Een groene, duurzame gemeente

Progressief PN wil dat onze groene buitengebieden en het groen in de wijk van hoge kwaliteit is. We nemen duurzame maatregelen zodat de generaties na ons ook kunnen genieten van onze groene buitengebieden en het groen in de wijk. We zetten ons in voor oplossingen voor iedereen om huizen te kunnen verwarmen zonder gas. Het op een duurzame manier opwekken van energie voor onze behoefte aan elektriciteit is van groot belang. Vooral isoleren van huizen en bedrijven helpt, omdat dan de vraag naar energie minder wordt.

  • DUURZAAMHEID staat bij ons met hoofdletters geschreven.
  • Wij kiezen voor schone energiebronnen.
  • We beginnen met huizen en bedrijven isoleren.
  • Hoogwaardig openbaar groen binnen en buiten de woonwijken.
  • We investeren in duurzame mobiliteit.
Inzetten op schone energiebronnen, in plaats van fossiele brandstoffen

“Hoe sneller we duurzamer worden hoe beter we de wereld doorgeven aan de volgende generatie.”

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij willen dit versnellen naar 2040 of zoveel eerder als mogelijk. Er zullen nog veel stappen gezet moeten worden om de doelstellingen te halen. Wij staan achter het gebruik van restwarmte uit de industrie in de Rotterdamse haven. Die energie gaat op termijn groen opgewekt worden. Daarnaast gaat de gemeente aardwarmte toepassen. Prima! Progressief PN wil dat wordt onderzocht hoe warmtewinning en -levering onder publieke controle kan worden gebracht. Ook is nog veel winst te behalen met zonnepanelen op de daken in onze gemeente. Windenergie is wat ons betreft geen taboeonderwerp. Windmolens langs snelwegen en bedrijfsterreinen zijn bespreekbaar.

Inzetten op het zo snel mogelijk besparen van energie, zoals isoleren

“Met het zo snel mogelijk isoleren van je huis, bespaar je niet alleen energie maar ook op je energierekening.”

Als huizen minder goed geïsoleerd zijn en dus een hoog energieverbruik hebben kan nog veel energie worden bespaard. Wij willen dat de gemeente begint met voorlichting over het terugverdienen van de investeringen met een lagere energierekening. Ook moet het gebruik van duurzaamheidssubsidies sterker worden gestimuleerd. Daarnaast willen we dat de gemeente ervoor zorgt dat er een advies voor energiebesparing wordt verstrekt voor identieke huizen. We willen ook aan huurders een energiebesparingspakket aanbieden.

Beschermen van de groene buitengebieden en het groen in de wijken

“De groene buitengebieden worden alleen maar groener.”

Progressief PN vindt het belangrijk om de oorspronkelijke linten van de gemeente te beschermen, zoals de Katwijkerlaan in Pijnacker. We willen extra investeren in groen. Met een ecologische verbinding van de buiten- en recreatiegebieden De Balij en de Groenzoom heeft het groen een betere kans in onze vol bebouwde regio. We willen bestaande ecologische verbindingen versterken. We zetten ons in voor het behoud van de groene bufferzones, zoals bijvoorbeeld tussen de wijk Emerald, Delfgauw en de A13.

Vergroenen van wijken en tuinen

“Het vergroenen van wijken en tuinen wordt actiever gestimuleerd.”

Wij willen dat de gemeente in de openbare ruimte het goede voorbeeld geeft. Dat kan door het planten van bomen, parkeerplaatsen groen maken en aandacht voor extra groen voor vogels, bijen en vlinders. Daarnaast kan de gemeente inwoners actief stimuleren om hun tuin te vergroenen, bijvoorbeeld met subsidie en promotie.
In bestaande wijken worden geen parkeerplaatsen aangelegd die de hoeveelheid groen verminderen. In nieuwe wijken willen we de parkeernormen verlagen zodat er meer ruimte blijft voor groen.

Zorg dragen voor schone sloten en plassen

“Progressief PN wil een actievere inspanning van de gemeente voor schoon water voor mens en natuur.”

De waterkwaliteit van plassen en sloten moet beter. Nederland bungelt onderaan in Europa als het gaat om de waterkwaliteit. Er moet gewerkt worden aan het tegengaan van afvalwaterlozingen, het versterken van biodiversiteit en het herstellen van ecosystemen. Daarnaast willen we de uitstoot van stikstof verminderen. We willen samen met het Hoogheemraadschap Delfland een extra inspanning doen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Blauwalg komt steeds meer voor door de warmere zomers. Juist in die hete zomers willen onze inwoners kunnen genieten van het zwemmen in de Dobbeplas. We willen onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om blauwalg tegen te gaan.

Opvangen van heftige regenbuien en droogte tegenhouden

“Slimme oplossingen voor het opvangen en vasthouden van water zijn hard nodig om de schadelijke gevolgen van extreem weer te beperken.”

Het tegengaan van droogte is van belang voor het groen en het tegengaan van verzakkingen. Mooie voorbeelden van slimme oplossingen kennen we al in onze gemeente. In Klapwijk, waar de grond flink verzakt is, is de gemeente in 2020 gestart met het vervangen van de riolering en tegelijkertijd met het klimaatbestendig maken van de wijk. In Tuindershof wordt gewerkt aan een slimme oplossing om regenwater in grote hoeveelheden op te vangen en vast te houden. Progressief PN wil onderzoeken of in de andere wijken ook mogelijkheden zijn om regenwater langer vast te houden in een waterberging om zo verdroging tegen te gaan.

Investeren in duurzame mobiliteit

“De auto vaker laten staan of de overstap maken naar de fiets maakt het verschil.”

In de Omgevingsvisie 2050 is aandacht voor duurzame vormen van verkeer en het bevorderen van gezond bewegen. De twee fietsroutes (Den-Haag-Nootdorp-Pijnacker en Delft-Delfgauw-Rotterdam) door onze gemeente zijn voor duurzaam woon-werk verkeer een aantrekkelijk alternatief. Binnen de wijken en in de buurt van scholen kiezen wij voor fietspaden in plaats van wegen en parkeerplekken. Naast een goed fietsnetwerk, zetten wij ons ook in voor veilige fietsroutes naar scholen en voldoende aantrekkelijke fietsparkeerplekken bij de stations, de winkelcentra, de sportfaciliteiten en de scholen. Een goede wandelroute in elke wijk is voor Progressief PN heel belangrijk. Dat nodigt uit tot gezond bewegen en ontmoeten.

Wij willen het afstand doen van een tweede auto aantrekkelijker maken door te investeren in meer deelauto’s en beter openbaar vervoer: frequente buslijnen naar Delft en Zoetermeer en in stand houden van de buurtbus. We zorgen ervoor dat belangrijke bestemmingen zoals de winkelcentra en het gemeentehuis voor iedereen met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

Beëindigen van de lichtoverlast van de glastuinbouw

“Je zou toch denken dat het probleem van de lichthinder allang opgelost is.”

Er gelden wettelijke regels voor de nachtelijke lichthinder van de kassen. Kwekers kunnen een ontheffing vragen van de gemeente, een zogenaamde maatwerkoplossing. We willen aan de slag om lichthinder op te lossen, want meer donker in de nacht is goed voor mens en dier. Daarom willen we dat de gemeente het verstrekken van ontheffingen afbouwt en bij nieuwbouw van kassen toeziet op het voorkomen van lichthinder.

Afval verminderen en hergebruik van grondstoffen stimuleren

“We willen zo min mogelijk restafval per huishouden. Dat is goed voor het milieu en zo houden we ook de afvalstoffenheffing in de hand”

Alle inwoners hebben er baat bij om minder restafval weg te gooien en andere vormen van afval als grondstof te hergebruiken. Zo beperken we de stijging van de afvalstoffenheffing en het is goed voor het milieu. In de komende jaren is aandacht nodig om inwoners te stimuleren om PMD, glas, papier en GFT beter te scheiden. Voorlichting gaat hierbij helpen. Nu wordt een deel van de grondstoffen afgekeurd en alsnog als restafval verwerkt. We willen inwoners en ondernemers stimuleren om afval te voorkomen door bewust te leven en spullen niet te snel weg te gooien. Door bewust in te kopen kan voedselverspilling worden tegengegaan. We hechten veel waarde aan kringloopwinkels en de Repaircafés. We willen onderzoeken welke maatregelen we extra kunnen nemen, zodat er minder afval naast de containers wordt gezet.

Inzetten op bevorderen van dierenwelzijn

“Dierenwelzijn vatten we breed op: dieren in het wild, huisdieren en bedrijfsmatig gehouden dieren.”

Progressief PN vindt het aanleggen van ecologische verbindingen heel belangrijk om een zo groot mogelijk leefgebied voor dieren te maken. Wij willen een ecoduct over de A13, ter hoogte van de Ackerdijkseweg. De opvang van wilde dieren blijven we financieel ondersteunen (Wildopvang Delft, Vogelopvang De Wulp Den Haag, Streekdierentehuis ’t Juliaantje Rijswijk en de Dierenambulance Den Haag e.o.). Huisdieren kunnen een welkome aanvulling zijn in een gezin.
We willen meer en betere voorlichting over het kopen en houden van huisdieren, om zo impulsaankopen te voorkomen en het welzijn van de huisdieren te verbeteren. Wij vinden dat bij dierenwelzijn ook bedrijfsmatig gehouden dieren moeten worden betrokken. Een andere manier om dierenleed te voorkomen is om meer plantaardig en/of vegetarisch te eten. Dat is bovendien goed voor de eigen gezondheid en heeft een positief effect op het milieu. Graag willen wij onze inwoners hierover informeren.

Beschermen van de luchtkwaliteit

“Schone lucht zou vanzelfsprekend moeten zijn.”

De luchtkwaliteit in Pijnacker-Nootdorp is matig. Dit is slecht voor onze gezondheid. We zijn positief over Burgermeetnet: burgers werken mee aan het meten van fijnstof en delen die gegevens met het RIVM. Zo vergroten we het bewustzijn van luchtvervuiling. Wij willen gerichte maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat betekent dat de gemeente bij het afgeven van vergunningen voor ondernemers de luchtkwaliteit zwaar laat meewegen. Ook staan we achter het informeren over de overlast van vuurkorven, barbecues en open haarden.

Sluiting Rotterdam-The Hague Airport

“Zonder Rotterdam-The Hague Airport verbetert het milieu.”

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Het verduurzamen van de luchtvaartsector gaat veel te traag. In onze gemeente ervaren we dagelijks veel geluidsoverlast van de vliegtuigen die stijgen en landen op het vliegveld bij Rotterdam. Deze vliegbewegingen zorgen voor een grote uitstoot van CO2 en fijnstof en zorgen daarmee voor een slechtere gezondheid van onze inwoners. Wij vinden dat deze regionale luchthaven kan sluiten. Het levert veel milieuwinst op. Ook komt er veel ruimte vrij. Ruimte die we terug kunnen geven aan de natuur of gebruiken voor woningbouw. Daarom willen wij dat Pijnacker-Nootdorp zich aansluit bij initiatieven om de luchthaven te sluiten.