Veiligheid en handhaven openbare orde

Pijnacker-Nootdorp is een veilige en prettige gemeente om te wonen. In 2021 geven onze inwoners een 8 voor de leefbaarheid in onze gemeente. Progressief PN pleit voor een wijkgericht veiligheidsbeleid. We laten ons niet leiden door incidenten en discriminatie wijzen we af. Dit houdt in dat we samen met de wijkmanager en wijkagent goed luisteren naar de problemen die in de wijk spelen, samenwerken met inwoners en actief problemen oplossen. Daarbij is het handhaven van de regels en vergunningen en een gerichte aanpak van georganiseerde criminaliteit een vereiste.

  • Optreden tegen discriminatie.
  • Een gerichte wijkaanpak samen met betrokkenen.
  • Gerichte aanpak georganiseerde criminaliteit.
Handelend optreden tegen discriminatie

“Er is geen plek voor discriminatie in onze gemeente.”

Onze gemeente heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat discriminatie wordt tegengegaan. Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid, kan zich vrij bewegen en uiten. We willen dit benadrukken door het plaatsen van een regenboog zebrapad. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en wij willen dat de gemeente dan handelend optreedt. We willen ook aandacht voor belediging en discriminatie op sociale media.

Samenwerken voor een veilige leefomgeving

“Neem ook de gevoelsmatige veiligheid mee, zoals goede verlichting op loop- en fietsroutes.”

Progressief PN wil een goede samenwerking tussen gemeente, politie, ondernemers, scholen, verenigingen, zorgverleners en inwoners. De betrokkenheid van inwoners met hun directe leefomgeving is belangrijk. Samen met scholen brengen we bij de jeugd een veilige leefomgeving onder de aandacht, met als belangrijkste uitgangspunten schoon, heel en veilig. Wij willen meer bekendheid geven aan mogelijkheden om burenruzies op te lossen.

Veiligheid achter de voordeur bevorderen

“Signalen van mishandeling moeten actief worden opgepakt.”

Er kunnen zich zorgwekkende situaties voordoen, die niet voor iedereen even zichtbaar en op te merken zijn. Dit vraagt om sterke samenwerking tussen scholen, kernteams, huisartsen, wijkverpleegkundigen en politie en is van groot belang. Wij zetten in op meer herkenbaarheid en bekendheid van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis Haaglanden. Anonieme meldingen van buurtbewoners tellen ook mee en worden met zorg behandeld.

Handhaven openbare orde

“Handhaving van regels vraagt elke dag weer de aandacht.”

Handhaven van regels en vergunningen draagt bij aan een veilige leefomgeving. Van belang is dat de politie voldoende capaciteit beschikbaar heeft voor inzet in onze gemeente. We denken hierbij aan: verkeersveiligheid, tegengaan overlast en vernielingen en fietsendiefstal.

Wij willen stevige handhaving van overtredingen met directe gevolgen voor het milieu. Ook is meer inzet nodig om het illegaal bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers te voorkomen. Ten slotte gaan wij voor het handhaven van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. We werken toe naar een gezamenlijke vuurwerkshow(s) in onze gemeente en het verbieden van particulier vuurwerk.

Ondermijning

“Wij willen een gerichte aanpak van georganiseerde criminaliteit.”

Van ondermijning is sprake als georganiseerde criminaliteit verknoopt raakt met de bovenwereld. Dat verstoort het maatschappelijk leven. Binnen onze gemeente is er risico op ondermijning door illegaliteit in huurwoningen in Nootdorp, criminele activiteiten op bedrijventerreinen en uitbuiting van arbeidsmigranten. We willen een structurele aanpak met voldoende ambtelijke capaciteit voor preventie, voor handhaving en om hulp te kunnen bieden aan mensen die door criminelen in de problemen worden gebracht.