (ongeveer 20%) en woningen voor speciale doelgroepen. Landelijk is vastgesteld dat 30% van de woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Daarnaast is er extra aandacht nodig voor kwetsbare doelgroepen. Wij willen naar het landelijke percentage toegroeien door 40% van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor sociale huur. Daarmee zorgen we voor meer sociale huurwoningen voor onze inwoners. Initiatieven die de sociale woningvoorraad verminderen zullen we niet steunen. Ook is er aandacht nodig voor de bouw en het behoud van middeldure huurwoningen, betaalbare koopwoningen voor starters, appartementen voor ouderen en woningen voor kwetsbare groepen zoals mensen met psychische problematiek of met dementie. Voor jongeren denken wij bijvoorbeeld aan appartementen met gedeelde voorzieningen, zoals in studentenhuizen het geval is. We werken mee aan initiatieven van wooncoöperaties.

Passend wonen voor onze ouderen mogelijk maken

“Passende woningen voor onze ouderen zijn dringend nodig.”

Onze gemeente staat voor een enorm grote opgave om onze ouderen in de komende jaren passend te laten wonen. Dit komt door de steeds groter wordende groep ouderen. We willen ervoor zorgen dat ouderen langer en verantwoord zelfstandig kunnen wonen in de eigen woning. Dit perspectief willen we ook bieden aan ouderen die hun eengezinswoning willen verlaten om naar een (betaalbaar) appartement te verhuizen, zodat doorstroming wordt bevorderd. We willen dat op meer plekken wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden. Progressief PN zet zich in om wonen te combineren met welzijn en zorg. Ook willen wij extra kleinschalige verpleeghuisplekken realiseren.

Woningen realiseren voor spoedzoekers

“We moeten creatief zijn als het gaat om woningen die met spoed nodig zijn.”

Voor sommige groepen woningzoekers is de urgentie voor nieuwe tijdelijke huisvesting zo hoog dat het bouwen van tijdelijke woningen de voorkeur heeft. Wij willen dit probleem zo snel mogelijk oplossen met bijvoorbeeld gevarieerde industrieel gebouwde woningen waarvan de onderdelen later hergebruikt kunnen worden.

Passende huisvesting arbeidsmigranten

“Arbeidsmigranten horen te wonen in de samenleving en niet op een bedrijventerrein.”

Arbeidsmigranten moeten zich welkom voelen in onze gemeente; zij houden onze glastuinbouw draaiende. Werkgevers zijn als eerste verantwoordelijk voor de huisvesting van hun tijdelijke personeel. De gemeente kan de werkgevers hierin faciliteren door de leef- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten te monitoren. We zien ook een rol voor de gemeente voor toezicht en handhaving. Wij zijn voor het opstellen van een vestigingsbeleid, waarbij vooraf afspraken worden gemaakt met bedrijven over de huisvesting van arbeidsmigranten die in hun bedrijf werkzaam zullen zijn. We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten niet (gelijk) hun woning uit moeten als het werkcontract stopt. Dat maakt hen te veel afhankelijk van werkgevers en de uitzendbranche. Wij kiezen voor bescherming van arbeidsmigranten en voorkomen van eventuele misstanden.

Zorgen voor ontmoetingsplekken in elke wijk

“Een ontmoetingsplek is een lang gekoesterde wens van de wijkvereniging Pijnacker-Noord. Wij wensen elke wijk een ontmoetingsplek toe.”

Voor leefbare wijken en een goede fysieke en mentale gezondheid van haar bewoners zijn ontmoetingsplekken een vereiste. Deze plekken bieden ruimte voor ongedwongen ontmoetingen en voor ontmoetingen tussen generaties en tussen mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Een mooi voorbeeld is de nieuwe Huiskamer van de Wijk in Pijnacker- Zuid.

We willen dat in nieuwe wijken altijd voldoende maatschappelijke voorzieningen worden gebouwd. In bestaande wijken gaan we op zoek naar voldoende, voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplekken.